eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipsko › Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas - Jelonek - Szymanów w km 0+750 do 1+500 dł. 750 mOgłoszenie z dnia 2022-10-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas – Jelonek – Szymanów w km 0+750 do 1+500 dł. 750 m

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Lipsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 2

1.5.2.) Miejscowość: Lipsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lipsko.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipsko.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

pzp.lipsko.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas – Jelonek – Szymanów w km 0+750 do 1+500 dł. 750 m

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ed420ad-8d6f-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00382812

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021188/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00055950/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGS. 271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas – Jelonek – Szymanów w km 0+750 do 1+500 dł. 750 m, szerokości nawierzchni asfaltowej 3,5 m i obejmuje wykonanie następujących prac:
a) roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, karczowanie krzaków, drzew)
b) podbudowy
- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca,
- wykonanie wykopów pod jezdnię (poszerzenie) o grubości 35 cm szer.0,60 m -2,00 m
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku średniego o grubości 10 cm (poszerzenie nawierzchni drogi )
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 o grubości 25 cm (poszerzenie nawierzchni drogi )
- roboty ziemne wykonane koparkami z odwiezieniem i dowozem gruntu
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym dolomitowym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy śr.gr 20 cm.
- mechaniczne skropienie warstw bitumicznych
c) nawierzchnie z betonu asfaltowego
- warstwa wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm
d) robót wykończeniowych
- wykonanie umocnienia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm śr.gr.10 cm, szer. 1 m

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 439110,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 554896,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 439110,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "Budromost-Starachowice" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 290010189

7.3.3) Ulica: Św. Rocha 31

7.3.4) Miejscowość: Wąchock

7.3.5) Kod pocztowy: 27-215

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 439110,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-07-01 do 2022-09-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.