eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie koncepcji kreatywnej, scenariusza oraz produkcja i postprodukcja 6 filmów animowanych wraz z przekazaniem praw autorskich, promujących bezpieczne zachowania w ruchu drogowymOgłoszenie z dnia 2022-10-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie koncepcji kreatywnej, scenariusza oraz produkcja i postprodukcja 6 filmów animowanych wraz z przekazaniem praw autorskich, promujących bezpieczne zachowania w ruchu drogowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017427604

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jerozolimskie 94

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-807

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gitd.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie koncepcji kreatywnej, scenariusza oraz produkcja i postprodukcja 6 filmów animowanych wraz z przekazaniem praw autorskich, promujących bezpieczne zachowania w ruchu drogowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-651f7f10-454b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383524

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056814/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 Realizacja cyklu animowanych filmów edukacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt planowany do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimedialnego, Działanie 3.1: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T na podstawie umowy dotyczącej przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowy) nr 3.1-83 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet i pod nazwą post.: Opracowanie koncepcji kreatywnej, scenariusza oraz produkcja i postprodukcja 6 filmów animowanych wraz z przekazaniem praw autorskich, promujących bezpieczne zach. w ruchu drogowym (znak sprawy: BDG.ZPB.072.13.2022).
UWAGA!!! z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełne brzmienie nazwy postępowania wskazano w Cz. I SWZ pkt. 4.1. 2.Kom. w postęp. o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków kom. elektronicznej, za pośrednictwem Platformy pod adresem wskazanym w pkt. 1. 3.Kom. między Zam a Wyk, w tym wszelkie oświad., wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy, pod adresem wskazanym w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 10. UWAGA Podstawowym źródłem informacji jest Platforma, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych na których działanie Zam nie ma wpływu.4.Środki kom. elektronicznej wskazane w pkt 2. służące do odbioru dokum. elektronicznych zawierających oferty spełniają wymagania o których mowa w art. 68 ustawy Pzp oraz wskazane w § 11 ust. 1 Rozp. PRM z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządz. i przek. informacji oraz wymagań technicznych dla dokum. elektronicznych oraz środków kom. elektronicznej w post. o udzielenie zamówienia pub. lub konkursie Dz. U. z 2020 r. poz. 2452. 5.Środki kom. elektronicznej wskazane w pkt 2. służące do odbioru dokum. elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp (oświadczenie Wyk wspólnie ubiegających się o zamówienie) oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli dotyczy zamówienia, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt.4. umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.6.Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 7.Wszelką kores. związaną z niniejszym post. należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Kores. uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zam przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. 8.Kom. między Zam, a Wyk, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy w zakładce Kores. (również Pytania i odpowiedzi). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy i przekazania przy jej użyciu. 9.Wyk przystępując do post. o udzielenie zamówienia publ., tj. bezpłatnie rejestrując się lub, w przypadku posiadania konta w Platformie, logując się, akceptuje Regulamin zamieszczony na stronie internetowej: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz warunki korzystania z Platformy wynikające z Instrukcji wskazanych w pkt 4.12.7. Cz. I SWZ a także uznaje je za wiążące. 10. Zam przewiduje możliwość kom. się z Wyk przy użyciu innych środków kom. elektronicznej niż Platforma oraz przy użyciu innych środków kom. niż środki kom. elektronicznej w zakresie dotyczącym udzielenia zamówienia publ. tj. zawarcia umowy. 11 Zam informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątp. związanych z zasadami korzystania z Platformy Wyk. winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinform. Platforma zakupowa GITD tel. +48 22 257 22 23 infolinia dostępna w dni robocze, w godz 9.00-17.00 e-mail: oneplace@marketplanet.pl. 12. Wymagania tech. zawarte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG.ZPB.072.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 422764,22 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 335962,26 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie koncepcji kreatywnej, scenariusza oraz produkcja i postprodukcja 6 filmów animowanych wraz z przekazaniem praw autorskich, promujących bezpieczne zachowania w ruchu drogowym w ramach projektu "Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka" planowanego do współfinansowania
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimedialnego, Działanie 3.1: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T na podstawie umowy dotyczącej przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowy) nr 3.1-83 z dnia 8 kwietnia 2022 r.
2. Szczegółowy opis i wymagane ilości zostały określone w cz. III SWZ .

