eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Księżpol › Budowa, przebudowa, remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431LOgłoszenie z dnia 2022-10-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa, przebudowa, remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KSIĘŻPOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369095

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Biłgorajska 12

1.5.2.) Miejscowość: Księżpol

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-415

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 687 7419

1.5.8.) Numer faksu: 84 6877432

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ksiezpol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugksiezpol.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa, przebudowa, remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0947784e-4567-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00381584

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014288/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa przebudowa remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.ksiezpol.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.ksiezpol.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami:1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu: Platformy Zamówień Publicznych Zamawiającego : https://pzp.ksiezpol.pl 2) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 3) Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc” pod adresem https://pzp.ksiezpol.pl/#/help4) Ogólne zasady korzystania z Platformy: a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://pzp.ksiezpol.pl/#/authentication/login b) Wykonawca aby przystąpić do
postępowania musi założyć konto na Platformie https://pzp.ksiezpol.pl//#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia hasło;5) Zamawiający, zgodnie z art. 67 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) określa następujące wymagania techniczne i
organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;b) Komputer klasy PC lub MAC, o
następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji
obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;d) włączona obsługa JavaScript; e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.; 6) Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych: a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w
formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff .xades, .sig,b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych Zamawiającego i zapisany, widoczny jest
w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.2. Ofertę, oświadczenia i dokumenty muszą zostać podpisane przez Wykonawcę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego .1) zalecenia odnoście kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formacie PAdES; b) dla dokumentów w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES; 2) zalecenia odnośnie podpisu osobistego: a) dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony);b) dokumenty w formie innej niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub
otaczającym;3) zalecenia odnośnie podpisu zaufanego: a) wielkość dokumentów nie może przekroczyć 10MB, dostępny format podpisu „xml”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol tel. 84 6877420; fax
84 6877432; e-mail info@ksiezpol.pl;
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych
osobowych: tel. 604521364; mail: biuro@myszkowiak.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu podstawowego oraz w celu archiwizacji i przeprowadzanych
kontroli;
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz 74 -76 ustawy Pzp.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych dotyczących archiwizacji. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy
złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan prawo:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BGK.271.1.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, remontu oraz rozbudowy dróg gminnych o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L. Zamówienie przewiduje wykonanie sześciu oddzielnych zadań w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na części:
• Część 1 – Przebudowa drogi gminnej nr 109421L w miejscowości Zawadka od km
• 1+980 do km 2+477;
• Część 2 – Przebudowa drogi gminnej Nr 109420L w miejscowości Rakówka
• od km 0+000 do km 1+028;
• Część 3 – Budowa drogi gminnej nr 109420L oraz drogi wewnętrznej od drogi
gminnej nr 109420L do drogi powiatowej nr 2942L w miejscowości
Kulasze;
• Część 4 – Modernizacja drogi gminnej Nr 109415L w miejscowości Stare Króle;
• Część 5 – Modernizacja drogi gminnej Nr09425L ul. Nadrzeczna w miejscowości
• Księżpol;
• Część 6 – Rozbudowa drogi gminnej nr 109431L w miejscowości Majdan Stary.
Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej wybranej części lub bez ograniczenia na wybraną ilość części jak również na wszystkie części.
Przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie prac:
1) w ramach Części 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 109421L w miejscowości Zawadka od km 1+980 do km 2+477:
a) jezdnia:
• skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej i poszerzenia emulsją asfaltową C60 B5;
• wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych AC11W 50/70 dla KR 2, warstwa wiążąca gr. 4 cm po zagęszczeniu;
• wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S 50/70 dla KR 2, warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 3 cm;
• utwardzenie pobocza z kruszywa
b) konstrukcja jezdni na poszerzeniu:
• warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego z cementem C 1,5/2 CBGM 0/8 (wykonana w wytwórni) bez dylatacji, grubości 20 cm;
• dolna warstwa podbudowy z kruszywa frakcja 0/63mm gr. 15 cm zagęszczeniu;
• górna warstwa podbudowy z kruszywa frakcja 0-31,5 mm, grubość 12 cm po zagęszczeniu;
• warstwy asfaltowe i skropienie jak dla konstrukcji jezdni na całym odcinku;
c) chodnik:
• krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem, beton C12/15;
• obrzeże betonowe 30x8 na ławie betonowej z oporem, beton C12/15;
• warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm;
• podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=5MPa grubości 10 cm;
• podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm;
• nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm kolor szary;
d) konstrukcja nawierzchni zjazdów:
• krawężnik bet.15x30x100 wtopiony na ławie betonowej z oporem beton C12/15;
• obrzeże betonowe 30x8 na ławie betonowej z oporem, beton C12/15;
• warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm;
• podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=5MPa gr. 15 cm;
• podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm;
• nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej gr. 8 cm kolor czerwony;
• utwardzenie na zjazdach kruszywem tłuczeń, do granicy pasa drogowego
e) odwodnienie:
• odkrzaczenie, oczyszczenie z namułu i wyprofilowanie rowów wraz z udrożnieniem przepustów na zjazdach;
• wykonanie obustronnych murków czołowych na przepuście w km 2+071 wraz z uszczelnieniem przepustu;
• umocnienie rowu korytkami żelbetowymi wraz z umocnieniem skarp płytami ażurowymi przy przepuście;
• przepusty rurowe karbowanych PEHD pod zjazdami Ø 40;
f) roboty wykończeniowe:
• plantowanie skarp rowów i pobocza;
• bariery ochronne stalowe;
• poręcze ochronne sztywne U-12a przy przepuście
• inwentaryzacja powykonawcza;
2) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) został zawarty w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót uzupełniających dokumentację oraz w specyfikacjach technicznych wykonania robót stanowiących załączniki do SWZ. W kalkulacji ceny oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
2. Zgodnie z art. 100 ust. 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca podczas prac budowlanych uwzględnił dostępność wykonanej inwestycji dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych w zakresie spadków oraz ukształtowania przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 216 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60%, okres gwarancji jakościowej 40%. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w
ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakościowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, remontu oraz rozbudowy dróg gminnych o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L. Zamówienie przewiduje wykonanie sześciu oddzielnych zadań w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na części:
• Część 1 – Przebudowa drogi gminnej nr 109421L w miejscowości Zawadka od km
• 1+980 do km 2+477;
• Część 2 – Przebudowa drogi gminnej Nr 109420L w miejscowości Rakówka
• od km 0+000 do km 1+028;
• Część 3 – Budowa drogi gminnej nr 109420L oraz drogi wewnętrznej od drogi
gminnej nr 109420L do drogi powiatowej nr 2942L w miejscowości
Kulasze;
• Część 4 – Modernizacja drogi gminnej Nr 109415L w miejscowości Stare Króle;
• Część 5 – Modernizacja drogi gminnej Nr09425L ul. Nadrzeczna w miejscowości
• Księżpol;
• Część 6 – Rozbudowa drogi gminnej nr 109431L w miejscowości Majdan Stary.
Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej wybranej części lub bez ograniczenia na wybraną ilość części jak również na wszystkie części.
Przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie prac:
1) w ramach Części 2– Przebudowa drogi gminnej Nr 109420L w miejscowości Rakówka od km 0+000 do km 1+028
a) szerokość jezdni 5,5 m;
b) długość przebudowywanej drogi – 1028 m;
c) konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni w km 0+000 do km 1+028;
• warstwa ścieralna AC 11S typu Jena – 5 cm;
• skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM;
• warstwa średnia wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W – gr 4 cm;
• skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM;
d) konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach:
• warstwa ścieralna AC 11S typu Jena – 5 cm;
• skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM;
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W – 4 cm;
• skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM;
• warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 11 W – 4 cm;
• skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM;
• warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P – 4 cm;
• skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM;
• podbudowa z KtSM 0/63 mm – 20 cm;
e) odwodnienie:
• oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych;
• remont przepustów pod zjazdami;
• wykonanie ścianek czołowych przepustów;
• umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi
f) roboty wykończeniowe:
• plantowanie i obsianie skarp;
• utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym;
• oznakowanie poziome i pionowe drogi;
• inwentaryzacja powykonawcza;
g) branża elektryczna:
• przedmiot zamówienia przewiduje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego przebudowy drogi gminnej. W ramach zadania przewiduje się ułożenie kabla typu YAKXS 4x35 mm2 z zasileniem ze złącza licznikowego ZL-1. W ramach zdania należy wbudować 22 szt. słupów aluminiowych oraz 24 szt. oprawy typu LED;
2) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) został zawarty w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót uzupełniających dokumentację oraz w specyfikacjach technicznych wykonania robót stanowiących załączniki do SWZ. W kalkulacji ceny oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zgodnie z art. 100 ust. 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca podczas prac budowlanych uwzględnił dostępność wykonanej inwestycji dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych w zakresie spadków oraz ukształtowania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 216 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60%, okres gwarancji jakościowej 40%. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w
ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakościowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, remontu oraz rozbudowy dróg gminnych o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L. Zamówienie przewiduje wykonanie sześciu oddzielnych zadań w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na części:
• Część 1 – Przebudowa drogi gminnej nr 109421L w miejscowości Zawadka od km
• 1+980 do km 2+477;
• Część 2 – Przebudowa drogi gminnej Nr 109420L w miejscowości Rakówka
• od km 0+000 do km 1+028;
• Część 3 – Budowa drogi gminnej nr 109420L oraz drogi wewnętrznej od drogi
gminnej nr 109420L do drogi powiatowej nr 2942L w miejscowości
Kulasze;
• Część 4 – Modernizacja drogi gminnej Nr 109415L w miejscowości Stare Króle;
• Część 5 – Modernizacja drogi gminnej Nr09425L ul. Nadrzeczna w miejscowości
• Księżpol;
• Część 6 – Rozbudowa drogi gminnej nr 109431L w miejscowości Majdan Stary.
Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej wybranej części lub bez ograniczenia na wybraną ilość części jak również na wszystkie części.
Przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie prac:
1) w ramach Części 3 – Budowa drogi gminnej nr 109420L oraz drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 109420L do drogi powiatowej nr 2942L w miejscowości Kulasze
a) inwestycja realizowana jest w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
b) długość budowlanej drogi – 1831,4 m;
c) ilość jezdni – 1;
d) ilość pasa ruchu – 1 oraz na trzech odcinkach drogi 2;
e) szerokość pasa ruchu w części drogi 3,5 m, a w części 5,5 m;
f) szerokość mijanek – 2 m;
g) szerokość poboczy gruntowych (częściowo utwardzone) – 0,75 -2,75 m;
