eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługi badawcze dla Centrum Badań Przedklinicznych UMW przy ul. Bujwida 44 we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi badawcze dla Centrum Badań Przedklinicznych UMW przy ul. Bujwida 44 we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288981

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Ludwika Pasteura 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-367

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: tomasz.kiliszek@umw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi badawcze dla Centrum Badań Przedklinicznych UMW przy ul. Bujwida 44 we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0cc1afa-43d7-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377609

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00060436/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.42 Usługi badawcze związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem części badań in vivo, wraz z wynajmem powierzchni laboratoryjnej oraz diagnostyką obrazową w trakcie badań in vivo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Tytuł projektu: Opracowanie zindywidualizowanych implantów biodegradowalnych do zabiegów rekonstrukcji kości

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umed-wroc.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umed-wroc.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, tj. Platformy Przetargowej Zamawiającego (zwanej dalej „Platformą”)
dostępnej pod adresem: https://umed-wroc.logintrade.net. Do połączenia używany jest szyfrowany
protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL
zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. W celu złożenia, zmiany, wycofania
oferty oraz w celu porozumiewania się z Zamawiającym po otwarciu ofert, Wykonawca musi posiadać
konto na Platformie, to znaczy być zarejestrowanym użytkownikiem Platformy. Aby zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, Wykonawca nie musi posiadać konta na Platformie. 2.
Prawidłowym złożeniem ofert oraz dokumentów lub oświadczeń przez Wykonawcę za pomocą środka
komunikacji elektronicznej jest ich złożenie pod adresem https://umedwroc.
logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy
niniejszego postępowania. 3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 4. Czas
zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w
którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W wypadku Wykonawcy
zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez
Platformę. W wypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się
poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, która jest wysyłana automatycznie do
Wykonawcy po złożeniu oferty, dokumentu. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail
wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”. 5. W zakresie ofert, oświadczeń, o których
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków
dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów – sposób ich sporządzania i sposób
przekazywania, wymagania techniczne dla zwierających je dokumentów elektronicznych oraz
wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do
odbioru ww. dokumentów elektronicznych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zg. z art. 13 Rozp. Parl. Europ. i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04. 2016 r. (dalej RODO) Zamawiający informuje, że:
1)Administratorem danych osobowych Wykonawców i innych osób uczestniczących w postępowaniu
jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław,
zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora.
2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl
3)Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia tego postępowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze zgodnie z Pzp.
4)Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o art. 18 Pzp
odbiorcami danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie
dostępu do danych może wystąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, określonych w ustawie, w
szczególności jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
5)Administrator może udostępniać dane osobowe także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa lub umowy zawartej z administratorem, w szczególności
podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie lub dostawcom usług IT.
6)Dane osobowe Wykonawców i innych uczestników postępowania będą przechowywane, zgodnie z
art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
obowiązywania umowy.
7)Obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących oraz innych wymaganych danych jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z Pzp.
8)Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny
niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.
9)Osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących.
Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia;
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z Pzp, a także nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników);
c)na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania danych,
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub przetwarzania w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, a także z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
albo państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania,
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestników postępowania narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy i innym osobom uczestniczącym w
przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO, ponieważ podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i innych osób uczestniczących w
postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP-260-TP-66/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są:
Usługi badawcze związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem części badań biozgodności in vivo, wraz z wynajmem powierzchni laboratoryjnej oraz diagnostyką obrazową w trakcie badań in vivo dla Centrum Badań Przedklinicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Bujwida 44 we Wrocławiu, na potrzeby realizacji projektu pt.: „Opracowanie zindywidualizowanych implantów biodegradowalnych do zabiegów rekonstrukcji kości”, POIR.01.01.01-00-0646/19, nr UMW POIR.B080.20.002.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymogi zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 73111000-3 - Laboratoryjne usługi badawcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

70130000-1 - Wynajem nieruchomości stanowiących własność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
1) Cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia – 60 %,
2) Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 (jednej) osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia - 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 (jednej) osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał, a w wypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na wykonaniu badań biologicznych materiałów lub wyrobów medycznych z użyciem zwierząt doświadczalnych, zakończone opracowaniem raportu z wykonanych badań; oraz
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającymi szkolenia i aktualne wyznaczenia pozwalające na prowadzenie badań eksperymentalnych na zwierzętach, zgodnie z Ustawą z dnia 15. 01. 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (tekst jedn. – Dz. U. z 2021 r., poz. 1331, z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych”, tj. zespołem, w skład którego wchodzą co najmniej:
- 1 (jedna) osoba posiadająca wykształcenie wyższe weterynaryjne ze specjalizacją chirurgii weterynaryjnej, która wykonała w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na wykonaniu badań biologicznych materiałów lub wyrobów medycznych z użyciem zwierząt doświadczalnych, zakończone opracowaniem raportu z wykonanych badań;
- 1 (jedna) osoba posiadająca wykształcenie wyższe weterynaryjne;
- 1 (jedna) osoba posiadająca wykształcenie wyższe zootechniczne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, aktualnego na dzień złożenia podmiotowego środka dowodowego, tj.:
Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych; wzór oświadczenia stanowić będzie załącznik do wezwania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) Wykazu usług wykonanych, a w wypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu stanowi załącznik
do wezwania;
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik do wezwania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotna zmiana zawartej umowy jest niedopuszczalna. Dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 Pzp, a także w przypadkach wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności:
1) zmiana stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury;
2) wejście w życie innych, niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, ze względu na dobrostan zwierząt, potencjalne zakłócenia w parametrach zdrowotności zwierząt niezależne od Stron, wpływające na długość badań, wiarygodność wyników i osiągnięcie rezultatów projektu, pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i z zastrzeżeniem, że przedmiot umowy zostanie wykonany nie później niż do ostatniego dnia realizacji projektu;
4) zmiana osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie; Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt …, pod warunkiem, że po dokonanej zmianie proponowana nowa osoba posiada doświadczenie zawodowe co najmniej odpowiadające liczbie punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy za zmienianą osobę odpowiednio w kryterium „Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 (jednej) osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia”; Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt …, pod warunkiem, że po dokonanej zmianie proponowana nowa osoba posiada wykształcenie niezbędne do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w SWZ.
5) wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i jej skutkami, na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. - Dz. U. z 2021 r., poz. 2095, z późn. zm.) lub innych przepisach bezwzględnie obowiązujących.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umed-wroc.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy przez Strony do dnia 31. 03. 2023 r., z możliwością przedłużenia do 30. 09. 2023 r. pod warunkiem uzyskania zgody ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), na warunkach określonych we Wzorze umowy (zał. nr 6 do SWZ).
2. Zamawiający z postępowania wykluczy Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. - Dz. U.
z 2022 r., poz. 593, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. - Dz. U. z 2022 r., poz. 217, z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.
3. Wykluczenie Wykonawcy, o którym mowa w ppkt. 2.1 - 2.3, następuje na okres trwania okoliczności określonych w tych punktach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.