eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Wykonanie, dostawa i montaż mebli do pomieszczeń biurowych, magazynowych i archiwum zakładowego w Muzeum Narodowym w LublinieOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wykonanie, dostawa i montaż mebli do pomieszczeń biurowych, magazynowych i archiwum zakładowego w Muzeum Narodowym w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387167680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-117

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mnwl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mnwl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie, dostawa i montaż mebli do pomieszczeń biurowych, magazynowych i archiwum zakładowego w Muzeum Narodowym w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb7cec1a-0e94-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379473

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00282872/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 133464,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1: wykonanie, dostawa i montaż zabudowy magazynu wydawniczego w Muzeum Narodowym w Lublinie

4.5.3.) Główny kod CPV: 39151000-5 - Meble różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39131100-0 - Regały archiwalne

39141100-3 - Regały

4.5.5.) Wartość części: 13492,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2: wykonanie, dostawa i montaż zabudowy meblowej do pomieszczenia biurowego oraz pomieszczenia do archiwizacji w Archiwum Zakładowym Muzeum Narodowego w Lublinie

4.5.3.) Główny kod CPV: 39151000-5 - Meble różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39131100-0 - Regały archiwalne

39130000-2 - Meble biurowe

39141100-3 - Regały

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

4.5.5.) Wartość części: 43814,30 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 3: wykonanie, dostawa i montaż zabudowy meblowej do mieszczenia biurowego Działu Kadr i Płac w Muzeum Narodowym w Lublinie

4.5.3.) Główny kod CPV: 39151000-5 - Meble różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

4.5.5.) Wartość części: 10170,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 4: wykonanie, dostawa i montaż zabudowy meblowej do mieszczenia biurowego Działu Administracji w Muzeum Narodowym w Lublinie

4.5.3.) Główny kod CPV: 39151000-5 - Meble różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

4.5.5.) Wartość części: 13799,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 5: wykonanie, dostawa i montaż szaf metalowych do przechowywania muzealiów do Działu Sztuki, Oddziału – Muzeum Historii Miasta Lublina oraz Archiwum Zakładowego Muzeum Narodowego w Lublinie

4.5.3.) Główny kod CPV: 39151000-5 - Meble różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39131100-0 - Regały archiwalne

39130000-2 - Meble biurowe

39141100-3 - Regały

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

39155000-3 - Meble biblioteczne

4.5.5.) Wartość części: 16603,65 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 6: wykonanie, dostawa i montaż regałów do przechowywania książek oraz szafy na karty naukowe do Oddziału – Muzeum Historii Miasta Lublina w Muzeum Narodowym w Lublinie

4.5.3.) Główny kod CPV: 39151000-5 - Meble różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39141100-3 - Regały

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

39155000-3 - Meble biblioteczne

4.5.5.) Wartość części: 17585,46 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 7: wykonanie, dostawa i montaż zabudowy meblowej do pomieszczenia biurowego Działu kultury materialnej i duchowe (Sekcja numizmatyki) w Muzeum Narodowym w Lublinie

4.5.3.) Główny kod CPV: 39151000-5 - Meble różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39141100-3 - Regały

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

39155000-3 - Meble biblioteczne

4.5.5.) Wartość części: 18000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12078,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 148338,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12078,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DOMI STYL Maciej Banaszek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 946-142-50-15

7.3.3) Ulica: Minkowice 206

7.3.4) Miejscowość: Mełgiew

7.3.5) Kod pocztowy: 21-007

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12078,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21992,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 43025,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21992,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DOMI STYL Maciej Banaszek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 946-142-50-15

7.3.3) Ulica: Minkowice 206

7.3.4) Miejscowość: Mełgiew

7.3.5) Kod pocztowy: 21-007

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21992,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 57933,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kalsport Paweł Kalita

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8131004652

7.3.3) Ulica: ul. Trembeckiego 11a

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-234

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 111000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11599,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51045,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11599,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kalsport Paweł Kalita

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8131004652

7.3.3) Ulica: ul. Trembeckiego 11a

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-234

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11599,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16458,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 37638,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16458,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gobi Adam Boryń

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7161835920

7.3.3) Ulica: ul. Krochmalna 22 A

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-401

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16458,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z treścią art. 255 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art 263 ustawy Pzp.
Zamawiający w dniu 29.08.2022 r. w części 6 dokonał wyboru Wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a,01-237 Warszawa, poinformował wszystkich Wykonawców o dokonanym wyborze oraz wezwał wybranego Wykonawcę do podpisania umowy w terminie 06.09.2022 r. Zamawiający w wyznaczonym dniu podpisania umowy tj. 06.09.2022 r. przesłał Wykonawcy, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przygotowaną umowę w sprawie zamówienia publicznego z prośbą o jej podpisanie. Do umowy załączona została również tabela z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia, której podpisania domagał się Wykonawca i od wypełnienia której uzależniał podpisanie umowy "...proszę przed podpisaniem umowy o wypełnienie tabeli...". Zamawiający zgodnie z prośbą Wykonawcy wypełnił przedmiotową tabelę. W dniu 14.09.2022 r. Wykonawca przesłał komunikat z żądaniem "poprawienie daty na umowie" na dzień 20.09.2022 r. Zamawiający w odpowiedzi poinformował, że z uwagi na terminy związane z rozliczeniem wydatków za wykonane, dostarczone i zamontowane meble nie może przesunąć daty podpisania umowy na 20.09.2022 r. W odpowiedzi na powyższe, Wykonawca w dniu 15.09.2022 r. oświadczył, że z taką datą nie podpisze umowy oraz, że nie może podpisać umowy z datą wsteczną. W dniu 15.09.2022 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy informację, że nie podpisanie umowy we wskazanej dacie tj. dacie przesłania jej do wykonawcy będzie traktowane jako uchylenie się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Należy zaznaczyć, że Zamawiający nie żądał od Wykonawcy podpisania umowy z datą wsteczną, a podpisania umowy w dacie jej otrzymania tj. 06.09.2022 r. czego Wykonawca nie dokonał.
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie w części 6 z uwagi na uchylenie się Wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a,01-237 Warszawa od podpisania umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 50307,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59655,00 PLN

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33628,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 56826,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33628,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DOMI STYL Maciej Banaszek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 946-142-50-15

7.3.3) Ulica: Minkowice 206

7.3.4) Miejscowość: Mełgiew

7.3.5) Kod pocztowy: 21-007

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33628,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.