eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Z帳ki › Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szko造 Podstawowej Nr 3 i Filii Szko造 Podstawowej Nr 3 w Z帳kachOg這szenie z dnia 2022-10-07


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szko造 Podstawowej Nr 3 i Filii Szko造 Podstawowej Nr 3 w Z帳kach

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Szko豉 Podstawowa nr 3 im. Ma貫go Powsta鎍a

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142430561

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Ko軼ielna 2

1.5.2.) Miejscowo嗆: Z帳ki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-091

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 364-44-04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@sp3zabki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://sp3zabki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szko造 Podstawowej Nr 3 i Filii Szko造 Podstawowej Nr 3 w Z帳kach

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-1b452cbd-4641-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00383526

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-10-07

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00092076/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Korespondencj do Zamawiaj帷ego mo積a prowadzi przy u篡ciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu /SP3Zabki/domyslna
oraz poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@sp3zabki.pl
Adres strony internetowej, na kt鏎ej Zamawiaj帷y zamie軼i niniejsz SWZ:
https://bip.sp3zabki.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do nast瘼uj帷ych formularzy: „Formularz do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy us逝g administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za dat przekazania oferty, wniosk闚, zawiadomie, dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP.
5. Zamawiaj帷y przekazuje link do post瘼owania oraz ID post瘼owania jako za陰cznik do niniejszej SWZ. Dane post瘼owanie mo積a wyszuka r闚nie na Li軼ie wszystkich post瘼owa w miniPortalu klikaj帷 wcze郾iej opcj „Dla Wykonawc闚” lub ze strony g堯wnej z zak豉dki Post瘼owania.
6. Zamawiaj帷y, zgodnie z 2 Rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452), zwanego dalej Rozporz康zeniem, okre郵a dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie „pdf’ zaleca si podpisywa formatem PAdES;
2) Zamawiaj帷y dopuszcza podpisanie dokument闚 w formacie innym ni „pdf”, wtedy zaleca si u篡 formatu XAdES.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest zawarta w pkt. XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP3.ZP.271.06.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 343126,51 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 3 im. Ma貫go Powsta鎍a zlokalizowanej w Z帳kach przy ul. Ko軼ielnej 2 oraz Filii Szko造 Podstawowej nr 3 zlokalizowanej przy ul. Powsta鎍闚 60b w Z帳kach (2 punkty poboru), zgodnie z Opisem Przedmiotu Zam闚ienia stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczno嗆

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2022-12-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia Wykonawcy, kt鏎ego oferta:
1) zosta豉 oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny (kt鏎a otrzyma najwi瘯sza ilo嗆 punkt闚, uzyskan poprzez zsumowanie powy窺zych kryteri闚);
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie;
3) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dost瘼u do internetowego serwisu obs逝gi klienta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O zam闚ienie mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
1. nie podlegaj wykluczeniu z post瘼owania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy – za陰cznik nr 3 do SWZ;
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 13 kwietnia 2022 r. poz. 835) o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. - Prawo zam闚ie publicznych wyklucza si:
1) wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ppkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego; - za陰cznik nr 6 do SWZ.
3. Spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ianie Wykonawca
zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny.
4. Spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y uzna, 瞠 warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca posiada:
-- obowi您uj帷 koncesj na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu energi elektryczn, wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. Z 2022 r poz. 1385)
Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie wybrania zobowi您any b璠zie przed zawarciem umowy do okazania koncesji, o kt鏎ej mowa w pkt. 4 .
5. Spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ianie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny.
6. Spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej w zakresie do鈍iadczenia:
Zamawiaj帷y uzna powy窺zy warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykona nale篡cie co najmniej 2 (dwa) zam闚ienia (rozumiane jako dwie odr瑿ne umowy) polegaj帷e na dostawie energii elektrycznej, o warto軼i nie mniejszej ni 300.000,00 z brutto ka盥e z nich – za陰cznik nr 5 do SWZ.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. O鈍iadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP - za陰cznik nr 3 do SWZ.
2. O鈍iadczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) - za陰cznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. Spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y uzna, 瞠 warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca posiada:
-- obowi您uj帷 koncesj na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu energi elektryczn, wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. Z 2022 r poz. 1385)
Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie wybrania zobowi您any b璠zie przed zawarciem umowy do okazania koncesji, o kt鏎ej mowa w pkt. 4 .

2. Spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej w zakresie do鈍iadczenia:
Zamawiaj帷y uzna powy窺zy warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykona nale篡cie co najmniej 2 (dwa) zam闚ienia (rozumiane jako dwie odr瑿ne umowy) polegaj帷e na dostawie energii elektrycznej, o warto軼i nie mniejszej ni 300.000,00 z brutto ka盥e z nich – za陰cznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie 陰cznie musz posiada do鈍iadczenie wskazane w rozdziale XIII. ust. 6 SWZ.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia w stosunku do 瘸dnego z Wykonawc闚 nie zachodz przes豉nki podstaw do wykluczenia z post瘼owania.
3. Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w rozdziale XIII. ust. 6, polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚 prawnych.
4. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚, musi udowodni Zamawiaj帷emu, 瞠 realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚, przedstawiaj帷 zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia lub inny 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚. Zobowi您anie (lub inny dokument) potwierdzaj帷e udost瘼nianie zasob闚 przez inne podmioty nale篡 z這篡 wraz z ofert.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 10:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-11-16

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.