eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pszczyna › Dostawa benzyny bezo這wiowej PB 95 oraz oleju nap璠owego zgodnych z obowi您uj帷ymi normami dla potrzeb PZD PszczynaOg這szenie z dnia 2022-10-05


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa benzyny bezo這wiowej PB 95 oraz oleju nap璠owego zgodnych z obowi您uj帷ymi normami dla potrzeb PZD Pszczyna

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: POWIATOWY ZARZ. DR笉 W PSZCZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276291963

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Sygiety雟kiego 20

1.5.2.) Miejscowo嗆: Pszczyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 322128068

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pzdpszczyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.pzdpszczyna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa benzyny bezo這wiowej PB 95 oraz oleju nap璠owego zgodnych z obowi您uj帷ymi normami dla potrzeb PZD Pszczyna

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-1f942b8d-44a5-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00379134

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-10-05

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00009472/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.4 Dostawa benzyny bezo這wiowej PB 95 oraz oleju nap璠owego zgodnych z obowi您uj帷ymi normami dla potrzeb PZD Pszczyna

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://pzd-pszczyna.logintrade.net/zapytania_email,102562,8b892d56db934212670f6f30fb23ac7b.html

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzd-pszczyna.logintrade.net/zapytania_email,102562,8b892d56db934212670f6f30fb23ac7b.html, adres poczty email-zamowienia@pzdpszczyna.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Ofert sk豉da si w formie elektronicznej (oznacza to posta elektroniczn opatrzon kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wy陰cznie poprzez Platform przetargow.2. Wykonawca zamierzaj帷y z這篡 ofert zobowi您any jest zapozna si z instrukcjami u篡tkownik闚 Platformy przetargowej - dost瘼nymi pod adresem https://pzdpszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz zaakceptowa regulamin korzystania z Platformy przetargowej dost瘼ny pod adresem: https://pzdpszczyna.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html 3. Z這瞠nie oferty poprzez Platform przetargow oznacza akceptacj regulaminu, o kt鏎ym mowa powy瞠j. 4. Wymagania techniczne zwi您ane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane s na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://pzd-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 5. Wsparcia technicznego w zakresie dzia豉nia Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wroc豉w, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedzia趾u do pi徠ku (dni robocze) w godz. 8:00 – 16:00. 6. Sposoby z這瞠nia oferty za po鈔ednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia z這瞠nia oferty (w zale積o軼i od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zosta造 opisane w Instrukcjach u篡tkownik闚 Platformy przetargowej. 7. Ofert, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe 鈔odki dowodowe, w tym o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, o kt鏎ym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, „zwane dalej zobowi您aniem podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby”, przedmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwo, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrze瞠niem format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych. 8. Pozosta貫 postanowienia zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych), dalej "RODO", informujemy, 瞠:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarz康 Dr鏬 w Pszczynie, zwany dalej PZD Pszczyna, reprezentowany przez Dyrektora PZD Pszczyna, z siedzib przy ul. Sygiety雟kiego 20, 43-200 Pszczyna, e-mail: sekretariat@pzdpszczyna.pl
2. Kontakt do pracownika pe軟i帷ego funkcj Inspektora Ochrony Danych: iodpzd@powiat.pszczyna.pl Klauzula Informacyjna RODO znajduje si w pkt. 25 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD-ZP-WSM.2711.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest:

a) dostawa benzyny bezo這wiowej o liczbie oktanowej 95
b) dostawa oleju nap璠owego

Wst瘼nie ustala si przedmiot dostawy w ilo軼iach:
- 38 000 litr闚 oleju nap璠owego
- 2 600 litr闚 benzyny bezo這wiowej PB 95

Dostawy b璠 realizowane na stacji paliw na zasadzie dora幡ych bezgot闚kowych tankowa.

Zamawiaj帷y musi mie mo磧iwo嗆 tankowania paliw do kanistr闚.

