eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne zewnętrzne na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w RadomiuOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne zewnętrzne na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 672884719

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UNIWERSYTECKA 6

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agroradom@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.agroradom.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://agroradom.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne zewnętrzne na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbfabed2-3ab8-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379467

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073582/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne zewnętrzne na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360875/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSCKR.26.47.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót instalacyjne wodno-kanalizacyjnych i sanitarne zewnętrzne na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu Zakres robót do wykonania:
Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę:
 kanału grawitacyjnego 250 mm z rur kamionkowych
 kanału grawitacyjnego 200 mm z rur kamionkowych
 odgałęzień sanitarnych 160 mm - przyłącza do budynku
 studzienek połączeniowych z kręgów betonowych 1,50 m
 studzienek spadowych z kręgów betonowych 1,50 m
 studzienki na odgałęzieniach sanitarnych 500 mm PP
 rury ochronne stalowe 200 450 mm
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:
 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów,
 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy
próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
 wykonanie rur ochronnych,
 wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
 przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych,
 wykonanie izolacji studzienek,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
 odtworzenie nawierzchni po robotach
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 9 DO SWZ SKŁADAJĄ SIĘ NA NIEGO NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1) STWiOR
2) Przedmiar robót (ma charakter wyłącznie pomocniczy ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 255 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający, w SWZ w Rozdziale II pkt. 1.7. podpunkt 2 wskazał, że podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa. W załączonych dokumentach na stronie prowadzonego postępowania Zamawiający omyłkowo nie załączył wymaganej dokumentacji projektowej.


Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 255 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający, w SWZ w Rozdziale II pkt. 1.7. podpunkt 2 wskazał, że podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa. W załączonych dokumentach na stronie prowadzonego postępowania Zamawiający omyłkowo nie załączył wymaganej dokumentacji projektowej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.