eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług w zakresie wykonania badań sprawdzających środki do odladzania dostarczone przez firmę UAB AirstigaOgłoszenie z dnia 2022-10-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług w zakresie wykonania badań sprawdzających środki do odladzania dostarczone przez firmę UAB Airstiga

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121390415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Montelupich 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.krusche@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://3rblog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/3rblog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie wykonania badań sprawdzających środki do odladzania dostarczone przez firmę UAB Airstiga

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ef9cc9d-251c-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00381087

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070928/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług w zakresie wykonania badań sprawdzających środki do odladzania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00322128/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 121/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 295000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonania badań sprawdzających środki do odladzania dostarczone przez firmę UAB AIRSTIGA w ramach realizacji umowy nr 211/3RBLog/26/2022 z dnia 04.08.2022r. do baz lotniczych i jednostek wojskowych wymienionych w załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy w oparciu o zlecenia otrzymane od Zamawiającego.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 13 zleceń pobrania próbek, wykonania badań sprawdzających, przesłania informacji o wynikach badań weryfikacyjnych oraz sporządzenia sprawozdania, których szczegółowy opis zawarty jest w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.
3. Przedmiotowe badania dotyczą środków do odladzania w postaci płynu na bazie mrówczanu potasu – Unisalt PF, które mają spełniać wymagania zawarte w normie NO-17-A205:2017 Zimowe utrzymanie nawierzchni lotniskowych. Stosowanie środków odladzających. Wymagania i badania.
4. Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: od daty podpisania umowy
Zakończenie: 6 tygodni od daty zlecenia Wykonawcy ostatniego badania będącego przedmiotem umowy, przekazanego nie później niż 10 listopada 2022r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71632000-7 - Techniczne usługi badawcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 295000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 295000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 295000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 010401369

7.3.3) Ulica: Księcia Bolesława 6

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-494

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 295000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: od daty podpisania umowy
Zakończenie: 6 tygodni od daty zlecenia Wykonawcy ostatniego badania będącego przedmiotem umowy, przekazanego nie
później niż 10 listopada 2022r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.