eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Robota budowlana obejmującą usługę zaprojektowania, uzyskania decyzji administracyjnych, dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej (PV) w Zakładzie Termicznego Przekształcania OdpadówOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Robota budowlana obejmującą usługę zaprojektowania, uzyskania decyzji administracyjnych, dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej (PV) w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krakowski Holding Komunalny S. A. w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351118089

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Brożka

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-347

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@khk.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://khk.krakow.pl/pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/zamowienia-publiczne/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Robota budowlana obejmującą usługę zaprojektowania, uzyskania decyzji administracyjnych, dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej (PV) w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d175163-4486-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378133

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/khk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/khk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
14.3. Forma dokumentów: określona szczegółowo w pkt. 14.3 SWZ.

14.3.6. Zamawiający zwraca uwagę, że podpis odręczny nie jest podpisem osobistym w myśl przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.).
14.3.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
14.3.8. W pozostałym zakresie stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 70 ustawy PZP.
14.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie poprzez: https://platformazakupowa.pl/pn/khk (wyjątkowo na adres mailowy: przetargi@khk.krakow.pl).
UWAGA: niedopuszczalnym jest złożenie oferty w sposób inny niż wskazany w pkt 18. SWZ.
14.5. Platforma, o której mowa w pkt. poprzedzającym:
14.5.1. Instrukcja obsługi platformy, znajduje się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje;
14.5.2. Komunikacja poprzez „Wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB;
14.5.3. Składanie ofert: występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów, przy maksymalnej wielkości 150 MB każdego z nich.
14.5.4. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.
14.5.5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Ewa Kwiatkowska i Paweł Urbańczyk

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 26.1. Zamawiający informuje, że:
26.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający.
26.1.2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@khk.krakow.pl, tel.: 12 269 15 05.
26.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego.
26.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 PZP oraz odpowiednie
organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
26.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane
przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164
z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
26.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy PZP;
26.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
26.1.8. posiada Pani/Pan:
26.1.8.1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
26.1.8.2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)
26.1.8.3. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
26.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
26.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
26.1.9.1. prawo do usunięcia danych osobowych;
26.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych;
26.1.9.3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na zamawiającym.
26.2. Ponadto Zamawiający informuje, iż:
26.2.1. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu;
26.2.2. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KZP-271-TP-16/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie decyzji, dostawa urządzeń i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min 298 kWp na południowej elewacji budynku gospodarki odpadami procesowymi, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno- Użytkowym (dalej: PFU), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB), Przepisami technicznymi i prawnymi oraz umowie.
3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

44200000-2 - Wyroby konstrukcyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

09330000-1 - Energia słoneczna

44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

09332000-5 - Instalacje słoneczne

44212000-9 - Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

44212500-4 - Kątowniki i profile

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45251100-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

71314100-3 - Usługi elektryczne

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45262210-6 - Fundamentowanie

71313430-8 - Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego

71313450-4 - Monitoring ekologiczny projektu budowlanego

45232221-7 - Podstacje transformatorowe

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają nieodrzucone oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakościowe

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

11.1.4.1. dysponuje potencjałem osobowym niezbędnym do realizacji zamówienia , tj.: dysponuje personelem, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, w ilości zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym posiadającym:
11.1.4.1.1. przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 2, 5, 10 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Prac i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.)
11.1.4.1.2. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
11.1.4.1.3. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
11.1.4.1.4. przynajmniej pięć osób posiadające Certyfikat Instalatora Mikroinstalacji OZE
11.1.4.1.5. przynajmniej dwie osoby posiadające Uprawnienia na podesty ruchome w kategorii IP
11.1.4.1.6. minimum dwie osoby posiadające widzę i doświadczenie (potwierdzone certyfikatami) w serwisowaniu rozdzielnic SN
11.1.4.2. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
11.1.4.2.1. wykonał 3 roboty budowlane polegające na wykonywaniu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimalnej jednej instalacji co najmniej 200 kWp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę
12.3.1. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej:
12.3.1.1. Nie dotyczy;
12.3.2. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
12.3.2.1. wykaz robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - w celu potwierdzenia spełniania warunków o których mowa w pkt. 11.1.4.1 SWZ;
12.3.2.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunków, o których mowa w pkt 11.1.4.2 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie wskazanym w pkt. 10.1 oraz 11.1 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria:
13.1.1. Koncepcja czyli: Ogólny opis zastosowanej technologii i zasady działania instalacji, wraz z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi, konstrukcyjnymi, materiałowymi, schematami instalacji z parametrami projektowymi na potwierdzenie zgodności z wymaganiami z PFU; Opis winien zawierać wizualizację elewacji z panelami fotowoltaicznymi, karty katalogowe falowników i paneli.
13.1.2. Certyfikaty: SIVACON Technology Partner.
13.2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

13.6. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie dotyczy to dokumentów składanych na okoliczność przyznania punktów w kryteriach oceny ofert (tzn. dokumenty te mogą być uzupełnianie, ale bez możliwości uzyskania punktów w ramach kryteriów oceny ofert).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

16.1. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 27 000,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100)
16.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
pozostałe informacje dotyczące wadium znajdują się w 16 pkt SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
11.2.1. Szczególny sposób spełniania przez takich Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu: nie dotyczy
11.2.2. Wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
11.2.3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa
w pkt. 11.1.2 SWZ. jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje
roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
11.2.4. Do Wykonawców takich stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia są uwzględnione w
projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/khk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-20 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kryterium składa się z 4 podkryteriów wskazanych poniżej:
Moc zainstalowana (M): (5 pkt)
Sprawność modułu (S): (5 pkt)
Kolor paneli (K): (10 pkt)
Dopasowane kształtem do wielkości paneli blach elewacji w systemie Kalzip (E): (10 pkt)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.