Paliwo winno spe軟ia wymogi jako軼iowe dla paliw ciek造ch okre郵one przepisami obowi您uj帷ego prawa.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09134100-8 - Olej nap璠owy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezo這wiowa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odleg這嗆 od siedziby Zamawiaj帷ego

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rabat dla oleju nap璠owego

4.3.6.) Waga: 13

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rabat dla benzyny bezo這wiowej

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
O zam闚ienie mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy posiadaj koncesj wydana przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki na obr鏒 paliwami ciek造mi obj皻ymi niniejszym zam闚ieniem, wydan zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1585).
2. zdolno嗆 techniczna lub zawodowa:
Wykonawca musi dysponowa stacj paliw na terenie miasta Pszczyna, kt鏎a umo磧iwia dokonywanie transakcji bezgot闚kowych przy u篡ciu kart paliwowych (kart magnetycznych, kart mikroprocesorowych itp.) lub na podstawie potwierdzania na stacji przez przedstawiciela Wykonawcy wydaniem dowodu „wz”.
W przypadku tankowa bezgot闚kowych na podstawie kart paliwowych Wykonawca musi zapewni Zamawiaj帷emu dodatkow kart „uniwersaln” (opr鏂z kart przyporz康kowanych do poszczeg鏊nych samochod闚 s逝瘺owych i sprz皻u) umo磧iwiaj帷 tankowanie w systemie bezgot闚kowym do kanistr闚 i ewentualnych aut zast瘼czych.
Przedmiotowa karta „uniwersalna” b璠zie wykorzystywana r闚nie w przypadku gdy zablokowana, zgubiona lub zniszczona zostanie kt鏎a z kart paliwowych Zamawiaj帷ego.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Koncesja wydana przez Prezesa Urz璠u regulacji Energetyki na obr鏒 paliwami ciek造mi obj皻ymi niniejszym zam闚ieniem, wydana zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne .

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Formularz nr 1 do SWZ - Oferta, 2. Pe軟omocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokument闚 z這穎nych wraz z ofert, 3. Zobowi您anie podmiot闚 oddaj帷ych do dyspozycji Wykonawcy niezb璠ne zasoby na potrzeby realizacji zam闚ienia-je瞠li dotyczy. 4. O鈍iadczenie wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zgodnie z art. 117 ust. 4 - je瞠li dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego (nie dotyczy sp馧ki cywilnej, o ile upowa積ienie/pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika z do陰czonej do oferty umowy sp馧ki b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert).

Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, zobowi您ani si z這篡 wraz z ofert stosowne pe軟omocnictwo – zgodnie z pkt. 15.5.2. SWZ (nie dotyczy sp馧ki cywilnej, o ile upowa積ienie/pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika z do陰czonej do oferty umowy sp馧ki b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert).

Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa powy瞠j mo瞠 wynika albo z dokumentu pod tak sam nazw, albo z umowy Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

Oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by prawnie zobowi您ywa豉 wszystkich Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie (przez ka盥ego z Wykonawc闚 lub upowa積ionego pe軟omocnika).

W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ustawy (pkt. 15.5.1. SWZ) sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w kt鏎ym Wykonawca wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia nie mo瞠 podlega wykluczeniu z post瘼owania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powy窺ze oznacza, i:

- O鈍iadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi z這篡 ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
- O鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 sk豉da podmiot, kt鏎y w odniesieniu do danego warunku udzia逝 w post瘼owaniu potwierdza jego spe軟ianie; dopuszcza si o鈍iadczenie z這穎ne 陰cznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wsp鏊nie sk豉daj帷e ofert lub przez pe軟omocnika wyst瘼uj帷ego w imieniu wszystkich podmiot闚.

W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
W takim przypadku zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy. (zgodnie z tre軼i Formularza 4)
Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z podmiotem wyst瘼uj帷ym jako pe軟omocnik Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ustawy Pzp Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie zawartej umowy w przypadkach wymienionych w 11 projektowanych postanowie umowy - za陰cznik 1 do SWZ. Zmiany mog nast徙i tak瞠 w przypadkach o kt鏎ych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 oraz ust. 2.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-10-13 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem Platformy przetargowej https://pzd-pszczyna.logintrade.net/zapytania_email,102562,8b892d56db934212670f6f30fb23ac7b.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-11-11

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. poz. 835) z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego wyklucza si:
1) wykonawc wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawc, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawc, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Do wykonawcy podlegaj帷ego wykluczeniu w tym zakresie stosuje si art. 7 ust. 3 ww. ustawy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.