eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Garwolin › Przebudowa istniejącego boiska rekreacyjnego do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej na nawierzchnię syntetyczną - sztuczna trawa w mieście GarwolinOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa istniejącego boiska rekreacyjnego do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej na nawierzchnię syntetyczną – sztuczna trawa w mieście Garwolin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GARWOLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Staszica 15

1.5.2.) Miejscowość: Garwolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@garwolin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umgarwolin.bip.e-zeto.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa istniejącego boiska rekreacyjnego do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej na nawierzchnię syntetyczną – sztuczna trawa w mieście Garwolin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c20355bb-13da-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378351

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035922/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja boiska piłkarskiego w mieście Garwolin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292140/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TI.271.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa istniejącego boiska rekreacyjnego do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej na nawierzchnię syntetyczną – sztuczna trawa w mieście Garwolin.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu);
- wywóz urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 4 km;
- wykonanie drenażu, w tym: wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0m wykonywane na odkład, ułożenie geowłókniny drenarsko- separujących z włókien ciągłych, złoża filtracyjne wykonywane ręcznie - kruszywo płukane o frakcji 8-16mm (obsypanie drenażu odwadniającego), ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 80 mm, ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 160 mm (rury z gotową otuliną), dostawa wraz z montażem trójników włączenia rur drenażowych do kanału zbiorczego, dostawa wraz z montażem studni rewizyjnej o śr. 1200 mm z osadnikiem 0,5m - gotowy zestaw, dostawa wraz z montażem studni rewizyjnej o śr. 1200 mm z osadnikiem 1,0m i pompą zatapialną typ AP50.50.08.1.V 0,8kW (gotowy zestaw), dostawa wraz z montażem studzienki rewizyjnej fi600- rozprężna, włączenie (wykonanego odwodnienia w istniejącą studzienkę /wymiana istniejącej kinety/);
- wykonanie podbudowy, w tym: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych;
- wykonanie nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokości 60mm wraz z liniami według projektu (kolor trawy zielony) wraz z zasypką z piasku kwarcowego i EPDM;
- dostawę i montaż bramki aluminiowej do piłki nożnej wraz z siatką całoroczną (łącznie 2 bramki);
- dostawę i montaż kompletu chorągiewek;
- dostawę i montaż piłkochwytów o wysokości 6,0m w tulejach (siatka z PP/b o grubości 4mm i oczku 50mm);
- posadowienie obrzeży betonowych wokół boiska (wykonanie rowków pod obrzeża, posadowienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową);
- utwardzenie terenu w tym: mechaniczne wykonanie koryta, wykonanie warstwy odsączające z piasku, posadowienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm;
- wymianę istniejących opraw oświetlenia boiska na oprawy LED, na istniejących słupach oświetleniowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SWZ: Projekt budowlany wraz z BIOZ, specyfikacja techniczna, ponadto udostępnia się przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.