eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarnków › "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach operacji "Scalanie gruntów obiektu "Przybychowo" obręb Przybychowo, Gmina Połajewo, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki"Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach operacji „Scalanie gruntów obiektu „Przybychowo” obręb Przybychowo, Gmina Połajewo, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570799510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rybaki 3

1.5.2.) Miejscowość: Czarnków

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pct.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach operacji „Scalanie gruntów obiektu „Przybychowo” obręb Przybychowo, Gmina Połajewo, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0a425fb-44d3-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379477

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032984/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach operacji „Scalanie gruntów obiektu „Przybychowo” obręb Przybychowo, Gmina Połajewo, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Operacja pn.: „Scalanie gruntów obiektu „PRZYBYCHOWO” obręb Przybychowo, Gmina Połajewo, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki”. Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/czarnkowsko-trzcianecki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/czarnkowsko-trzcianecki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czarnkowsko-trzcianecki
2) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin"
oraz uznaje go za wiążący.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24 godzin, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB - zalecany format: .pdf. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Komunikacja poprzez „Wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
4) Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami:
- Paweł Siemiński, tel. kom. 604 265 232 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. L. 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z siedzibą Starostwa Powiatowego w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków,: 67 253 01 60; fax: 67 253 01 61; email: powiat@pct.powiat.pl; www.czarnkowsko-trzcianecki.pl; adres elektronicznej skrzynki podawczej: /PCT/SkrytkaES, w zakresie rejestracji oraz przetwarzania danych i przechowywanej dokumentacji pisemnej.
2. Z administratorem – Starostą Powiatu można się skontaktować pisemnie na adres jego siedziby lub z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@pct.powiat.pl albo pod numerem tel. +48 660 747 209, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej: RODO) w celu realizacji zadań określonych w art. 4, art. 4a i art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( U. 1998 Nr 91 poz. 578 z późn. zm.).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 4. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające te dane. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione przez Starostę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podmiotom uprawnionym w trybie indywidualnych zapytań:
a. służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych, osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
b. osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;
c. JO w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.
5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu (art. 15 RODO), prawo żądania do sprostowania (art. 16 RODO), prawo do usunięcia (art. 17 RODO) Pani/Pana danych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 21 RODO z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Czarnkowie posiada uprawnienia do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki na podst. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (U. Nr 14, poz. 67)
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,
11. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, w szczególności dyrektywy RODO oraz ustawy o samorządzie powiatowym ( U. 1998 Nr 91 poz. 578; t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.272.12.2022.PS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych odcinki: A i B (dwa odcinki dróg):

Odcinek A: o długości 591,48 m:

Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu:
 powierzchnia jezdni nawierzchnia asfaltowa: ca 2950,10 m2
 powierzchnia zieleni: ca 623,00 m2
 powierzchnia poboczy gruntowych: ca 285,00 m2
 powierzchnia poboczy z kruszywa łamanego: ca 1025,00 m2
 powierzchnia zjazdów asfaltowych: ca 255 m2
 powierzchnia obrukowania skarp przy przepuście: ca 18 m2
Podstawowe parametry techniczne:
 kategoria administracyjna: droga gminna,
 klasa drogi: D – dojazdowa,
 prędkość projektowa: 30 km/h,
 kategoria ruchu: KR1
 szerokość jezdni: 5,00 m,
 pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2,0% / jednostronne 2,0%,
 szerokość pobocza gruntowego 0,75 m,
 szerokość pobocza z kruszywa łamanego 0,75 m,
 pochylenie poprzeczne pobocza: jednostronne 6,0%,
 szerokość zjazdów : 5,00m,
 odwodnienie: powierzchniowe na przyległy teren.

Odcinek B: o długości 870 m.

Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu:
 powierzchnia jezdni nawierzchnia asfaltowa: ca 1985 m2
 powierzchnia jezdni nawierzchnia żwirowa: ca 2365 m2
 powierzchnia zieleni: ca 284,00 m2
 powierzchnia poboczy gruntowych: ca 1255,00 m2
 powierzchnia zjazdów asfaltowych: ca 160 m2
 powierzchnia zjazdów asfaltowych: ca 185 m2
Podstawowe parametry techniczne:
 kategoria administracyjna: droga gminna,
 klasa drogi: D – dojazdowa,
 prędkość projektowa: 30 km/h,
 kategoria ruchu: KR1
 szerokość jezdni: 5,00 m,
 pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2,0%,
 szerokość pobocza gruntowego 0,75 m,
 pochylenie poprzeczne pobocza: jednostronne 6,0%,
 szerokość zjazdów : 5,00m,
 odwodnienie: powierzchniowe na przyległy teren.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych odcinki: D, E, F, H i I (pięć odcinków dróg)

Odcinek D: o długości 1 109,48 m:
Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu
 powierzchnia jezdni: ca 3955 m2
 powierzchnia zieleni: ca 937,50 m2
 powierzchnia poboczy gruntowych: ca 1655,00 m2
 powierzchnia zjazdów: ca 355 m2

Podstawowe parametry techniczne
 kategoria administracyjna: droga gminna,
 klasa drogi: D – dojazdowa,
 prędkość projektowa: 30 km/h,
 kategoria ruchu: KR1
 szerokość jezdni: 4,00 m,
 pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2,0%,
 szerokość pobocza gruntowego 0,75 m,
 pochylenie poprzeczne pobocza: jednostronne 6,0%,
 szerokość zjazdów: 3,50 m – 5,00m (istniejące zgodne z ogrodzeniem),
 odwodnienie: powierzchniowe na przyległy teren.
Odcinek E: o długości 600 m:
Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu:
 powierzchnia jezdni: ca 2400 m2
 powierzchnia zieleni: ca 159,50 m2
 powierzchnia poboczy gruntowych: ca 895 m2
Podstawowe parametry techniczne:
 kategoria administracyjna: droga gminna,
 klasa drogi: D – dojazdowa,
 prędkość projektowa: 30 km/h,
 kategoria ruchu: KR1
 szerokość jezdni: 4,00 m,
 pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 3,0%,
 szerokość pobocza gruntowego 0,75 m,
 pochylenie poprzeczne pobocza: jednostronne 6,0%,
 szerokość zjazdu na drogę gminną: 5,00 m,
 odwodnienie: powierzchniowe na przyległy teren.

Odcinek F: o długości 1 062,76 m:
Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu:
 powierzchnia jezdni: ca 4255 m2
 powierzchnia zieleni: ca 880,00 m2
 powierzchnia poboczy gruntowych: ca 1585 m2
 powierzchnia zjazdów: ca 415 m2
Podstawowe parametry techniczne
 kategoria administracyjna: droga gminna,
 klasa drogi: D – dojazdowa,
 prędkość projektowa: 30 km/h,
 kategoria ruchu: KR1
 szerokość jezdni: 4,00 m,
 pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 3,0%,
 szerokość pobocza gruntowego 0,75 m,
 pochylenie poprzeczne pobocza: jednostronne 6,0%,
 szerokość zjazdów : 5,00 m – 6,00m,
 odwodnienie: powierzchniowe na przyległy teren.

Odcinek H: o długości 450,89 m:
Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu:
 powierzchnia jezdni nawierzchnia asfaltowa: ca 2255,00 m2
 powierzchnia zieleni: ca 285,00 m2
 powierzchnia poboczy gruntowych: ca 690,00 m2
 powierzchnia poboczy z kruszywa łamanego: ca 1025,00 m2
 powierzchnia zjazdów asfaltowych: ca 425 m2
Podstawowe parametry techniczne:
 kategoria administracyjna: droga gminna,
 klasa drogi: D – dojazdowa,
 prędkość projektowa: 30 km/h,
 kategoria ruchu: KR1
 szerokość jezdni: 5,00 m,
 pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2,0%,
 szerokość pobocza gruntowego 0,75 m,
 szerokość pobocza z kruszywa łamanego 0,75 m,
 pochylenie poprzeczne pobocza: jednostronne 6,0%,
 szerokość zjazdów : 5,00m – 6,50m
 odwodnienie: powierzchniowe na przyległy teren.

