eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › "Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Oświęcimiu"Ogłoszenie z dnia 2022-10-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Oświęcimiu"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Główny 14

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338475548

1.5.8.) Numer faksu: 338445900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@oswiecim.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Oświęcimiu"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89faebe4-4659-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383589

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00102511/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynków będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Oświęcimiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-89faebe4-4659-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zapisy dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zostały zawarte w Rozdziale X SWZ tj. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdz. XX. SWZ
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) informujemy:
1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z siedzibą przy Rynku Głównym 14, 32-600 Oświęcim.
1.2. Kontakt z Panem Łukaszem Grabowskim, Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim lub adresem e-mail: iod@oswiecim.sr.gov.pl
1.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z potrzebą wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanych w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji rozliczenia umowy z Sądem Rejonowym w Oświęcimiu.
1.4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (w celu zawarcia umowy) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. c (obowiązki prawne ciążące na administratorze) RODO, innych krajowych lub unijnych przepisów odnoszących się do zamówień i konkursów, przedmiotu umowy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz wewnętrznych procedur obowiązujących u administratora danych.
1.5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów określonych w pkt 3.
1.6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim uprawnienia te nie są odmiennie uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów lub nie wpływają na wynik.
1.7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/), gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
1.9. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
1.10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
1.11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
1.12. Państwa dane osobowe pochodzą od podmiotu uczestniczącego w wyłonieniu wykonawcy zamówienia (lub uczestnika konkursu) lub podmiotu będącego stroną umowy zawieranej z Sądem Rejonowym w Oświęcimiu.
1.13. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji. Podmiot będący oferentem, uczestnikiem konkursu lub stroną umowy zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych odpowiednio w art. 13 lub w art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w stosunku do osób fizycznych, od których dane pozyskane zostały bezpośrednio lub pośrednio i przekazane zostały Sądowi Rejonowemu w Oświęcimiu w celach określonych w niniejszej klauzuli.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdz. XX. SWZ
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) informujemy:
1.8. Nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych (przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń), prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Adm. 26-18/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdz. III. SWZ
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynków Sądu Rejonowego w Oświęcimiu oraz na terenach przyległych do tychże budynków w okresie od dnia 01 listopada 2022 r. do dnia 31 października 2023 r., w następujących lokalizacjach::
1.1. OBIEKT "A" Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim;
1.2. OBIEKT "B" Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, ul. Władysława Jagiełły 29 i 31, 32-600 Oświęcim;
1.3. OBIEKT "C" VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kętach, Rynek 20, 32-650 Kęty.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień:
90910000-9 – usługi sprzątania
90911200-8 – usługi sprzątania budynków
90911300-9 – usługi czyszczenia okien
90919200-4 – usługi sprzątania biur
90919100-3 – usługa czyszczenia urządzeń biurowych
90610000-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic
90914000-7 – usługi sprzątania parkingów
90620000-9 – usługi odśnieżania
77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77312100-1 – usługi odchwaszczania
90921000-9 – usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący wielkość, zakres zamówienia oraz wymagania Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy PZP, wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca, jeżeli Wykonawca przewiduje powierzenie tej części zamówienia podwykonawcy, przyjmując do realizacji zamówienie, zatrudnił na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.), osoby do realizacji zamówienia, które będą wykonywały czynności przewidziane dla świadczenia usług sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynków Sądu Rejonowego w Oświęcimiu oraz na terenach przyległych do tychże budynków, zgodnie z harmonogramem opisanym w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
8. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w pkt 7 powyżej powinno trwać w całym okresie wykonywania zamówienia, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną na umowę o pracę lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce na podstawie umowy o pracę innej osoby, do czasu zakończenia realizacji zamówienia.
9. Sposób weryfikacji wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
10. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany przez osoby niekarane, a także wobec których nie toczy się postępowanie karne o przestępstwo umyślne, lub karno-skarbowe o wykroczenie lub przestępstwo umyślne lub w sprawie o wykroczenie umyślne. Weryfikacja, czy osoby spełniają powyższy wymóg jest obowiązkiem Wykonawcy. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w ostatnim dniu roboczym przed datą rozpoczęcia świadczenia usług wykazu tych osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do wzoru umowy. Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga załączania zaświadczeń o niekaralności do oferty.
