eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turek › Przebudowa budynku Nadleśniczówki wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na część biurową- kancelaria leśnictwa Zdrojki, wraz z robotami towarzyszącymiOgłoszenie z dnia 2022-10-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa budynku Nadleśniczówki wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na część biurową- kancelaria leśnictwa Zdrojki, wraz z robotami towarzyszącymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO TUREK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 310512898

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Fryderyka Chopina 70

1.5.2.) Miejscowość: Turek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: turek@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://turek.poznan.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://turek.poznan.lasy.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku Nadleśniczówki wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na część biurową- kancelaria leśnictwa Zdrojki, wraz z robotami towarzyszącymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20866253-3978-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00384678

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00185718/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa budynku mieszkalnego nadleśniczówki wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na część biurową

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356885/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.2.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 177177,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa budynku Nadleśniczówki wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na część biurową- kancelaria leśnictwa Zdrojki, wraz z robotami towarzyszącymi . Prace obejmują roboty budowlane z branż: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający postanowił w oparciu o art. 255 pkt 3) PZP postępowanie unieważnić, z powodu tego, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 220 000,00 zł. brutto Kwota ta została podana do wiadomości przed terminem otwarcia ofert. Złożona oferta zawiera cenę brutto 309 620,88 zł., która jest wyższa o 89 620,88 zł. od kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, tj. o wielkość ok. 40,74%.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 309620,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 309620,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający informuje, iż niezwłocznie przygotuje kolejne postępowanie na wykonanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.