h) wycinka drzew i krzewów;
i) konstrukcja nawierzchni jezdni i utwardzonego pobocza:
• warstwa ścieralna typu jena 16 – 5 cm;
• skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM;
• warstwa wiążąca z AC16W (35/50) KR2 – 7 cm;
• skropienie emulsją asfaltową C60 B5 ZM;
• podbudowa zasadnicza warstwa górna kruszywo 0/31,5 mm – 8 cm;
• podbudowa zasadnicza kruszywo 0/63 mm – 20 cm;
• konstrukcja utwardzenia poboczy mieszanką z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm – 10 cm;
j) odwodnienie:
• w km 1+532 przepust drogowy rurowy z rur HDPE SN8 fi 60 cm - 8 m zakończony skosami żelbetonowymi lub umocnienia kamieniem łamanym 16-20 cm lub naturalnym na podłożu gr. 8 cm \ betonu;
• w km 2+222,63 przepust drogowy rurowy z rur HDPE SN8 fi 80 cm - 10 m; zakończony skosami żelbetonowymi lub umocnienia kamieniem łamanym 16-20 cm lub naturalnym na podłożu gr. 8 cm \ betonu;
• rowy trapezowe o szerokości dna 0,4m i pochyleniu skarpy 1:1,5 a w wyjątkowych przypadkach 1:1;
• rowy o pochyleniu skarp 1:1 oraz na pochyleniach większych od 2% umocnienie elementami betonowymi;
• w ciągu rowów na przejazdach przepusty z rur HDPE fi 40 cm SN 8 kN/m, na wlotach i wylotach umocnienie kamieniem łamanym 16-20 cm lub naturalnym na podłożu gr. 8 cm lub skosy betonowe;
• w km 1+980 – 2+025 oraz 2+184 – 2+234 odtworzenie skarpy rzeki Tanew i wykonanie umocnienia kamieniem narzutowym;
• remont dwóch przepustów fi 60 w km 1+534 oraz w km 2+871;
• umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi typu Ażur na betonie;
k) konstrukcja zjazdów indywidualnych:
• warstwa ścieralna AC 11S typu Jena – 5 cm;
• podbudowa zasadnicza o gr. 20 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm;
l) roboty wykończeniowe:
• plantowanie skarp i korony nasypów;
• odsianie skarp;
• ustawienie urządzeń BRD;
• oznakowanie pionowe i poziome;
• inwentaryzacja powykonawcza
m) branża elektryczna:
• budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x35 mm2. Lina kablowa oraz szafa SOU zasilić ze złącza licznikowego ZL-1 usytuowanego przy granicy dz. nr 114/2. Przedmiot zamówienia przewiduje również usunięcie kolizji w zakresie przebudowę linii SN15kV. Słupy i wysięgniki z aluminium anodowanego o wysokości 9 m. Przy każdym słupie należy zostawić zapas kabla w ilości 2 m. Słupy ustawione na fundamencie fabrycznym B-71. Oprawy oświetleniowe typu LED. Oprawa przeznaczona do montażu na wysięgniku na słupie. Oprawa zabudowana z aluminium, odlew ciśnieniowy.
2) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) został zawarty w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót uzupełniających dokumentację oraz w specyfikacjach technicznych wykonania robót stanowiących załączniki do SWZ. W kalkulacji ceny oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zgodnie z art. 100 ust. 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca podczas prac budowlanych uwzględnił dostępność wykonanej inwestycji dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych w zakresie spadków oraz ukształtowania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 216 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60%, okres gwarancji jakościowej 40%. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w
ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakościowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, remontu oraz rozbudowy dróg gminnych o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L. Zamówienie przewiduje wykonanie sześciu oddzielnych zadań w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na części:
• Część 1 – Przebudowa drogi gminnej nr 109421L w miejscowości Zawadka od km
• 1+980 do km 2+477;
• Część 2 – Przebudowa drogi gminnej Nr 109420L w miejscowości Rakówka
• od km 0+000 do km 1+028;
• Część 3 – Budowa drogi gminnej nr 109420L oraz drogi wewnętrznej od drogi
gminnej nr 109420L do drogi powiatowej nr 2942L w miejscowości
Kulasze;
• Część 4 – Modernizacja drogi gminnej Nr 109415L w miejscowości Stare Króle;
• Część 5 – Modernizacja drogi gminnej Nr09425L ul. Nadrzeczna w miejscowości
• Księżpol;
• Część 6 – Rozbudowa drogi gminnej nr 109431L w miejscowości Majdan Stary.
Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej wybranej części lub bez ograniczenia na wybraną ilość części jak również na wszystkie części.
Przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie prac:
1) w ramach Części 4 – Modernizacja drogi gminnej Nr 109415L w miejscowości Stare Króle:
a) szerokość jezdni - 5,5 m;
b) długość remontowanej jezdni - 1364 m;
c) konstrukcja nawierzchni jezdni:
• skropienie emulsją asfaltową;
• warstwa wyrównawcza z masy min.-bitum. gr. 4 cm;
• skropienie emulsją asfaltową;
• warstwa przeciwspękaniowa z geosiatki z włókien szklanych 100/100 kn/m;
• warstwa wiążąca z masy min.-bitum. gr. 4 cm;
• skropienie emulsją asfaltową;
• warstwa ścieralna z masy min.-bitu. gr. 3 cm;
d) odwodnienie:
• oczyszczenie rowu z namułu wraz z przepustami;
• wykonanie studzienek ulicznych z osadnikiem;
• wykonanie przykanalików z rur PVC kielichowych dn 160mm SN8;
• remont przepustu w zakresie wymiany części przelotowej przepustu na rurę fi 80 SN8 ułożonej na ławie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 40cm;
• remont przepustu w zakresie wymiany części przelotowej przepustu na rurę fi 100 SN8 ułożonej na ławie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 40cm;
• obudowa wlotów i wylotów przepustów;
e) przebrukowanie istniejącego chodnika;
f) usuwanie przełomów i odtworzenie warstwy konstrukcyjnych na przepustach;
g) roboty wykończeniowe:
• plantowanie skarp i dna wykopów;
• obsianie skarp;
• utwardzenie pobocza kruszywem;
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
• ponowne ustawienie barier ochronnych U-12a
2) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) został zawarty w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót uzupełniających dokumentację oraz w specyfikacjach technicznych wykonania robót stanowiących załączniki do SWZ. W kalkulacji ceny oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zgodnie z art. 100 ust. 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca podczas prac budowlanych uwzględnił dostępność wykonanej inwestycji dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych w zakresie spadków oraz ukształtowania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 216 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60%, okres gwarancji jakościowej 40%. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w
ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakościowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, remontu oraz rozbudowy dróg gminnych o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L. Zamówienie przewiduje wykonanie sześciu oddzielnych zadań w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na części:
• Część 1 – Przebudowa drogi gminnej nr 109421L w miejscowości Zawadka od km
• 1+980 do km 2+477;
• Część 2 – Przebudowa drogi gminnej Nr 109420L w miejscowości Rakówka
• od km 0+000 do km 1+028;
• Część 3 – Budowa drogi gminnej nr 109420L oraz drogi wewnętrznej od drogi
gminnej nr 109420L do drogi powiatowej nr 2942L w miejscowości
Kulasze;
• Część 4 – Modernizacja drogi gminnej Nr 109415L w miejscowości Stare Króle;
• Część 5 – Modernizacja drogi gminnej Nr09425L ul. Nadrzeczna w miejscowości
• Księżpol;
• Część 6 – Rozbudowa drogi gminnej nr 109431L w miejscowości Majdan Stary.
Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej wybranej części lub bez ograniczenia na wybraną ilość części jak również na wszystkie części.
Przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie prac:
1) w ramach Części 5 – Modernizacja drogi gminnej Nr 109425L ul. Nadrzeczna w miejscowości Księżpol:
a) szerokość jezdni 5 m, jednopasowa dwukierunkowa;
b) długość remontowanej drogi 520 m
c) konstrukcja jezdni:
• skropienie emulsją asfaltową;
• warstwa wyrównawcza z masy min.-bitum. gr. 2 cm;
• skropienie emulsją asfaltową;
• warstwa przeciwspękaniowa z geosiatki z włókien szklanych 100/100 kN/m;
• warstwa wiążąca z masy min.-bitum. gr. 4 cm;
• skropienie emulsją asfaltową;
• warstwa ścieralna z masy min.-bitum. gr. 4 cm;
d) odwodnienie:
• oczyszczenie rowu z namułu wraz z przepustami;
• wykonanie przykanalików z rur z PVC dn 200mm;
e) demontaż oraz montaż krawężników przy krawędzi jezdni;
f) regulacja zjazdów;
g) remont mostu:
• torkretowanie pęknięć (uzupełnienie ubytków i pęknięć na moście wraz z wykonaniem górnej warstwy na przyczółkach mostu);
• wykonanie izolacji i uszczelnienia z dwukomponentowej elastycznej żywicy epoksydowej na przyczółkach mostu;
• prostowanie oraz odmalowanie barier stalowych dwustronnych na moście;
h) prace wykończeniowe:
• formowanie poboczy;
• plantowanie skarp i dna wykopów;
• obsianie skarp;
• oznakowanie pionowe;
2) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) został zawarty w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót uzupełniających dokumentację oraz w specyfikacjach technicznych wykonania robót stanowiących załączniki do SWZ. W kalkulacji ceny oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zgodnie z art. 100 ust. 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca podczas prac budowlanych uwzględnił dostępność wykonanej inwestycji dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych w zakresie spadków oraz ukształtowania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 216 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60%, okres gwarancji jakościowej 40%. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w
ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakościowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, remontu oraz rozbudowy dróg gminnych o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L. Zamówienie przewiduje wykonanie sześciu oddzielnych zadań w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na części:
• Część 1 – Przebudowa drogi gminnej nr 109421L w miejscowości Zawadka od km
• 1+980 do km 2+477;
• Część 2 – Przebudowa drogi gminnej Nr 109420L w miejscowości Rakówka
• od km 0+000 do km 1+028;
• Część 3 – Budowa drogi gminnej nr 109420L oraz drogi wewnętrznej od drogi
gminnej nr 109420L do drogi powiatowej nr 2942L w miejscowości
Kulasze;
• Część 4 – Modernizacja drogi gminnej Nr 109415L w miejscowości Stare Króle;
• Część 5 – Modernizacja drogi gminnej Nr09425L ul. Nadrzeczna w miejscowości
• Księżpol;
• Część 6 – Rozbudowa drogi gminnej nr 109431L w miejscowości Majdan Stary.
Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej wybranej części lub bez ograniczenia na wybraną ilość części jak również na wszystkie części.
Przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie prac:
1) w ramach Części 6 – Rozbudowa drogi gminnej nr 109431L w miejscowości Majdan Stary:
a) podstawowa szerokość jezdni – 3,5 m;
b) szerokość jezdni na mijankach – 5 m;
c) szerokość poboczy – 0,75 m;
d) długość rozbudowywanej drogi gminnej – 318,63 m;
2) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) został zawarty w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót uzupełniających dokumentację oraz w specyfikacjach technicznych wykonania robót stanowiących załączniki do SWZ. W kalkulacji ceny oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
e) w bliskim sąsiedztwie realizowanej inwestycji znajduje się drewniany kościół parafialny rzymskokatolicki wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego pod Nr A/718. Obszar objęty ochroną konserwatorską obejmuje działki 2132, 2132, 2133. Zgodnie z wymaganiami Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace ziemne na przedmiotowych działkach można prowadzić jedynie pod stałym nadzorem archeologicznym, a w przypadku odkrycia reliktów historycznej zabudowy lub nawarstwień kulturowych wstrzymać roboty budowlane w celu wykonania interwencyjnych badań archeologicznych w celu pełnego odsłonięcia i zadokumentowania odkryć. Należy również niezwłocznie zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Zamawiającego o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac. Po stronie Wykonawcy i na jego koszt jest uzyskanie odrębnego pozwolenia konserwatorskiego na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
f) konstrukcja nawierzchni jezdni:
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm;
• skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową;
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 5 cm
• skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową;
• podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa – 20 cm;
• warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem – 15 cm;
• podłoże gruntowe G2;
g) konstrukcja nawierzchni chodnika:
• kostka brukowa betonowa – 6 cm;
• podsypka cementowo – piaskowa – 4 cm;
• podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 – 15 cm;
• podbudowa pomocnicza z kruszywa – 15 cm;
• podłoże gruntowe;
h) konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych:
• kostka brukowa betonowa – 8 cm;
• podsypka cementowo-piaskowa – 4 cm;
• górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 – 15 cm;
• dolana warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 – 15 cm;
• podłoże gruntowe;
i) konstrukcja nawierzchni poboczy:
• nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 – 10 cm;
• nawierzchnia z mieszanki kruszywa związanego cementem – 15 cm;
j) uszczelnienie krawędzi warstw asfaltowych poprzez pokrycie lepiszczem asfaltowym drogowym;
k) odwodnienie:
• system odwodnienia drogi składa się z odwodnienia liniowego, skrzynek odpływowych, wpustów ulicznych, studni chłonnych, drenaży rozsączających, rowów przydrożnych oraz przepustów pod jezdnią;
l) branża elektryczna:
• w ramach przedmiotu zamówienia należy usunąć kolizję sieci elektroenergetycznej nN w związku z rozbudową drogi gminnej w tym zakresie m.in. należy wymienić słup nr 8 i 9 na słup krańcowy wirowany ze zmianą lokalizacji słupa poza obszar kolizji. Od słupa nr 8 do nr 9 linię napowietrzną nN należy skablować kablem YAKXS 4x120+YAKXS 4x25mm2. Istniejący słup nr 10 należy przenieść poza obszar kolizji. Zasilanie ze słupa nr 10 istniejące przyłącza kablowe nN należy przełożyć po nowej trasie. Słup nr 11 należy wymienić na słup narożny wirowany ze zmianą lokalizacji słupa poza obszarem kolizji. Istniejący słup nr 12 przelotowy wirowany należy przenieść poza obszar kolizji.
