eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wodzisław › Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław - II przetargOgłoszenie z dnia 2022-10-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław – II przetarg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WODZISŁAW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 6

1.5.2.) Miejscowość: Wodzisław

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-330

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugwodzislaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław – II przetarg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e236c8de-44af-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379374

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068146/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wodzisław

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (oprócz składania ofert, wycofania lub zmiany oferty) odbywa się wyłącznie elektronicznie: za pomocą Formularza do komunikacji dostępnego przez ePUAP https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia, oraz miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ a także za pomocą poczty elektronicznej email: sekretariat@ugwodzislaw.pl lub zamowienia.publiczne@ugwodzislaw.pl.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Numer ogłoszenia można znaleźć na pierwszej stronie SWZ, na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania lub na portalu e zamówienia.gov.pl wpisując w wyszukiwarce postępowań Nazwę Zamawiającego: Gmina Wodzisław.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” lub przez pocztę elektroniczną jako załączniki. Wszystkie dokumenty wymagające podpisu muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BI.271.1.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław” w zakresie budowy instalacji gazu ze zbiornikami gazu w Szkole Podstawowej w Niegosławicach, budowy instalacji gazu ze zbiornikami gazu wraz z wymianą instalacji C.O. w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach oraz budowy instalacji gazu ze zbiornikiem gazu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Lubczy.
2. Zamawiający informuje, że:
Inwestycja dofinansowana jest z Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” Edycja 3PGR/2021.
Inwestycja polega na modernizacji systemu ogrzewania budynków szkół podstawowych w Lubczy, Niegosławicach i Piotrkowicach.
3. Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych opisanych dokumentacją projektową:
1) Projekt techniczny pt. „Instalacja gazu ze zbiornikiem 2x4850l dla budynku Szkoły Podstawowej. Adres inwestycji: 28-330 Wodzisław – Niegosławice 85, nr geodezyjny dz. 226/1”. Na realizację projektu Zamawiający uzyskał dnia 02.08.2022r. pozwolenie na budowę.
2) Projekt techniczny pt. „Instalacja gazu ze zbiornikiem 2x4850l dla budynku Szkoły Podstawowej. Adres inwestycji: 28-330 Wodzisław – Piotrkowice 41, nr geodezyjny dz. 135”. Na realizację projektu Zamawiający uzyskał dnia 02.08.2022r. pozwolenie na budowę.
3) Projekt techniczny pt. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły podstawowej w Piotrkowicach. Adres inwestycji: 28-330 Wodzisław – Piotrkowice 41, nr geodezyjny dz. 135”.
4) Projekt budowlany pt. „Przebudowa instalacji c.o. i c.w.u. wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy, zbiornik na gaz wraz z instalacją zewnętrzną i wewnętrzną gazową w ramach zadania: Przebudowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną”. Na realizację projektu Zamawiający uzyskał dnia 16.08.2021r. pozwolenie na budowę.
5) Projekt budowlano-wykonawczy pt. „ Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Sz. P. w Lubczy. Lokalizacja Lubcza dz. nr 224/1, Wodzisław.”
W związku z pytaniami Wykonawców wyjaśniamy:
a) Automatyka kotłów pracujących w kaskadzie sterowana czujnikiem zewnętrznym temperatury i menadżerem kaskady zależna jest od rozwiązań przyjętych przez producenta kotłów – schematem proponowanym przez producenta kotła. Ponieważ projekt nie może wskazywać producenta kotła nie może on również wskazywać przyjętej automatyki kotła.
b) Opis regulacji zawarty jest w części opisowej instalacji ogrzewania. Nastawy na zaworach termostatycznych związane są z konstrukcją producenta zaworów. Ponieważ projekt nie może wskazywać producenta zaworów, dobór nastaw zaworów i ustawienie należy do wykonawcy robót. Należy wykorzystać wykresy wydajności zaworu lub tabelaryczne zestawienia nastaw wstępnych zaworów w zależności od przyjętego producenta zaworów.
c) Zamawiający przewiduje montaż gazomierza w zewnętrznej skrzynce naściennej.
d) Zamawiający przewiduje stację uzdatniania wody w kotłowni.
4. Z uwagi na wykonywanie robót na czynnym obiekcie szkoły podstawowej, Wykonawca musi zadbać o odpowiednie zabezpieczenie placu budowy oraz bezpieczeństwo uczniów i innych użytkowników obiektu w trakcie robót, dostaw, przejazdów i innych komplikacji. W szczególności należy ograniczyć wykonywanie robót uciążliwych i powodujących hałas w czasie nauki szkolnej. Roboty należy zaplanować w taki sposób, żeby prace wywołujące hałas lub uciążliwe były wykonywane poza godzinami nauki w szkole (należy to uzgodnić z Dyrektorem placówki).
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) Opisem przedmiotu zamówienia,
2) Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 454/2021 z dnia 16.08.2021r.
3) Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 293/2022 z dnia 02.08.2022r.
4) Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 289/2022 z dnia 02.08.2022r.
5) Zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
6) Pozwoleniami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami niezbędnymi do zrealizowania umowy,
7) Obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zostały określone w załącznikach do SWZ, w tym m.in. Projektowanych postanowieniach umowy (PPU), Dokumentacji projektowej oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Załączony do SWZ przedmiar robót pełni jedynie funkcję informacyjno-pomocniczą i nie jest podstawą do wyceny.
7. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) wykonanie wszystkich niezbędnych czynności koniecznych do realizacji robót, m.in. przygotowanie zaplecza technicznego budowy a także uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń oraz poniesienie kosztów i opłat z tego tytułu,
2) wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, w tym: urządzenia placu budowy (ze szczególnym uwzględnieniem robót prowadzonych w bliskim sąsiedztwie budynku szkoły oraz w samym budynku szkoły), utrzymania placu budowy a następnie likwidacji placu budowy i jego zaplecza oraz uporządkowanie terenu;
3) oznakowanie budowy,
4) odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, np. chodniki, place, ogrodzenia,
5) zagospodarowanie terenu inwestycji,
6) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wszystkich elementów inwestycji,
7) sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej (w tym dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna),
8) opłaty za wymagane kontrole, przeglądy i pomiary (m.in. odbiór kominiarski, UDT),
9) uporządkowanie i doprowadzenie do stanu poprzedniego terenu inwestycji,
10) wykonanie i umieszczenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 3 tablic informacyjnych zgodnych z wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, obowiązującymi beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych dostępnymi pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/promocja. Tablice należy wykonać z płyty kompozytowej (gr. min. 3 mm) i zamontować na dwóch słupkach metalowych o śr. min. 60 mm (mocowanie w 4 punktach),
11) uzyskanie prawomocności zgłoszenia zakończenia robót do Nadzoru budowlanego lub pozwolenia na użytkowanie dla robót objętych pozwoleniem na budowę.
8. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia tak by sporządzić ofertę i wykonać go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z Zamawiającym umową.
9. Gwarancja i rękojmia za wady. Okres gwarancji i rękojmi za wady liczy się od dnia odbioru końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny przegląd gwarancyjny obiektu obejmujący m.in. konserwację oraz serwis dostarczonych, zamontowanych lub zainstalowanych urządzeń, materiałów, produktów, wyrobów, systemów, instalacji i wyposażenia z częstotliwością wymaganą przez ich producentów dla zachowania gwarancji i bezusterkowej eksploatacji obiektu, jednak nie rzadziej niż jeden raz na rok. Koszty przeglądów gwarancyjnych, serwisu, konserwacji oraz koszty materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń ponosi Wykonawca. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą nie rzadziej niż 1 raz do roku.
10. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca w okresie gwarancji przystąpił do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia. Czas reakcji na awarię stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie w jakim czasie przystąpi do usuwania awarii.
11. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia następujących rodzajów gwarancji:
1) Gwarancja jakości i rękojmia za wady na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę). Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie ile miesięcy gwarancji i rękojmi udzieli na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę).
2) Gwarancja jakości i rękojmia za wady na zainstalowane urządzenia i dostarczone wyposażenie. Okres gwarancji na zainstalowane urządzenia i dostarczone wyposażenie wynosi 24 miesiące. Jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa niż 24 miesiące to Zamawiającemu przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych udzielonych przez producenta urządzeń lub wyposażenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231222-7 - Roboty w zakresie zbiorników gazu

