eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług w zakresie budowy infrastruktury edukacyjnej na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego - wiata edukacyjna z kładką w Dolinie RacławkiOgłoszenie z dnia 2022-10-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Świadczenie usług w zakresie budowy infrastruktury edukacyjnej na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – wiata edukacyjna z kładką w Dolinie Racławki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120848102

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Vetulaniego 1A

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-227

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zpkwm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zpkwm.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie budowy infrastruktury edukacyjnej na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – wiata edukacyjna z kładką w Dolinie Racławki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66aa1a55-3b11-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00385209

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024992/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Świadczenie usług w zakresie budowy infrastruktury edukacyjnej na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – wiata edukacyjna z kładką.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362506/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OT/271/2/8/2021/PS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 154897,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty edukacyjnej z kładką w Dolinie Racławki wraz z wyposażeniem małej architektury na terenie miejscowości: Paczółowice i Żary, gm. Krzeszowice, części działek nr 887/7, 887/8, 381/11 Paczółtowice; 194/3 Żary. Zamawiający w celu realizacji inwestycji zadania dysponuje prawomocną decyzją pozwolenia na budowę nr AB.V.1.75.2022 z dnia 21.01.2022
2. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących robót:
2.1 robót budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod budowę:
a) wykopy pod fundamenty
b) odwiezienie ziemi z wykopów
c) zasypywanie wykopów
d) rozplanowanie ziemi
2.2 robót budowlanych w zakresie wznoszenia budynków:
a) roboty ziemne
b) roboty betonowe
c) roboty ciesielskie
d) roboty pokrywcze
2.3 robót wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych: montaż wyposażenia małej architektury (w tym m. in. ławy , stoły, zadaszenie.)
3. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej zawierającej:
a) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
b) Przedmiar robót (Zamawiający informuje w tym miejscu, iż przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie służy wyliczeniu ceny ofertowej);
c) Projekt budowlany część opisowa
d) Projekt budowlany część rysunkowa
e) Pozwolenie na budowę
- stanowiącej Załącznik nr 1 (Dokumentacja projektowa) do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne:
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 10.10.2022 do godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty. Mając na względzie powyższy fakt unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jest w pełni uzasadnione.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Od niniejszego zawiadomienia nie przysługują środki odwoławcze.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.