eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Rozbiórka obiektów budowlanych położonych na dz. nr 1/8 obręb Dąbrówka, gm. Borzytuchom, powiat bytowski, województwo pomorskieOgłoszenie z dnia 2023-09-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbiórka obiektów budowlanych położonych na dz. nr 1/8 obręb Dąbrówka,
gm. Borzytuchom, powiat bytowski, województwo pomorskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańsców Warszawy 28

1.5.2.) Miejscowość: Pruszcz Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.pruszcz@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

państwowa osoba prawna - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbiórka obiektów budowlanych położonych na dz. nr 1/8 obręb Dąbrówka,
gm. Borzytuchom, powiat bytowski, województwo pomorskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5529d804-48b5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00382066

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00109241/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Likwidacja nieprzydatnych składników majątkowych Zasobu WRSP na terenie woj. pomorskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków o których mowa w SWZ, komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia miedzy zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą Platformy Zakupowej - pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl i pod nr postępowania PRU.WOP.260.21.2023. Szczegółowe informacje dostępne są w Rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PRU.WOP.260.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka następujących obiektów budowlanych:
1) stelmiarnia, nr inw. 7/181*D,
2) zbiornik na gnojowicę, nr inw. 17/223,
3) zbiornik na gnojowicę, nr inw. 18/223,
4) zbiornik na gnojowicę, nr inw. 19/223,
5) gnojownik, nr inw. 25/223*B,
6) sieć elektryczna, nr inw. 22/261*B,
7) sieć elektryczna, nr inw. 23/261*B,
8) instalacja wodno – ściekowa, nr inw. 26/235,
9) linia nn i oświetleniowa, nr inw. 27/261,
położonych na dz. nr 1/8 obręb Dąbrówka, gmina Borzytuchom, powiat bytowski, województwo pomorskie.
2. Przedmiot zamówienia został opisany dokładnie w opisie technicznym rozbiórki, przedmiarze robót, wycenie materiałów z odzysku, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zaświadczeniu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu Starosty Bytowskiego oraz w postanowieniu Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Rozbiórki należy wykonać wraz z fundamentami i innymi elementami będącymi częściami składowymi obiektu, oczyszczeniem terenu z gruzu i pozostałości porozbiórkowych oraz usunięciem ich w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami o odpadach.
4. Teren po rozbiórce winien być wyrównany do poziomu terenu otaczającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione
w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy.
6. Wykonawca dokona zabezpieczenia istniejących budynków stajni i obory (budynki znajdują się w Rejestrze Zabytków Województwa Pomorskiego) przyległego do ruin budynku zaznaczonego na planie sytuacyjnym.
7. Wykonawca zobowiązuje się do likwidacji instalacji wodno – ściekowej zgodnie z Postanowieniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 01.06.2023 r. (znak pisma: ZND.5181.6-2.2023.KB).
8. Wykonawca usunie wszystkie przedmioty składowane na terenie rozbieranego obiektu i dróg dojazdowych, w tym śmieci, trawę, krzaki i inne i usunie je w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami o odpadach.
9. Sporządzenie i dostarczenie do Zamawiającego powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w celu wprowadzenia zaistniałych zmian do ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym.
10. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
11. Wytyczne dla Wykonawców:
1) W kosztach oferty oprócz robót zasadniczych należy ująć:
a) poniesienie wszystkich kosztów związanych z odbiorami robót,
b) wykonanie prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP i ppoż w tym wykonanie odpowiednich zabezpieczeń bhp z uwzględnieniem prac związanych z rozbiórką,
c) sporządzenie i aktualizacja planu bioz, tablicy budowy i tablicy informacyjnej,
d) koszty uczestniczenia w naradach i odbiorach,
e) koszty utrzymania placu budowy, zaplecza socjalnego i technicznego oraz uporządkowanie terenu po pracach wraz z uzyskaniem mediów na czas rozbiórki i prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) koszt usunięcia odpadów komunalnych i innych znajdujących się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
g) koszt utylizacji materiałów niebezpiecznych – azbest,
h) koszt uzgodnienia w zakresie odłączenia sieci z odpowiednim Operatorem,
i) poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego, kosztów zajęć niezbędnych działek sąsiednich – jeśli zajdzie taka potrzeba,
j) koszt zabezpieczenia istniejącego budynku stajni i obory,
k) koszt zabezpieczenia drzewostanu występującego przy budynku obory,
l) koszt ustanowienia kierownika budowy i prowadzenie przez cały okres dziennika budowy (zakup
i rejestracja),
m) koszt wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w celu wprowadzenia zaistniałych zmian do ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym.
n) powiadomienia wszystkich instytucji przed przystąpieniem do prac,
o) koszt transportu do składowiska odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami – Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadu,
p) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty będącej łączną wartością materiałów z odzysku w wysokości 7 800,75 zł netto plus VAT za pozyskane materiały
z rozbiórek w tym kwoty: 4 740,75 zł netto plus VAT za gruz, 3 060,00 zł netto plus VAT za płyty betonowe zgodnie z obowiązującymi w dniu dostawy materiałów przepisami o podatku od towaru i usług. Cena zakupu nie podlega negocjacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) doświadczenie zawodowe:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych zawierających wyroby
z azbestu o wartości robót (jednej umowy) co najmniej 15 000,00 zł brutto każda.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek nie podlega sumowaniu, tj. jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem powyżej (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).

2) potencjał kadrowy:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r poz. 831) oraz posiadają doświadczenie, tj. posiadają uprawnienia budowlane co najmniej 5 lat od dnia uzyskania uprawnień.
Osoba posiadająca ww. uprawnienia budowlane (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U z 2019 r poz. 1117) musi być wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646);
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w Rozdziale IX.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych tj. co najmniej dwóch robót polegających na wykonaniu rozbiórki obiektów kubaturowych zawierających wyroby z azbestu o wartości robót (jednej umowy) co najmniej
15 000,00 zł brutto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów;
2) dowodów określających czy wykazane w ww. wykazie roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
W przypadku, gdy Zamawiający (KOWR lub jego poprzednicy prawni) jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2.4 pkt 2) SWZ. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy, sporządzony na wzorze zgodnym w treści z załącznikiem nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy),
3) pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych – wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wypisu z KRS),
4) pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby – załącznik 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Rozdziale VII i XI SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 i 455 ustawy Pzp oraz w § 12 Projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-20 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(t.j. Dz.U. 2023 poz. 129, 85):
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 95) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.