eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Nadzór inwestorski dla zadania: "Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. R. Ostrzyckiego w Koninie"Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Nadzór inwestorski dla zadania: ”Budowa instalacji fotowoltaicznej
w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. R. Ostrzyckiego w Koninie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311591

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 45

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-504

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szp@szpital-konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-konin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/wsz_konin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski dla zadania: ”Budowa instalacji fotowoltaicznej
w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. R. Ostrzyckiego w Koninie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0adaace9-0419-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378951

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030053/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Nadzór inwestorski dla zadania: " Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Szpitala"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00257532/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WSZ-EP-37/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 100000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski dla zadania: „Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. R. Ostrzyckiego w Koninie”

Zamówienie jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach umowy dotacji nr DZ-IV-A/16/2022

2. Szczegółowy zakres obowiązków należących do inspektora nadzoru zawarty został w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik numer 8 do SWZ nr WSZ-EP-37/2022.
3. Szczegółowy opis robót budowlanych, nad którymi sprawowany ma być nadzór zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ .

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.