4.2.6.) Główny kod CPV: 92111250-9 - Produkcja filmów informacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92100000-2 - Usługi kinematograficzne oraz wideo

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans (najwyższa liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria), pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Ocena końcowa oferty w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert stanowi sumę ocen cząstkowych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
4. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad opisanych w cz II, lit. B SWZ -
Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Potencjał kreatywny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Muzyka

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp, dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie w niniejszym postępowaniu.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie w niniejszym postępowaniu.
1.3. Zdolności ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie w niniejszym postępowaniu.
1.4. Zdolności zawodowej – w zakresie wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej: 2 (dwa) zamówienie o wartości nie mniejszej niż 18 000,00 zł brutto każde, polegające na kompleksowej produkcji filmów animowanych 3D.
Uwaga !!! Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości różnych umów w celu uzyskania wymaganej wartości minimalnej.
Uwaga !!! Przez jedno zamówienie rozumie się zamówienie w ramach jednej umowy, przy czym jeśli:
- Wykonawca wykonywał zamówienie wspólnie z innym wykonawcą (np. jako konsorcjum) uprawniony jest wykazać jedynie swoje własne doświadczenie.
Uwaga !!! Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.5. Zdolności technicznej - w zakresie posiadania potencjału kadrowego:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami wyznaczonymi do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem, posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
1) Kierownik projektu wymagana liczba osób jedna (1):
a) posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu projektami dot. produkcji filmów animowanych oraz
b) w ciągu ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert brał udział
w roli kierownika projektu w realizacji co najmniej 2 (dwóch) zamówień o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto każde, które polegały na opracowaniu koncepcji kreatywnej, scenariusza oraz produkcji i postprodukcji filmu animowanego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.4);
2. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.3), o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
5) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835 z późn. zm.).

II. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. I pkt .2 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

III.
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz wstępnego potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/Podmioty udostępniające zasoby składa wraz z ofertą oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp, o którym mowa w Części II SWZ. Oświadczenie, to stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, potwierdzający na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.
2. Szczegółowe wymagania w zakresie jego formy i sposobu złożenia zostały określone w ust. 7 pkt 7.2.-7.6. Część I SWZ
3. Warunkiem polegania na zdolnościach innych podmiotów jest brak zaistnienia w stosunku do tych podmiotów podstaw
wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 UPWAU.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w pkt I ust. 2. dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1. W zakresie warunku dot. zdolności zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia:
Wykazu zrealizowanych zamówień, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym Formularzem DP.7.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. W zakresie warunku dot. zdolności technicznej w zakresie potencjału kadrowego: Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (tj. wykaz osób i doświadczenia członków zespołu wykonawcy którzy będą oddelegowani do realizacji zamówienia) w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym Formularzem nr DP.6