Odcinek I: o długości 1 090,16 m:

Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu:
 powierzchnia jezdni: ca 4370 m2
 powierzchnia zieleni: ca 643,00 m2
 powierzchnia poboczy gruntowych: ca 1630 m2
 powierzchnia zjazdów: ca 125 m2
Podstawowe parametry techniczne:
 kategoria administracyjna: droga gminna,
 klasa drogi: D – dojazdowa,
 prędkość projektowa: 30 km/h,
 kategoria ruchu: KR1
 szerokość jezdni: 4,00 m,
 pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 3,0%,
 szerokość pobocza gruntowego 0,75 m,
 pochylenie poprzeczne pobocza: jednostronne 6,0%,
 szerokość zjazdów : 5,00 m – 6,00m,
 odwodnienie: powierzchniowe na przyległy teren.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych odcinki: C, G i J (trzy odcinki dróg)

Odcinek C: o długości 519 m:

Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu:
 powierzchnia jezdni: ca 1820 m2
 powierzchnia zieleni: ca 468 m2
 powierzchnia zjazdów: ca 96 m2
Podstawowe parametry techniczne:
 kategoria administracyjna: droga gminna,
 klasa drogi: D – dojazdowa,
 prędkość projektowa: 30 km/h,
 kategoria ruchu: KR1
 szerokość jezdni: 3,50 m, (jednopasowa)
 pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 3,0%,
 szerokość pobocza gruntowego 0,75 m,
 pochylenie poprzeczne pobocza: jednostronne 6,0%,
 szerokość zjazdu: od 3,50 do 4,00 m,
 odwodnienie: powierzchniowe na przyległy teren.

Odcinek G o długości 965,74 m:

Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu:
 powierzchnia jezdni: ca 3865 m2
 powierzchnia zieleni: ca 657,00 m2
 powierzchnia poboczy gruntowych: ca 1420 m2
 powierzchnia zjazdów: ca 145 m2

Podstawowe parametry techniczne:
 kategoria administracyjna: droga gminna,
 klasa drogi: D – dojazdowa,
 prędkość projektowa: 30 km/h,
 kategoria ruchu: KR1
 szerokość jezdni: 4,00 m,
 pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 3,0%,
 szerokość pobocza gruntowego 0,75 m,
 pochylenie poprzeczne pobocza: jednostronne 6,0%,
 szerokość zjazdów : 5,00 m – 6,00m,
 odwodnienie: powierzchniowe na przyległy teren.
Odcinek J o długości 665,66 m:

Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu:
 powierzchnia jezdni: ca 2665 m2
 powierzchnia zieleni: ca 425 m2
 powierzchnia zjazdów: ca 40 m2
Podstawowe parametry techniczne:
 kategoria administracyjna: droga gminna,
 klasa drogi: D – dojazdowa,
 prędkość projektowa: 30 km/h,
 kategoria ruchu: KR1
 szerokość jezdni: 4,00 m,
 pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 3,0%,
 szerokość pobocza gruntowego 0,75 m,
 pochylenie poprzeczne pobocza: jednostronne 6,0%,
 szerokość zjazdów: 5,00 m,
 odwodnienie: powierzchniowe na przyległy teren.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie roboty budowlane o wartości robót co najmniej 300 000 zł (każda robota) polegające na budowie, przebudowie, drogi o klasie co najmniej kategorii D, co potwierdzi w wykazie wykonanych robót budowlanych, wraz z podaniem rodzaju robót, ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dokumentami potwierdzającymi, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 7 do SWZ);

2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych, o których mowa w II.7.4) lit. a) (Zał. nr 6 do SWZ);

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie roboty budowlane o wartości robót co najmniej 300 000 zł (każda robota) polegające na budowie, przebudowie, drogi o klasie co najmniej kategorii D, co potwierdzi w wykazie wykonanych robót budowlanych, wraz z podaniem rodzaju robót, ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dokumentami potwierdzającymi, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium:
a. dla części nr 1: w kwocie 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych)
b. dla części nr 2: w kwocie 28 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych)
c. dla części nr 3: w kwocie 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 19.11.2022r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. a mianowicie:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie, Nr rachunku: 16 8951 0009 0000 1007 2000 0120, podając w tytule przelewu: „WADIUM dla zamówienia pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach operacji - scalanie gruntów obiektu Przybychowo. – część nr …” (wskazując której części zamówienia dotyczy). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, ul. Rybaki 3,
64-700 Czarnków
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje dla wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (SPOŁKI CYWILNE / KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi/ roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy wg zał. nr 5 do SWZ
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi/roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi/roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz przypadkach określonych w Załączniku nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: a pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czarnkowsko-trzcianecki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.