11. Zamawiający wymaga aby osoby sprzątające oraz sprawujące nadzór zobowiązane są do znajomości przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy państwowej i służbowej. Weryfikacja, czy osoby spełniają powyższy wymóg jest obowiązkiem Wykonawcy. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2a do umowy.
12. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Rozdz. III. SWZ
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. zmniejszenia zakresu wielkości przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację ze świadczenia usług w następującej lokalizacji: Obiekt „C” - VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kętach, Rynek 20, 32-650 Kęty, o powierzchni ok. 550 m2, w przypadku ustania tytułu prawnego do władania obiektem, co skutkowałoby ograniczeniem wykonywanych usług proporcjonalnie do całości usług wyliczonych dla danej lokalizacji na czas trwania umowy.
Opisane powyżej ograniczenie wielkości przedmiotu zamówienia może spowodować zmniejszenie wartości umowy wskazanej w § 2 ust. 1 i 2 załącznika nr 8 – Wzór umowy, co nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
5. Niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie zmniejszenia opisanego w pkt 4 powyżej, w całości lub w części nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku faktycznych potrzeb Zamawiającego, tj. wystąpienia faktycznych zmian.
6. W przypadku chęci skorzystania z prawa opcji zmniejszenia przewidywanej wielkości przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 4, Zamawiający poinformuje o powyższym Wykonawcę niezwłocznie od powzięcia informacji o konieczności wprowadzenia zmiany, polegającej na otrzymaniu decyzji od jednostki nadrzędnej o ustaniu tytułu prawnego do władania obiektem.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Rozdz. XV SWZ
2. Po weryfikacji zgodności złożonych ofert z warunkami zawartymi w SWZ, Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
2.1. Cena (C) - Cena brutto oferty, wskazana w formularzu ofertowym - załącznik nr 2. Waga kryterium - 60 %.
W kryterium tym punkty zostaną przyznane po ich wyliczeniu wg wzoru:
C = CN/CB x 60
gdzie:
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena”
CN – najniższa cena brutto spośród badanych ofert
CB – cena brutto oferty badanej
2.2. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych (Z) – kryterium społeczne
W kryterium tym Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy, który skieruje bezpośrednio do świadczenia usług sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynków Sądu Rejonowego w Oświęcimiu oraz na terenach przyległych do tychże budynków, w czasie trwania umowy, osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.).
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego
w pkt 4.1. formularza ofertowego - załącznik nr 2 do niniejszej SWZ, w którym Wykonawca wskaże liczbę osób w przedziale od 1 do 4 i więcej, jakie skieruje do realizacji zamówienia. Osoby wskazane przez Wykonawcę w pkt 4.1. formularza ofertowego muszą mieć orzeczenie o niepełnosprawności, którego fakt posiadania potwierdzą przed rozpoczęciem realizacji umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Zobowiązaniu stanowiącym załącznik nr 2b do umowy, a także muszą spełniać wymagania Zamawiającego szczegółowo opisane w rozdz. III pkt 4 - 7 niniejszej SWZ. Waga kryterium 20%.
2.3. Kontrola jakości świadczonych usług (K) – częstotliwość realizowanych przez Wykonawcę kontroli świadczonych usług w ramach przedmiotu zamówienia. W kryterium tym Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za częstotliwość, przeprowadzanych przez wyznaczonego ze strony Wykonawcy koordynatora, kontroli świadczonych usług sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynków Sądu Rejonowego w Oświęcimiu oraz na terenach przyległych do tychże budynków.
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w pkt 4.2. formularza ofertowego - załącznik nr 2 do niniejszej SWZ, w którym Wykonawca wskaże częstotliwość realizowanych kontroli. Waga kryterium 20%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kontrola jakości świadczonych usług

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Rozdz. VII SWZ
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdz. VIII niniejszej SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego w pkt. 2 warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną (ważną na dzień złożenia Zamawiającemu) opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną wartość nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy stawia minimalny warunek w zakresie doświadczenia.
