eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karsin › Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Zamość - Popia Góra, gm. KarsinOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Zamość – Popia Góra, gm. Karsin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Karsin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675155

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 222

1.5.2.) Miejscowość: Karsin

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-440

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@karsin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.karsin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.karsin.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Zamość – Popia Góra, gm. Karsin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1cf44fe-ebcc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378347

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007587/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Zamość – Popia Góra, gm. Karsin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00209093/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 271.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 207021G i 207023G na odcinku Zamość – Popia Góra o długości łącznej 0,55 km i szerokości jezdni 4,5 m na działce nr 309 i 397 obręb Zamość, gm. Karsin stanowiących własność Gminy Karsin. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na:
a) Mechaniczne równanie terenu (niwelacja);
b) Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 5 cm po zagęszczeniu;
c) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej;
d) Skropienia istniejącej nawierzchni drogowej asfaltem;
e) Ułożenie 2 warstw masy bitumicznej (warstwa wiążąca o gr. 4cm i warstwa ścieralna o gr.3cm) o szerokości 4,5 m;
f) Profilowanie, utwardzenie i zagęszczenie poboczy o szerokości 0,50m z każdej strony.
2) Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami: 45 23 31 20-6 – Roboty w zakresie budowy dróg, 45 11 12 20-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu, 45 11 20 00-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby.
3) Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. W przypadku różnic w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym również zastosowanych materiałów i urządzeń) w pierwszej kolejności obowiązują rozwiązania przedstawione w projekcie, przedmiarach robót i dodatkowych opisach.
4) Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące,
5) Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy europejskiej PN-EN (normy zharmonizowane) oraz innym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).
6) Tam, gdzie na rysunkach, dokumentacji lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 101 ust. 1 -3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.
7) W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, moc, wydajność nie będą gorsze od urządzeń, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach technologicznych projektu. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii.
8) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 348974,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 363249,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 348974,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "POL-DRÓG Drawsko Pomorskie" S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 253-00-33-758

7.3.3) Ulica: Podmiejska 2

7.3.4) Miejscowość: Drawsko Pomorskie

7.3.5) Kod pocztowy: 78-500

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 348974,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 59 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.