eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarocin › Nauka pływania dla uczniów szkół podstawowychOgłoszenie z dnia 2022-10-07

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAROCIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854702

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 63 749 95 02

1.5.8.) Numer faksu: 62 747 22 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@jarocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-603e18b0-286a-11ed-a4ec-9ab529aa7ed1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383539

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009013/32/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Przesłanką umożliwiającą przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm. Art. 305 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710) – zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-14 uPzp.
Usługa nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych może być świadczona wyłącznie przez jednego Wykonawcę, którym jest Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie ze względu na posiadanie odpowiedniej i dostosowanej do potrzeb Zamawiającego infrastruktury technicznej – Wykonawca jako jedyny posiada basen kryty. Udzielenie zamówienia Wykonawcy spoza terenu Gminy Jarocin spowodowałoby znaczące zwiększenie kosztów w postaci transportu oraz znacząco wpłynęłoby na czas jaki dzieci potrzebowałyby na realizację tych zajęć wraz z transportem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR-RGK.271.1.47.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 203703,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy świadczenia usługi nauki pływania dla uczniów klas drugich szkół podstawowych na terenie Gminy Jarocin:
1) Szkoła Podstawowa w Golinie
2) Szkoła Podstawowa w Witaszycach
3) Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie
4) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie
5) Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Jarocinie
6) Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie
7) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy
8) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Jarocinie
9) Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Prusach
10) Społeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie
11) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roszkowie
12) Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie
13) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi
14) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie
15) Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Siedleminie
16) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie
17) Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Heweliusza w Potarzycy
18) Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji im. Czesława Niemena w Jarocinie
w wymiarze 1h lekcyjnej, tj. 45 minut tygodniowo dla każdej klasy II. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia koordynatora projektu (stawka dzienna), transportu na zajęcia ze szkoły na basen i z powrotem, instruktora nauki pływania (1 instruktor maksymalnie na 15 dzieci - w sytuacji przejścia dzieci na inny tor - jeden instruktor na każdy wykorzystany tor. Wykonawca zapewnia również tory do pływania (1 tor maksymalnie na 10 dzieci - stawka za godzinę lekcyjną, tj. 45 minut). Świadczenie usług nauki pływania musi odbywać się na krytej pływalni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 92610000-0 - Usługi świadczone przez ośrodki sportowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 215870,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 215870,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 215870,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jarocin Sport Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6172056633

7.3.3) Ulica: Sportowa 6

7.3.4) Miejscowość: JAROCIN

7.3.5) Kod pocztowy: 63-200

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 215870,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-09

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.