II.
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz wstępnego potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/Podmioty udostępniające zasoby składa wraz z ofertą oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp, o którym mowa w Części II SWZ. Oświadczenie, to stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, potwierdzający na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.
2. Szczegółowe wymagania w zakresie jego formy i sposobu złożenia zostały określone w ust. 7 pkt 7.2.-7.6. Część I SWZ.
3. Warunkiem polegania na zdolnościach innych podmiotów jest brak zaistnienia w stosunku do tych podmiotów podstaw
wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 UPWAU.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe – próbkę potencjału kreatywnego, zgodnie ze wskazaniem z części II SWZ – Warunki szczególne, sekcja B, pkt 8.2
2. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, o którym mowa w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.
(Uwaga !!! Próbka potencjału kreatywnego będzie badana w ramach kryterium oceny ofert).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę stanowi wypełniony: Formularz „Oferta” (Formularz OF.0.), oraz asortymentowo-cenowe (Formularz OF.1.) oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SWZ.
Wraz z ofertą powinny być złożone:
1. oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w ust. 3 pkt. 3.6. Część I SWZ i w zakresie wymaganym postanowieniami Części II (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.1).
2. oświadczenie, z którego wynika, które usługi, dostawy lub roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.2), jeżeli dotyczy zamówienia;
3. oświadczenie, z którego wynika, które usługi i roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy w sytuacji gdy: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.2), jeżeli dotyczy zamówienia;
4. pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa ust. 3 pkt. 3.4.4.-3.4.5. Część I SWZ, w przypadku, w którym Wykonawca polega na jego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
5. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów jeśli dokumenty te będą sporządzone w języku innym niż język polski;
6. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 6.12.5., Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
7. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;
8. dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium jest wymagane zgodnie z postanowieniami Warunków szczególnych w części II SWZ i wnoszone w innej formie niż w pieniądzu;
9. uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzega określone informacje składane wraz z ofertą jako tajemnica przedsiębiorstwa, stosownie do postanowień zawartych w ust. 6 pkt. 6.14. Część I SWZ; Wykonawca ma również obowiązek wykazać, że informacje oznaczone jako tajemnica przedsiębiorstwa stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa;
10. przedmiotowe środki dowodowe (próbka potencjału kreatywnego), zgodnie ze wskazaniem z części II SWZ – Warunki szczególne, sekcja B, pkt 8.2., oraz części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt 4.4

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące i 00/100 złotych);

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
b) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty;
c) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
d) Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału
w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne. Szczegółowe informacje w tym zakresie opisane są w Części II SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w części I SWZ
pkt 3.6., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty wskazane w części II SWZ, lit. A, ust. 6 składa każdy z tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Część IV SWZ.
2. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców (o ile są znane) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://przetargigitd. ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-28 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający przewiduje, że unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 310 ustawy Pzp, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
2.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów uczestnictwa postępowaniu w sytuacji, o której mowa w art. 261 Ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
5. Zamawiający nie określa wymogu zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę
z uwagi, iż czynności wykonywane przez osoby wskazane do realizacji zamówienia publicznego nie polegają na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy pracy.
6. Zamawiający nie stawia wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie zastrzega wymogów ani wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w przepisie 96 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje obowiązku przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
9. Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 Ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga aby filmy wyprodukowane w ramach przedmiotu zamówienia umożliwiały odbiór także przez osoby niepełnosprawne. Zastosowano w tym celu zapis dot. lektora w języku polskim, napisów w języku polskim (napisy w formie dołączonego pliku .srt) oraz audiodeskrypcji.
10. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
UWAGA!!! z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w
przedmiotowym formularzu - Ogłoszenia o zamówieniu - brak możliwości przytoczenia pełnego brzmienia wskazanych wyżej podstaw wykluczania. Pełne brzmienie podstaw wykluczenia wskazano w Cz. I SWZ
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835) określana dalej również jako: „UPWAU”;
c) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w Części II SWZ;
d) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
11. Jako dopuszczalne określa formaty danych zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) (dalej również jako „KRI”) o wielkości do 100 MB. Jednocześnie Zamawiający zaleca/rekomenduje stosowanie w szczególności następujących formatów danych, dokumentów i oświadczeń: pdf, doc, docx. Za pośrednictwem Platformy można przesyłać wiele pojedynczych plików każdy w jednym ze wskazanych w KRI formatów, lub plik archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików w dowolnym akceptowalnym formacie. W przypadku, gdy plik sporządzony w jednym z formatów opisanych w KRI nie jest wskazany na liście plików obsługiwanych przez Platformę, wystarczy go zapisać w folderze archiwum ZIP.
12. Zamawiający dopuszcza posługiwanie się podpisem: kwalifikowanym, osobistym, bądź zaufanym.
UWAGA !!! Jeżeli Wykonawca podpisuje dokument podpisem zaufanym, plik po podpisie (rozmiar dokumentu) nie może posiadać rozmiaru większego niż 13 MB.
14. Zamawiający rekomenduje używanie znacznika czasu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.