eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego pn. DEFENSIVE OFFICE dla pracowników MFiPROgłoszenie z dnia 2022-10-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego pn. DEFENSIVE OFFICE dla pracowników MFiPR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140315583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wspólna 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-926

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mfipr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.mfipr.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.mfipr.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego pn. DEFENSIVE OFFICE dla pracowników MFiPR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5f98e9a-2cea-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00380748

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033958/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.71 Kompleksowa organizacja szkolenia wyjazdowego dla DPI pn. DEFENSIVE OFFICE

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest finansowane w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności i w 15 % ze środków budżetu państwa.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00335732/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BDG-V.2611.39.2022.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 149375,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego pn. DEFENSIVE OFFICE, dla maksymalnie 95 pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 142125 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 142125 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 142125 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Platon, Zarządzanie i Finanse sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8943129970

7.3.3) Ulica: ul. Chabrowa 39/7

7.3.4) Miejscowość: Wysoka

7.3.5) Kod pocztowy: 52-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 142125 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.