eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mircze › Zakup komputerów przenośnych w ramach realizacji projektu "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup komputerów przenośnych w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mircze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368820

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kryłowska 20

1.5.2.) Miejscowość: Mircze

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-530

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846519015

1.5.8.) Numer faksu: 846519015

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@mircze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugmircze.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugmircze.bip.lubelskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup komputerów przenośnych w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b1cb386-340a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378614

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005478/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup komputerów przenośnych w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

rogram Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347215/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PRGR.2710.13.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 97560,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnych komputerów w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego spełniającego warunki minimalne określone w Załącznik Nr 1 do SWZ, w następujących ilościach:
- komputery przenośne – 48 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ oraz Załącznik Nr 2 do SWZ – Projektu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 119952,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 119952,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 119952,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FORTECA Sp. z o. o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9471986991

7.3.3) Ulica: Brukowa 12

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 91-341

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 119952,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.