eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rząśnik › Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na leśną ścieżkę rowerową typu singletrack w gminie Rząśnik o długości 8740 mbOgłoszenie z dnia 2022-10-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na leśną ścieżkę rowerową typu singletrack w gminie Rząśnik o długości 8740 mb

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RZĄŚNIK

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Rząśnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668108

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jesionowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Rząśnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-205

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 59 29 260

1.5.8.) Numer faksu: 29 59 29 285

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rzasnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/rzasnik

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na leśną ścieżkę rowerową typu singletrack w gminie Rząśnik o długości 8740 mb

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc6152cd-3a53-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383507

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00340736/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singletrack w Gminie Rząśnik

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 538211,82 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na leśną ścieżkę rowerową typu singletrack w gminie Rząśnik o długości 8740 mb w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Przedmiotem inwestycji jest utworzenie ścieżki rowerowej treningowej w formie pętli o szerokości od 1 do 1,2 m i długości 8740 mb. Na zakrętach szerokość może dochodzić do 2 m. Ostateczna długość ścieżki może się zmienić o +/- 5%.
Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez: Piotr Kuczab Bike Expert, ul. Robotnicza 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 8 do SWZ.
Na trasie ścieżki nie przewiduje się wycinki drzew, jedynie przycięcie krzaków w bezpośredniej bliskości ścieżki.
Głównym elementem ścieżki jest trasa typu MTB, łagodna z przeszkodami z niewielkimi kątami nachylenia w przedziale 0 - 10%. Chwilowe nachylenie może dochodzić do 25% oraz występują przeszkody naturalne jak muldy, rollery, stoliki, dropy, bądź przeszkody drewniane jak: kładki
Podstawowe dane techniczne projektowanej ścieżki rowerowej:
Przewidywany zakres prac, ręczne czyszczenie korytarza ścieżki, usuwanie gałęzi i zakrzaczeń oraz kamieni. Całość ścieżki należy wykorytować za pomocą mikrokoparki o wadze do 2 ton, koryto wykonać łyżką o szerokości 1 m. Całość nawierzchni należy oczyścić i wyprofilować ręcznie, wykonać spadki poprzeczne 2-5%, oczyścić z korzeni. i kamieni. Średnie nachylenie +/- 4 - 8%. Całkowita długość ścieżki 8740 mb. Szerokość ścieżki waha się w szerokości 1-2 m. Nawierzchnię należy wykonać z gruntu rodzimego poprzez jego wygrabienie, wyprofilowanie i zagęszczenie. Warstwę podbudowy wykonać z kruszywa łamanego frakcji 0-31 mm warstwą 10 cm, warstwę jezdną wykonać z kruszywa o grubości ziarna 0-5 mm, grubość warstwy min 2 cm, max 4 cm. Jako materiał wykorzystać lokalne kruszywo dobrze zagęszczające się. Kruszywo należy wozić taczkami ręcznymi, bądź wodzidłami o maksymalnej ładowności 500 kg. Ścieżka po wykonaniu musi zapewnić dobre odprowadzanie wody, nawierzchnia powinna być twarda, gładka, jazda po niej ma mieć charakter płynny. Jedynie odcinek który zostanie wykonany ręcznie powinien posiadać nierówności i naturalne elementy typu korzenie, kamienie.
Elementy trasy. Kantówki na znaki o wymiarach 100 x 10 x 10 cm. Ilość znaków 25 szt. Na deskę zastosować modrzew poddany impregnacji zanurzeniowej. Pomalować farbą elastyczną oddychającą z min 10 letnią gwarancją typu Elastoflex lub równoważną. Znaki montujemy na stopie ocynkowanej. Tabliczkę na słupek wykonać z dibondu. Wszystkie elementy kładek należy wykonać z modrzewia zaimpregnowanego ciśnieniowo - próżniowo, deski o wymiarach 0,05x0,15 o szerokości od 0,5 do 1,2 m (standardowy wymiar to 1,2 m) ryflowane drobnym ryflem. Kantówki konstrukcyjne 0,12x0,12 m. Ilość kładek 80 mb lokalizacja i szerokość zostanie wskazana w terenie.
Okres gwarancji: 36 miesięcy (w ramach gwarancji Wykonawca ma obowiązek: wykonywać coroczny wiosenny i jesienny przegląd ścieżki rowerowej, powstałe w czasie eksploatacji dziury i wybicia bezwzględnie szybko i na bieżąco zabudować materiałem kamiennym i zagęścić zagęszczarką, skontrolować raz na 2 lata elementy drewniane, zadbać o właściwe spadki poprzeczne).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak ofert

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.