eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie prac modernizacyjnych systemu wentylacji Kuchni szpitalnej - ZP-35/22Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie prac modernizacyjnych systemu wentylacji Kuchni szpitalnej - ZP-35/22

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000298554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr. Józefa Babińskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-393

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.wilk@babinski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac modernizacyjnych systemu wentylacji Kuchni szpitalnej - ZP-35/22

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12bda964-244b-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378935

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012090/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Wykonanie prac modernizacyjnych systemu wentylacji Kuchni szpitalnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00319998/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-35/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie wykonania robót budowlano-instalacyjnych związanych z modernizacją systemu wentylacji budynku Kuchni szpitalnej (nr 16).
2. W ramach zamówienia Wykonawca wykona roboty budowlano-instalacyjne, w tym między innymi:
2.1 Demontaż części istniejących kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.
2.2. Demontaż istniejącej armatury regulacyjnej i osprzętu zgodnie z dokumentacją projektową
i przedmiarem robót.
2.3. Montaż nowych przewodów wentylacyjnych oraz prac związanych z modernizacją istniejących kanałów wentylacyjnych.
2.4. Wykonanie i montaż instalacji odciągów okapowych znad urządzeń gastronomicznych - kotłów kuchennych.
2.5. Wymiana niezbędnej armatury regulacyjnej, przesyłowej, wypływowej oraz osprzętu (kratki wentylacyjne, przepustnice, dysze, zawory itp.).
2.6. Wykonanie prac instalacyjnych związanych z wymianą i uszczelnieniem odcinków kanałów nawiewnych i wywiewnych.
2.7. Wykonanie prac związanych z przeglądem, czyszczeniem i dezynfekcją istniejących kanałów wentylacyjnych.
2.8. Regulacja układu wentylacji mechanicznej na wymagane wydatki powietrza.
2.9. Wykonanie prac związanych z modernizacją systemu sterowania - nowej automatyki AKPiA central wentylacyjnych (odtworzenie istniejącej) wraz z lokalizacją sterownika (sygnał pracy/awarii, włącznik czasowy, itp.) w pomieszczeniu nr 0.29.
2.10. Wykonanie tablicy dozoru i sterowania automatyką systemu wentylacji.
2.11. Wymiana istniejącej pompy obiegowej wymiennika glikolowego oraz wymiana czynnika pośredniczącego wymiennika ciepła – glikolu (instalacja odzysku ciepła).
2.12. Zabudowa na kanałach wentylacyjnych klap rewizyjnych umożliwiających czyszczenie i konserwację kanałów.
2.13. Doprowadzenie zasilania elektrycznego do wszystkich urządzeń obsługujących system oraz wykonanie wymaganych zabezpieczeń.
2.14. Wykonanie niezbędnych prac budowlano – instalacyjnych związanych z modernizacją instalacji wentylacji mechanicznej (przebicia, roboty murarskie i tynkarskie, malarskie, ślusarskie, elektryczne, itp.).
2.15. Wykonanie końcowych regulacji i prób oraz badań instalacji elektrycznej i automatyki AKPiA systemu wentylacji mechanicznej.
2.16. Wywóz i utylizacja gruzu.
2.17. Uprzątniecie terenu po wykonanych pracach.
2.18. Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu budowy po zakończeniu robót.
2.19. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45350000-5 - Instalacje mechaniczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 418000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 418000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 418000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Witek Instalacje Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6783148028

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 418000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-09

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.