eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › "Kompleksowe serwisowanie i przeglądy systemów ochrony przeciwpożarowej"Ogłoszenie z dnia 2022-10-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Kompleksowe serwisowanie i przeglądy systemów ochrony przeciwpożarowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Master Odpady i Energia Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273854704

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lokalna 11

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 32/ 70 70 143

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: daria.palej@master.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.master.tychy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka gminna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowe serwisowanie i przeglądy systemów ochrony przeciwpożarowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-567c6eba-4493-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378671

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: platformazakupowa.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): informacja dot. RODO stanowi załącznik nr 1 do umowy która jest załącznikiem do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): informacja dot. RODO stanowi załącznik nr 1 do umowy która jest załącznikiem do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KSPPOŻ/DI/10/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz parametrów technicznych

1) Przeprowadzanie planowanych, okresowych przeglądów, konserwacji i naprawy systemów bezpieczeństwa wymienionych poniżej, zgodnie z proponowanym harmonogramem oraz obowiązującymi przepisami:
a. System sygnalizacji pożaru (SSP) wraz z automatyką przeciwpożarową (SAP), wraz z systemami aspiracyjnymi
b. System oddymiania i przewietrzania hal firmy JET oraz budynku biurowego D+H
c. Systemy detekcji gazów Gazex (CH4) oraz AtestGaz (Sigma), kalibracja i testy zadziałania gazami wzorcowymi CH4, H2S, NH3, CO2
d. Hydranty zewnętrzne oraz wewnętrzne
e. Gaśnice oraz agregaty gaśnicze
f. Wyłączniki ppoż.
g. Instalacja oświetlenia awaryjnego ES-SYSTEM oraz Beghelli
h. Instalacja monitoringu przemysłowego CCTV wraz z systemem zarządzającym Geutebrück oraz punktów dystrybucyjnych
i. System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) Satel
j. Zbiornik ppoż wraz z pompownią heydrantową
k. Zbiornik zapasu wody na wypadek pożaru
l. Integrator systemów bezpieczeństwa GEMOS
m. Klapy ppoż Belimo
n. Oddzielenia przeciwpożarowe na terenie zakładu
o. Instalacja gaszenia pianą zbiorników RDF
p. Zarządzanie usługa Wi-Fi Calling

znajdujących się na terenie Zakładu MASTER- Odpady i Energia w Tychach zgodnie z szczegółową listą ilości komponentów w systemach .

4.2.6.) Główny kod CPV: 50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35121700-5 - Systemy alarmowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej : 200 000,00 PLN (słownie dwieście tysięcy złotych 00/100).
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy::
a) wykonał należycie co najmniej dwie instalacje z zakresu instalacji systemów aspiracyjnych: FAAST, VESDA , gdzie wartość każdej instalacji wynosiła min. 100.000 zł. brutto.
b) wdrożył i utrzymuje w eksploatacji system GEMOS 4, który integruje centrale pożarową Esser IQ8 Control M, FlexES FX10, system monitoringu przemysłowego NMS Novus oraz monitoringu przemysłowego Geutebrück w ramach jednego wdrożenia.

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje: osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, kopie dokumentów potwierdzające odpowiednie uprawniania należy załączyć do oferty wraz z uprawnieniami tj:

co najmniej 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę, wszyscy z uprawnieniami G1-E z czego dodatkowo dwóch pracowników musi posiadać uprawnienia G1-D ,a także dwóch pracowników musi być wpisanych na listę „Kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego”.

3) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca Wykaże iż posiada:
a) aktualny certyfikatu w zakresie wdrażania i serwisowania systemu zarządzania budynkiem GEMOS 4 dla minimum 2 pracowników, dodatkowo podmiot składający ofertę musi posiadać uprawnienia do obsługi instalacji własnych a w przypadku starania się o obsługę instalacji obcych dodatkowy certyfikat potwierdzający takie uprawnienia.
b) koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego
c) aktualny certyfikat autoryzacji Beghelli dla oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
d) aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia z zakresu serwisu Gazex
e) posiadać aktualny certyfikat AtestGaz z zakresu serwisu i kalibracji sytemu SigmaGas, czujniki gazu linii 4.0
f) świadectwo ukończenia szkolenia instalacyjno – uruchomieniowego na systemy sygnalizacji pożarowej Esser 8000/IQ8 Control/Flex, centrala gaszenia pianą RDF 8010 Esser.
g) zarejestrowane i aktywne konto w Honeywell do obsługi bramki CLSS
h) aktualny certyfikat z zakresu instalacji, konfiguracji i serwisowanie systemów CCTV firmy Geutebrück dla rejestratorów G-Scope oraz oprogramowania zarządzającego G-SIM
i) uprawnienia z zakresu serwisu i montażu hydrantów, gaśnic oraz zbiornika PPOŻ.
j) aktualny certyfikat lub autoryzację z zakresu montażu i serwisowania systemów oddymiania i przewietrzania firmy JET
k) doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie instalacji systemów bezpieczeństwa minimum 5 letnim doświadczeniem.

5. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Open Nexus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.