eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Dostosowanie pomieszczenia laboratorium G325 do potrzeb tworzonej pracowni izotopowej klasy III w budynku Wydziału Chemii UG w Gdańsku"Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Dostosowanie pomieszczenia laboratorium G325 do potrzeb tworzonej pracowni izotopowej klasy III w budynku Wydziału Chemii UG w Gdańsku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET GDAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Bażyńskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-309

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cpz@ug.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Dostosowanie pomieszczenia laboratorium G325 do potrzeb tworzonej pracowni izotopowej klasy III w budynku Wydziału Chemii UG w Gdańsku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee2d527b-44aa-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379309

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00255139/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Dostosowanie pomieszczeń laboratorium do potrzeb tworzonej pracowni izotopowej klasy III w budynku Wydziału Chemii

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl (dalej platforma) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformy w zakładce „Regulamin" dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert zamieszczonej na stronie internetowej platformy w zakładce „Instrukcje" dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Komunikacja poprzez formularz „Wyślij wiadomość” (nie dotyczy składania ofert) umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, dokumentów, wniosków oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
6. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
8. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące wyjaśnienia treści SWZ, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: marta.grygiel@ug.edu.pl, w godzinach 07:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): . Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym.
2) Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30, (58) 523 24 59 lub adresem email: iod@ug.edu.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ppkt 3) jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp wraz z przepisami wykonawczymi.*
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;**
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
* Wyjaśnienie: dotyczy zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Pełna treść klauzuli znajduje się w rozdziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5750.291.1.172.2022.MG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Dostosowanie pomieszczenia laboratorium G325 do potrzeb tworzonej pracowni izotopowej klasy III w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 63” wraz ze świadczeniem usług serwisu, przeglądów i konserwacji w okresie gwarancji.
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7, 71320000-7, 71000000-8, 71242000-6, 45311000-0, 45315100-9, 45315300-1, 45331210-1, 45331200-8.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do prawidłowego wykonania dostosowania i funkcjonowania pracowni izotopowej klasy III, zgodnie z obowiązującymi przepisami (zwanej dalej dokumentacja projektową) i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz i decyzji,
2) kompleksowe wykonanie, na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, robót budowlanych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem maszyn, urządzeń i instalacji oraz wyposażeniem pomieszczenia pracowni izotopów we wszelkie elementy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów BHP i ppoż.,
3) świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń oraz wyposażenia budowlanego wraz z materiałami eksploatacyjnymi, których serwisowanie, przeglądy i konserwacja są wymagane przepisami i zaleceniami producentów w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych - w okresie gwarancji. Minimalny zakres prac oraz czasookresy związane z serwisem, przeglądem i konserwacją podano w tabeli zawartej w pkt 2.1.9 PFU (opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do SWZ), stanowiącej matrycę działań serwisowych i konserwacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia, na podstawie ww. matrycy, pisemnego harmonogramu określającego szczegółowe terminy (ze wskazaniem dat) przeprowadzania czynności wskazanych w matrycy. Sporządzony przez Wykonawcę harmonogram, zwany dalej harmonogramem czynności serwisowych i konserwacyjnych, wymaga akceptacji Zamawiającego. Harmonogram czynności serwisowych i konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót.
4. Przedmiotem zamówienia objęte jest także sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem zamówienia.
5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) z załącznikami, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.
6. Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, należy traktować jako materiał pomocniczy. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
7. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące. Wszystkie dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się.
8. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna odpowiadać przepisom ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609 ze zm.), wymaganiom technicznym niezbędnym do wykonania w sposób prawidłowy robót budowlanych w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności do zapewnienia odpowiedniego ich zabezpieczenia, nadzoru terenu robót w trakcie prowadzenia robót, utrzymywanie placu robót w należytym porządku.
10. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Należy się liczyć z koniecznością pracy w przedłużonych godzinach, np. w godzinach popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy.
11. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów z natury.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia uszkodzeń budynku lub budynków przyległych wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót.
13. Niniejszym zamówieniem objęte są również roboty towarzyszące: np. związane z przygotowaniem terenu robót, wszelkimi robotami przygotowawczymi, zabezpieczającymi, rozbiórkowymi, odtworzeniowymi, porządkowymi, sprzątaniem wraz z myciem okien po zakończonych robotach, pomiarami (w tym elektrycznymi), rozruchami mechanicznymi i technologicznymi, przeszkolenie pracowników Zamawiającego, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, wywiezieniem materiałów porozbiórkowych i innych odpadów wraz z ich utylizacją, koniecznością pracy w przedłużonych godzinach, np. w godzinach popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy, itp. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z dostawą mediów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia (wody, energii).
14. Należy przyjąć wysoki standard wykonywanych robót.
15. Wszelkie roboty, prace towarzyszące, prace porządkowe, czynności, materiały, rozwiązania, itp. nieopisane lub niewymienione w SWZ wraz z załącznikami, a konieczne do wykonania z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy SWZ wraz z załącznikami i ewentualnej wizji lokalnej. Roboty takie muszą być ujęte w cenie oferty.
16. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z warunkami przedmiotowego postępowania opisanymi w SWZ, obowiązującymi przepisami prawa w tym określonymi w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym.
17. Jeśli gdziekolwiek w SWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, zostały wskazane normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne lub systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, to należy rozumieć, iż wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” i Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż rozwiązania równoważne zagwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią spełnienie w równoważnym stopniu wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ). Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanych w opisie przedmiotu zamówienia normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych lub systemach referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp.
18. Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości różnych propozycji równoważnych wymaga się od Wykonawcy weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiązań jako powiązanych ze sobą. Wykazanie równoważności, tj. spełnienie w równoważnym stopniu wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie, jakie normy lub inne systemy odniesienia, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, zostały zamienione i podać jakie w ich miejsce proponuje rozwiązania równoważne. Zamawiający nie odrzuci oferty Wykonawcy tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, usługi lub dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi lub systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (art. 101 ust. 5 Pzp). Zamawiający może w tej sytuacji skorzystać z uprawnienia określonego w art. 107 ust. 2 Pzp.
19. Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 24 miesiące, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów w rozdz. XVI SWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 14 projektu umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
20. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym.
21. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy:
1) Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) montaż instalacji elektrycznych,
b) montaż instalacji wentylacji,
c) montaż stolarki drzwiowej,
d) roboty budowlane konstrukcyjne,
e) roboty budowlane wykończeniowe,
f) serwis, przeglądy i konserwacja,
g) wszystkie inne czynności związane z wykonaniem prac objętych przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem czynności w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przez projektanta, a także pełnienia funkcji kierowników robót – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przyznanie punktów w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się, przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 PLN.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
a) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu lub na wykonaniu systemu wentylacji wraz z układem automatyki sterująco-monitorującej, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 PLN brutto każda.
b) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zespołem co najmniej 5 osób, w skład którego wchodzą:
- projektant – osoba posiadająca:
• uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia;
• odpowiednie kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
• doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta w wymaganej powyżej specjalności w opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych na remont lub przebudowę lub budowę obiektu kubaturowego, które uzyskały pozytywne decyzje wymagane przepisami prawa.
- kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych oraz posiadająca odpowiednie kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz posiadająca odpowiednie kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń wymienionych urządzeń i instalacji,
- osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń wymienionych urządzeń i instalacji.
Przez określenia: „budowa”, „przebudowa”, „remont” należy rozumieć definicje określone w art. 3 odpowiednio pkt 6, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane.
Przez „aktualne świadectwo kwalifikacyjne” należy rozumieć świadectwo kwalifikacyjne wydane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392) lub odpowiadające im aktualne świadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
UWAGA: W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunków przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
2. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia
- nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII pkt 3 SWZ.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 ust. 1 Pzp warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 1 ppkt 3) i ppkt 4 lit. b) powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo ci wszyscy Wykonawcy wspólnie, a warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 1 ppkt 4) lit. a) powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. Niniejsze postanowienia stosuje się analogicznie w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następującego podmiotowego środka dowodowego: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale V SWZ, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3 SWZ:
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 PLN;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej.
2) w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 4 SWZ:
a) wykazu robót budowlanych (załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależny od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – potwierdzającego, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale V pkt 1 ppkt 4 lit. a) SWZ;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
b) wykazu osób (załącznik nr 7 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzającego, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale V pkt 1 ppkt 4 lit. b) SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami w rozdz. XI pkt 9 SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdz. VII pkt 4 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – rozdział XX pkt 6.
6. Przepisy Pzp oraz postanowienia niniejszej SWZ dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień zawartej umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) zaistnienia siły wyższej, o której mowa § 20 – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzględnieniem postanowień pkt 3 lit. a),
3) zmiany dotyczącej terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2:
a) w wyniku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 20,
b) w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych niekorzystnych warunków atmosferycznych lub terenowych, w szczególności: silnego wiatru, gwałtownych opadów deszczu, gradobicia, burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych, oblodzenia, silnych mrozów, uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy – fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
c) w wyniku wprowadzenia zmian umowy wynikających z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 Pzp, których wprowadzenie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
d) w wyniku wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane,
e) w wyniku wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
f) gdy zaistniała inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w szczególności: prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a)-f) termin określony w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2 może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności, lub o czas niezbędny na realizację dodatkowych robót budowlanych wprowadzonych zgodnie z przepisami Pzp.
4) zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ), po akceptacji zmian przez Zamawiającego. W tym przypadku możliwa jest również powiązana ze zmianą sposobu świadczenia odpowiednia zmiana (wydłużenie lub skrócenie) terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 lub zmiana (podwyższenie lub obniżenie) wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 2.
5) zmiany osób wskazanych w § 9 ust. 1, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem, że każda zaproponowana osoba będzie posiadała kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia zgodne z wymaganiami opisanymi w rozdziale V SWZ,
6) zmiany części zamówienia, wskazanych w § 12 ust. 3, powierzonych do wykonania podwykonawcom lub wprowadzenie podwykonawcy (...)
Pełna treść dotycząca rodzaju i zakresu oraz warunków wprowadzenia zmian umowy znajduje się w §16 projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć (umieścić) na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug (na stronie internetowej prowadzonego postępowania)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-25 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia:
1) wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (rozdz. III pkt 3 ppkt 1): do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy,
2) kompleksowe wykonanie robót budowlanych (rozdz. III pkt 3 ppkt 2): do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
3) świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji, urządzeń oraz wyposażenia budowlanego (rozdz. III pkt 3 ppkt 3): w okresie gwarancji zaoferowanym przez Wykonawcę, wynoszącym minimum 24 miesiące.
2. Szczegółowe terminy realizacji robót budowlanych określał będzie sporządzony przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym przed podpisaniem umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy prac.
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w Oświadczeniu wstępnym (załącznik nr 2 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
6. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
1) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zgodnie z art. 59 Pzp,
2) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy prac uzgodniony z Zamawiającym,
4) kopię aktualnych świadectw kwalifikacyjnych, dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane projektanta i kierowników robót oraz aktualnych zaświadczeń potwierdzających prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie – osób wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ,
5) kopię opłaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.