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 17. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określonym w projektowanych postanowieniach umowy oraz w SWZ. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót zostaną udzielone w przypadku konieczności zwiększenia zakresu inwestycji. Zamawiający może przeprowadzić postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki i gdy zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamawiający uwzględnił wartość zamówienia dodatkowego przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ramach niniejszego zamówienia wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona zgodnie z następującymi kryteriami oceny ofert:
kryterium oceny ofert będzie - najniższa cena, okres gwarancji, doświadczenie personelu i czas reakcji w przypadku awarii.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika robót elektrycznych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli wykaże, że:
1.1) wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji gazu wraz ze zbiornikiem LPG o pojemności min. 4850 litrów o wartości robót min. 75 000,00 zł brutto.
W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek jest spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykażą się doświadczeniem, o którym mowa powyżej.
Jeżeli w dokumentach Wykonawcy wartości będą podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tę wartość na PLN wg średniego kursu NBP, na dzień którego określona wartość się odnosi (np. dzień zakończenia realizacji robót). Jeżeli na ten dzień nie był publikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed tym dniem.
1.2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Kierownik budowy – osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
b) Kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń.
Zamawiający dopuszcza możliwość aby jedna osoba łączyła dowolnie funkcje w powyższych zakresach, jeżeli posiada stosowne uprawnienia.
Zamawiający uznaje:
- wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
- uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także
- zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. Sytuacji ekonomicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli wykaże, że:
2.1) posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).
Zamawiający dopuszcza sumowanie wartości środków finansowych posiadanych przez wykonawcę ze zdolnością kredytową tegoż wykonawcy, tak aby osiągnąć minimalną kwotę na wykazanie sytuacji finansowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania zdolności kredytowej potwierdzonej przez różne instytucje (banki) dla jednego wykonawcy.
W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek jest spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykażą się sytuacją finansową, o której mowa powyżej.
Jeżeli w dokumentach Wykonawcy wartości będą podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tę wartość na PLN wg średniego kursu NBP, na dzień którego określona wartość się odnosi. Jeżeli na ten dzień nie był publikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed tym dniem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. XV SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
1.2. Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu tego podmiotu, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ;
1.4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 9 do SWZ;
1.5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1.5., wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6. Do oferty należy dołączyć:
6.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
6.2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
6.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6.4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ) - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6.5. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
6.6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców; oświadczenia te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
6.7. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ) - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
6.8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
6.9. Wadium w formie elektronicznej, jeżeli będzie złożone w postaci gwarancji lub poręczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i obejmować musi okres związania ofertą.
3. Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 94 8526 0001 0000 0130 2000 0006 z dopiskiem Wadium – Modernizacja szkół.
6. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na tyle wcześniej, żeby w momencie upływu terminu składania ofert wadium było zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Gwarancja lub poręczenie stanowiące formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt b-d, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
9.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
9.2. wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane);
9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt. XII. 6.5 SWZ oraz oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt. XII. 6.6 SWZ składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi/dostawy/roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
3) Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie najwyżej oceniona zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. XVII.1 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
− w pkt. XVII.1.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
− w pkt. XVII.1.3., XVII.1.4. i XVII.1.5 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi/roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

