eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lądek-Zdrój › Dostawa ciekłej mieszanki azot / tlen wraz z dzierżawą zbiornika i transportemOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ciekłej mieszanki azot / tlen wraz z dzierżawą zbiornika i transportem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitactyjny SP ZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890053731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Mariański 7/8

1.5.2.) Miejscowość: Lądek-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-540

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 8117219

1.5.8.) Numer faksu: 74 8140946

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@23wszur.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.23wszur.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ciekłej mieszanki azot / tlen wraz z dzierżawą zbiornika i transportem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-667b55a5-4498-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378676

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001571/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Ciekłe powietrze azot/tlen , dzierżawa zbiornika

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-667b55a5-4498-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy o której mowa w Rozdziale II, pkt 5 SWZ, https://ezamowienia.gov.pl . Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę oraz wszystkie załączniki, w tym oświadczenia z art. 125, ust. 1 ustawy Pzp. , składa się pod rygorem nieważności przy użyciu środków elektronicznych, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym : zaufanym lub osobistym .
2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy której mowa w Rozdziale II, pkt 5 niniejszej SWZ, pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej.
4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z platformy https://ezamowienia.gov.pl .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Inspektor ochrony danych osobowych – korespondencję kierować na adres e-mail: iod@23wszur.pl .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13 / P / 22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :
2.1. Dostawa - mieszanki azotowo-tlenowej o zawartości tlenu od 19 - 21 % i azotu od 81 - 79 % z tolerancją 2 % , która jest czynnikiem roboczym kriokomory w ilości określonej w załączniku nr 3 do SWZ .
2.2. Dostawa transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w terminach ustalonych przez Zamawiającego zgodnie z wcześniejszym telefonicznym zamówieniem złożonym przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, potwierdzonym faksem lub e-mailem. Termin realizacji jednostkowego zamówienia nie może być dłuższy niż 3 dni robocze .
2.3. Dzierżawa zbiornika, który jest własnością Wykonawcy.
Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie: określono w opisie przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 3 do SWZ ) oraz we wzorze do umowy ( załącznik nr 4 do SWZ ). Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postepowania: https://ezamowienia.gov.pl .

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111800-3 - Azot ciekły

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24111900-4 - Tlen

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Po realizacji umowy

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej . Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - na sumę gwarancyjną minimum 150.000,00 zł. Ocena na podstawie wymaganych dokumentów .
Dodatkowo sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy pozwala na realizację zamówienia bez pobierania zaliczek. Zapłata na podstawie faktury ( patrz wzór umowy § 7 ).
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
4).1. W zakresie dostaw i usług - Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że zamówienie odpowiadające co do wartości przedmiotowemu, wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane Ocena na podstawie oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ .
4).2. Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje : zbiornikiem służącym do magazynowania ciekłego azotu i tlenu – mieszanki skroplonej w ilości nie mniejszej niż 8000 litrów. Ocena na podstawie oświadczenia wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie z art. 125, ust. 1; oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 5 ; oświadczenie zał. nr 6 .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty / Polisa OC;
Wykaz dostaw/ usług , ocena na podstawie oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ ;
Wykonawca dysponuje : zbiornikiem służącym do magazynowania ciekłego azotu i tlenu – mieszanki skroplonej w ilości nie mniejszej niż 8000 litrów. Ocena na podstawie oświadczenia wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ .

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

b/z

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Ustala się wadium w wysokości: 7.000,00 zł, słownie: siedem tysięcy złotych .

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy / usługi wykonają poszczególni Wykonawcy ( SWZ rozdz. XI ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 454 i 455 ustawy Pzp. i na warunkach określonych we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-26 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy ( patrz SWZ rozdział VIII i IX)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-26 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

b/z

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.