eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Usługi hotelowe w związku z Festiwalem Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJEOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi hotelowe w związku z Festiwalem Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

1.3.) Oddział zamawiającego: Specjalista ds. zamówień publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385469690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Sejmu Śląskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-032

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@miasto-ogrodow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto-ogrodow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi hotelowe w związku z Festiwalem Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4e11036-4480-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377946

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039859/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi hotelowe w związku z Festiwalem Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4e11036-4480-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Zgodnie z art. 63 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, o których mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Zgodnie z art. 7 pkt 23 ustawy Pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w pkt 1), zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się za pośrednictwem platformy
e-Zamówienia lub drogą elektroniczną na adres: zamowienia@miasto-ogrodow.eu.
4) Platforma e-Zamówienia dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.qov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu prawidłowego korzystania z
usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
Komputer PC 5 - parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD, zainstalowany jedne z poniższych systemów
operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04, Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze albo Tablet/Telefon: Parametry
minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, Przeglądarka Chrome 61 lub nowsza.
konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 3.1 specyfikacja
połączenia -formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 3.2 format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są
w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, 3.3 oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane
zapisywane są z dokładnością co do sekundy.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e- zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest KMO – Instytucja
Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice,; Administrator prowadzi
operacje przetwarzania danych Kontakt z inspektorem ochrony danych: p Sejmu Śląskiego 2, 40-032
Katowice; iod@miasto-ogrodow.eu.
dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 18 oraz 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy o dostępie
do informacji publicznej.
Podanie przez danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu związanego z udzieleniem zam
publ; w przypadku niepodania danych niemożliwa będzie realizacja w/w celu.
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych
wymaganych przez RODO:
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu
w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w
treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie,
Udostępnienie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane ,
z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO
zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia,
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16
RODO nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania,
W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO
spowoduje ograniczenie przetw. danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa
w art. 18 ust. 2 ,
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego posiada każdy, gdy uzna że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO na adres Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
dane osobowe będą przechowywane przez 4 lata, a następnie zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami o archiwizacji dokumentów

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-4/US/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowa dla gości Zamawiającego w hotelach odpowiadającym standardem hotelowi minimum 4-gwiazdkowemu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166) oraz spełniających wymagania dla budynków zamieszkania zbiorowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065.
2) Zamawiający wymaga, aby lokalizacja hotelu znajdowała się w odległości nie większej niż 15 minut pieszo od miejsca, w którym będzie grane przedstawienie (szczegółowy wykaz adresów znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ). Zamawiający będzie weryfikował czas przejścia za pomocą narzędzia Google Maps.
3) Termin realizacji: Zamówienie będzie realizowane w następującym przedziale czasowym: 20.11.2022 r. – 28.11.2022 r. Poszczególne terminy realizacji zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe terminy rezerwacji pokoi hotelowych zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
4) Miejsce realizacji zamówienia: miasto Katowice.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-20 do 2022-11-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za ofertę najkorzystniejszą w danej części postępowania zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w następujących kryteriach:
Łączna cena brutto oferty – 60%
Termin bezkosztowego anulowania rezerwacji zakwaterowania – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin bezkosztowego anulowania rezerwacji zakwaterowania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowa dla gości Zamawiającego w hotelach odpowiadającym standardem hotelowi minimum 4-gwiazdkowemu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166) oraz spełniających wymagania dla budynków zamieszkania zbiorowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065.
2) Zamawiający wymaga, aby lokalizacja hotelu znajdowała się w odległości nie większej niż 15 minut pieszo od miejsca, w którym będzie grane przedstawienie (szczegółowy wykaz adresów znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ). Zamawiający będzie weryfikował czas przejścia za pomocą narzędzia Google Maps.
3) Termin realizacji: Zamówienie będzie realizowane w następującym przedziale czasowym: 20.11.2022 r. – 28.11.2022 r. Poszczególne terminy realizacji zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe terminy rezerwacji pokoi hotelowych zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
4) Miejsce realizacji zamówienia: miasto Katowice.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-20 do 2022-11-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą w danej części postępowania zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w następujących kryteriach:
Łączna cena brutto oferty – 60%
Termin bezkosztowego anulowania rezerwacji zakwaterowania – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opis stosowanych kryteriów oraz sposób oceny ofert

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający
żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów
2. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w ppkt 1, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia:
Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wymóg powyższy
ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji:
1) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę na realizację z udziałem podwykonawców, zmiany zakresu czynności powierzonych podwykonawcom. W przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nowy podwykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca tj. pozwalające spełnić warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu,
2) konieczności zmiany terminów oraz ilości wynajmowanych pokoi,
3) konieczności zmiany miejsca relacji usługi, jeżeli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności nieleżących po stronie Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem że usługa będzie wykonywana na ternie miasta Katowice.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem portalu e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.