6. Zgodnie z zasadami płatności określonymi w Promesie Zamawiający dokona wypłaty należności Wykonawcy w następujący sposób:
1) zaliczka w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto;
2) płatność końcowa – w wysokości wynagrodzenia brutto pomniejszonego o wysokość wypłaconej zaliczki.
7. Zaliczka na poczet wykonania zamówienia zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie 14 dni od wystawienia faktury zaliczkowej (dopuszczalna faktura proforma). Wykonawca wystawi fakturę zaliczkową niezwłocznie po podpisaniu umowy.
8. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących formach:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
9. Zabezpieczenie zaliczki w wysokości 100% jej wartości Wykonawca złoży Zamawiającemu wraz z fakturą zaliczkową. Zabezpieczenie musi obejmować okres od dnia wystawienia do 30 dni po upływie terminu zakończenia realizacji zamówienia. Jeżeli termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony, Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowe lub aneksowane zabezpieczenie uwzględniające nowy termin zakończenia umowy.
10. Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia. Zamawiający dopuszcza złożenie zabezpieczenia w postaci elektronicznej podpisanego podpisem elektronicznym.
11. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy po upływie okresu jej ważności lub po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie opisanym w art. 455 ustawy Pzp oraz następujących istotnych warunków niniejszej umowy:
1) termin wykonania umowy, gdy w trakcie realizacji inwestycji:
a) wystąpią nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót powodujące przerwanie robót budowlanych na okres nie krótszy niż 7 dni (opady śniegu i mróz w okresie zimowym nie będą traktowane jako nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne). Fakt wystąpienia niesprzyjających warunków, dla możliwości zastosowania niniejszej przesłanki zmiany umowy, winien zostać udokumentowany wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru,
b) roboty zostaną wstrzymane przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) Zamawiający udzieli Wykonawcy innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy,
d) wystąpi siła wyższa lub protesty społeczne uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
e) opóźni się przekazanie przez Zamawiającego terenu budowy, dokumentacji budowy lub projektów zamiennych w stosunku do zapisów umownych,
f) opóźni się dokonywanie uzgodnień przez organy administracyjne w stosunku do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zawinionych tylko przez ten organ,
g) wystąpią nieprzewidywalne warunki geologiczne, archeologiczne lub nowe (w szczególności niewypały lub niewybuchy),
h) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących wykonanie niniejszej umowy a skutkujących skróceniem terminu robót o więcej niż 7 dni, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania niniejszej umowy.
Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest lub przewiduje się że będzie opóźnione na skutek tych działań.
2) wysokość wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji zamówienia:
a) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług,
Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą na zasadach określonych w ust. 4 do ust. 6 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzależnione jest od wykazania, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3) inne warunki umowy, gdy w trakcie realizacji inwestycji:
a) Wykonawca wystąpi o zmianę Kierownika budowy lub kierownika robót – zmiana zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego, pod warunkiem, że nowy kierownik będzie posiadał uprawnienia zgodne z wymaganiami opisanymi dla kierownika w SWZ oraz doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie wymagane dla uzyskania takiej ilości punktów jaka została przyznana ofercie w kryterium oceny ofert – „Doświadczenie kierownika budowy/robót elektrycznych”.
b) Wykonawca wprowadzi na budowę podwykonawców w zakresie nie zgłoszonym w złożonej ofercie,
c) nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawców, na których zasoby wykonawca powoływał się w złożonej ofercie; Zamawiający zaakceptuje proponowane rozwiązanie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że w chwili złożenia wniosku o zmianę umowy w tym zakresie, proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia,
d) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835);
1.8. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835);
1.9. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.