m) branża telekomunikacyjna:
• w ramach przedmiotu zamówienia należy przebudować i zabezpieczyć istniejącą sieć telekomunikacyjną kolidującą z projektem rozbudowy drogi gminnej. W ramach prac należy przebudować i zabezpieczyć istniejący kabel magistralny XzTKMXpw 50x4x0,5 oraz istniejące przyłącza telekomunikacyjne.
n) branża sanitarna przebudowa sieci gazowej:
• w ramach przedmiotu zamówienia należy przebudować istniejącą sieć gazową w zakresie likwidacji istniejącego odcinka sieci gazowej ś/c wykonanej z rury dn40 PE, SDR 11, która koliduje z planowaną rozbudową drogi gminnej wraz z wykonaniem nowego odcinka sieci z lokalizacją wskazaną w dokumentacji projektowej;
o) inwentaryzacja powykonawcza.
2) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) został zawarty w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót uzupełniających dokumentację oraz w specyfikacjach technicznych wykonania robót stanowiących załączniki do SWZ. W kalkulacji ceny oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
2. Zgodnie z art. 100 ust. 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca podczas prac budowlanych uwzględnił dostępność wykonanej inwestycji dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych w zakresie spadków oraz ukształtowania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 216 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60%, okres gwarancji jakościowej 40%. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w
ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakościowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez
zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym określa się minimalne poziomy zdolności dotyczące:
zamawiający nie określa warunku w w/w. zakresie dla wszystkich części;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
określa się minimalne poziomy zdolności dotyczące:
zamawiający nie określa warunku w w/w. zakresie dla wszystkich części;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej określa się minimalne poziomy zdolności dotyczące:
zamawiający nie określa warunku w w/w. zakresie dla wszystkich części;
4) zdolności technicznej lub zawodowej określa się minimalne poziomy zdolności dotyczące:
zamawiający określił szczegółowe warunki udziału w postępowaniu w Rozdziale 6 SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstawa do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem nr 8 dla danej części zamówienia do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty –zgodnie z Załącznikiem nr 6 dla danej części zamówienia do SWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 7 dla danej części zamówienia do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów;
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy,
o którym mowa w rozdz. 6 pkt. 5 SWZ .
2. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby:
1) przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, o którym mowa w rozdz. 9 pkt 1 ppkt 4 SWZ;3. Dokumenty, z których
wynika potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, chyba, że zamawiający
może je uzyskać za pośrednictwem bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a wykonawca
w formularzu oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów
udostępniających zasoby;
b) w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów o których mowa w lit. a,
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych
samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów;
c) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których
mowa w lit. a;
d) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby
działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium:
1) Dla części Nr 1 w wysokości: 5 000,00 zł, (słownie zł: pięć tysięcy 00/100);
2) Dla części Nr 2 w wysokości: 10 000,00 zł, (słownie zł: dziesięć tysięcy 00/100);
3) Dla części Nr 3 w wysokości: 20 000,00 zł, (słownie zł: dwadzieścia tysięcy 00/100);
4) Dla części Nr 4 w wysokości: 10 000,00 zł; (słownie zł: dziesięć tysięcy 00/100);
5) Dla części Nr 5 w wysokości: 5 000,00 zł, (słownie zł: pięć tysięcy 00/100);
6) Dla części Nr 6 w wysokości: 10 000,00 zł; (słownie zł: dziesięć tysięcy 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol,
Lubelski Bank Spółdzielczym Oddział w Księżpolu
nr rachunku: 71 9614 0008 2001 0000 0967 0001
z adnotacją „Budowa, przebudowa, remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L Część Nr ….. ”– Znak sprawy: BGK.271.1.19.2022”.