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje co najmniej dwie usługi związane z przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz usług Wykonawcy), oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Przez usługi związane z przedmiotem zamówienia Zamawiający rozumie wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na utrzymaniu czystości w obiektach biurowych i/lub budynkach użyteczności publicznej, których wartość wynosiła co najmniej 150 000,00 zł brutto każda i była wykonywana przez okres co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu.
Wszystkie warunki muszą być spełnione równocześnie dla każdej z wykazanych przez Wykonawcę usług. Wykonawcy wykazując spełnienie warunków nie mogą sumować usług, aby osiągnąć wymaganą wartość.
Zamawiający przyjmuje, że zgodnie z definicją wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, „budynek użyteczności publicznej" to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Rozdz. IX SWZ
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w postaci:
4.1. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy PZP oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami, lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami, lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty, o których mowa w pkt 4.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie we własnym imieniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Rozdz. IX SWZ
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w postaci:
4.2. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, szczegółowo opisanego w rozdz. VII pkt 2.3. SWZ
aktualnego (ważnego na dzień złożenia Zamawiającemu) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną wartość nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
4.3. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, szczegółowo opisanego w rozdz. VII pkt 2.4 SWZ wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Wykaz musi zawierać usługi spełniające warunek udziału w postępowaniu, szczegółowo opisany w rozdz. VII pkt 2.4. niniejszej SWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty, o których mowa w punktach 4.2. i 4.3. – składa Wykonawca zgodnie z zapisami rozdz. VII pkt 3.4. - 3.6. niniejszej SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Rozdz. VI SWZ
1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy PZP. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z treścią art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego
61 1130 1017 0021 1000 6090 0004
z dopiskiem: „Wadium – postępowanie nr Adm.26-18/2022”
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego musi nastąpić do upływu terminu składania ofert). Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium Należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium. W przypadku nie wskazania w formularzu oferty numeru konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu, wadium zostanie zwrócone na numer konta, z którego został wykonany przelew.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2) – 4) ustawy PZP, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Dokument złożony w formie wskazanej w zdaniu poprzednim musi zawierać w szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, określenie Zamawiającego, tj. Sądu Rejonowego w Oświęcimiu jako beneficjenta, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności gwarancji (obejmujący okres związania ofertą) oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty sumy wadium na pierwsze żądanie (wystąpienie, wniosek, wezwanie) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów ustawy Pzp.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z gwarancji powinno wynikać, że dotyczy ona wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Oferty, które nie zostaną w sposób prawidłowy zabezpieczone wadium w wymaganej wysokości zostaną odrzucone.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Rozdz. VII SWZ
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum składające ofertę wspólną, spółka cywilna). Pod pojęciem konsorcjum Zamawiający rozumie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ustawy PZP.
3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.3. Pełnomocnik o którym mowa w pkt 3.2. powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
3.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią określony w rozdz. VII pkt 2.3. SWZ warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże spełnienie tego warunku. Wykonawcy mogą spełnić powyższy warunek łącznie.
3.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. VII pkt 2.4. SWZ dotyczącego doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.6. W przypadku, o którym mowa w pkt 3.5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
3.7. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia publicznego ubiega się wspólnie kilka podmiotów w formie konsorcjum, w ich ofercie musi być wskazane, który (którzy) z nich będzie (będą) uprawnieni do wystawienia dla Zamawiającego faktury (faktur) za zrealizowanie przedmiotu umowy. W przypadku gdy kilka podmiotów zostanie wskazanych jako uprawnieni do wystawienia faktury (faktur), w ofercie należy wskazać procentową wartość wynagrodzenia przypadającego na każdego z nich. Faktura (faktury) mogą być wystawione tylko przez podmiot (podmioty) tworzące konsorcjum, z zastosowaniem stawki podatku VAT, określonej w ofercie.
3.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani przez Zamawiającego do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowa konsorcjum).
3.9. W stosunku do spółki cywilnej, Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie pełnomocnictwa wspólników lub umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie istotne postanowienia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w tym rodzaje i zakres zmian umowy, zawarto w jej wzorze, który stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 14:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.