eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa wyposażenia sali rehabilitacyjnej Dziennego Domu "Senior+" Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora przy ul. W. Broniewskiego 56 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia sali rehabilitacyjnej Dziennego Domu „Senior+” Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora przy ul. W. Broniewskiego 56 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010843854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: S. Przybyszewskiego 80/82

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-824

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 56 89 100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@opsbielany.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsbielany.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia sali rehabilitacyjnej Dziennego Domu „Senior+” Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora przy ul. W. Broniewskiego 56 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81916ca2-44a4-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00260755/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa wyposażenia sali rehabilitacyjnej Dziennego Domu „Senior+” Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora przy ul. W. Broniewskiego 56 w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.opsbielany.waw.pl/przetargi/22-02.php

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1. w zakresie złożenia oferty wraz z załącznikami przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. wszelkie pozostałe dokumenty postępowania - drogą elektroniczną na adres: przetarg@opsbielany.waw.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania na której dostępne będą wszelkie dokumenty (m. in. Ogłoszenie, zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty) związane z prowadzonym postępowaniem: https://www.opsbielany.waw.pl/przetargi/22-02.php

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „formularza do komunikacji”. Dostęp do wymienionych formularzy jest realizowany poprzez miniPortal.
2. Ofertę wraz z załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w ogólnodostępnych formatach danych w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty oraz wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Instrukcji użytkownika miniPortalu dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar pliku po zaszyfrowaniu przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150 MB.
5. Wielkość pojedynczego pliku podpisanego za pomocą podpisu zaufanego (dokument wraz z podpisem tzn. po podpisaniu) nie może przekroczyć 10 MB.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 50 MB. Limit wynika z systemu poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Zamawiającego. Należy również mieć na uwadze limit zastosowany w systemie poczty elektronicznej wykorzystywanym przez Wykonawcę.
7. Zamawiający rekomenduje stosowanie podpisu wewnętrznego oraz dołączanie znacznika czasu lub znacznika czasu i list CRL (tzw. LTV) przy kwalifikowanym podpisie elektronicznym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OPS IX.26.3.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO - wyposażenia sali rehabilitacyjnej Dziennego Domu „Senior+” Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora przy ul. W. Broniewskiego 56 w Warszawie.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1A do SWZ.
III. Oferowane artykuły muszą być produktami fabrycznie nowymi, bez uszkodzeń i usterek, dostarczonymi bezpośrednio od producenta lub dystrybutora, o należytej jakości, gotowe do użycia bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów, wolnymi od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Artykuły oraz materiały użyte do ich produkcji muszą spełniać wymogi określone obowiązującym prawem unijnym i krajowym, zostać dopuszczone do obrotu handlowego oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.
IV. Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt i ryzyko do dokonania transportu, rozładunku i wniesienia dostarczonych artykułów w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje również w razie konieczności niezbędne przystosowanie sprzętu do użytkowania.
V. Wszelkie pozostałe odpady i opakowania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
VI. Za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku z dostarczonymi artykułami oraz za wszelkie wady/usterki powstałe podczas transportu i montażu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33192000-2 - Meble medyczne

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA ARTYKUŁÓW REHABILITACYJNYCH - wyposażenia sali rehabilitacyjnej Dziennego Domu „Senior+” Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora przy ul. W. Broniewskiego 56 w Warszawie.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1B do SWZ.
III. Oferowane artykuły muszą być produktami fabrycznie nowymi, bez uszkodzeń i usterek, dostarczonymi bezpośrednio od producenta lub dystrybutora, o należytej jakości, gotowe do użycia bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów, wolnymi od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Artykuły oraz materiały użyte do ich produkcji muszą spełniać wymogi określone obowiązującym prawem unijnym i krajowym, zostać dopuszczone do obrotu handlowego oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.
IV. Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt i ryzyko do dokonania transportu, rozładunku i wniesienia dostarczonych artykułów w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje również w razie konieczności niezbędne przystosowanie sprzętu do użytkowania.
V. Wszelkie pozostałe odpady i opakowania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
VI. Za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku z dostarczonymi artykułami oraz za wszelkie wady/usterki powstałe podczas transportu i montażu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA I MONTAŻ DRABINEK GIMNASTYCZNYCH / REHABILITACYJNYCH - wyposażenia sali rehabilitacyjnej Dziennego Domu „Senior+” Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora przy ul. W. Broniewskiego 56 w Warszawie.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1C do SWZ.
III. Oferowane artykuły muszą być produktami fabrycznie nowymi, bez uszkodzeń i usterek, dostarczonymi bezpośrednio od producenta lub dystrybutora, o należytej jakości, gotowe do użycia bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów, wolnymi od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Artykuły oraz materiały użyte do ich produkcji muszą spełniać wymogi określone obowiązującym prawem unijnym i krajowym, zostać dopuszczone do obrotu handlowego oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.
IV. Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt i ryzyko do dokonania transportu, rozładunku, wniesienia i montażu dostarczonych artykułów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje również w razie konieczności niezbędne przystosowanie sprzętu do użytkowania.
V. Wszelkie pozostałe odpady i opakowania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
VI. Za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku z dostarczonymi artykułami oraz za wszelkie wady/usterki powstałe podczas transportu i montażu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA I MONTAŻ LUSTRA GIMNASTYCZNEGO - wyposażenia sali rehabilitacyjnej Dziennego Domu „Senior+” Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora przy ul. W. Broniewskiego 56 w Warszawie.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1D do SWZ.
III. Oferowane artykuły muszą być produktami fabrycznie nowymi, bez uszkodzeń i usterek, dostarczonymi bezpośrednio od producenta lub dystrybutora, o należytej jakości, gotowe do użycia bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów, wolnymi od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Artykuły oraz materiały użyte do ich produkcji muszą spełniać wymogi określone obowiązującym prawem unijnym i krajowym, zostać dopuszczone do obrotu handlowego oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.
IV. Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt i ryzyko do dokonania transportu, rozładunku, wniesienia oraz montażu dostarczonych artykułów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje również w razie konieczności niezbędne przystosowanie sprzętu do użytkowania.
V. Wszelkie pozostałe odpady i opakowania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
VI. Za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku z dostarczonymi artykułami oraz za wszelkie wady/usterki powstałe podczas transportu i montażu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39299000-4 - Wyroby szklane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. składane wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na dzień składania ofert, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4.1 do SWZ;
2. na wezwanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta wstępnie uzyskała status oferty najkorzystniejszej – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4.2 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp Zamawiający żąda składanego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4.1 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty
i SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.