5. Zamawiający zaleca by wpłaty wadium były dokonywane ze znacznym wyprzedzeniem ze względu na powstanie ryzyka opóźnienia związanego z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium takie obejmować cały okres związania z ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
7. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczeń należy wskazać Gmina Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt 6, gwarancja lub poręczenie musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wykonawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium – płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.
10. W gwarancji lub poręczeniu musi zostać podany adres e-maila oraz adres pocztowy, na który zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.
11. Dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesione w formie gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej nie może być utrudnione. W treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory rozstrzygane będą zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
12. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
13. Zatrzymanie wadium wraz z odsetkami następuje w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy winno być załączone do oferty.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wskazują zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Wykonawcy wini wraz z ofertą przedstawić oświadczenia, o których mowa w rozdz. 6 pkt 5 i 6 SWZ.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej mogą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt 7 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki w następującym zakresie:
1) Zamawiający udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 2 umowy i jednocześnie nieprzekraczającej wysokości wkładu własnego do zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład;
2) Zaliczka, o której mowa w ppkt 1 zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej płatności;
3) płatność zaliczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nie później niż w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do której Wykonawca dołączy dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w ppkt 7;
4) faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług i będzie zawierała adnotację „mech. podziel. płatn.”, Wykonawca wystawi fakturę zaliczkową w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy;
5) w przypadku gdy wkład własny Zamawiającego współfinansowanego zadania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład jest większy niż 5% pozostałą część wkładu własnego Zamawiający przewiduje wypłacić do terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w formie kolejnej zaliczki do wysokości posiadanych środków wkładu własnego po
wykazaniu przez Wykonawcę, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonej zaliczki oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w ppkt 7;
6) pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 11 umowy, a zapłacona zaliczka zostanie zaliczona po wykonaniu całości zamówienia na poczet wynagrodzenia Wykonawcy;
7) Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do wniesienia zabezp. zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 3 ustawy Pzp.
8) zabezp. zaliczki ustala się w wysokości odpowiadającej 100 % kwoty zaliczki;
9) zabezp. zaliczki może być wniesione w formie:
a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
b) gwarancji bankowych;
c) gwarancji ubezpieczeniowych;
d) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
10) zabezp. musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu;
11) dokument gwarancji/poręczenia wymaga akceptacji Zamawiającego przed jego podpisaniem przez gwaranta/poręczyciela;
12) dokument gwarancji/poręczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadać tłum. przysięgłe na j. polski;
13) w przypadku, gdy dok. potwierdzające wniesienie zabezp. zaliczki wystawi podmiot zagraniczny dok. te winny zawierać klauzulę, iż wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wystawionych dok. podlegają prawu polskiemu, spory będą rozstrzygane przez polski sąd;
14) Zamawiający nie dokona wypłaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umową lub przepisami ustawy Pzp lub z SWZ jej zabezp.;
15) dok. potwierdzający zabezp. zaliczki musi zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty na rzecz zamawiającego kwoty zaliczki na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie rozliczył przekazanej mu zaliczki, zgodnie z umową;
16) Zamawiający dokona zwrotu zabezp. zaliczki w terminie 30 dni po przeprowadzeniu czynności sprawdzających w zakresie potwierdzenia wykonania robót o wartości, co najmniej udzielonej zaliczki;
17) Wykonawca jest zobowiązany utrzymać aktualność zabezpieczenia zaliczki do czasu potwierdzenia przez Zamawiającego, że prace odpowiadające wysokości udzielonej zaliczki zostały prawidłowo wykonane;
18) brak wykonania zobowiązania wskazanego w ppkt 7 będzie podstawą do odmowy podpisania aneksu do umowy przez zamawiającego;
19) wypłata zaliczek nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na zasadach określonych w ustawie Pzp, oraz w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzp.ksiezpol.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.