eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Świadczenie kompleksowych usług medycznych przez podmiot leczniczy/ placówkę medyczną, świadczenie usług w zakresie medycyny pracy oraz świadczenie usług fizjoterapii w Projekcie Priorytet Kręgosłup.Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie kompleksowych usług medycznych przez podmiot leczniczy/ placówkę medyczną, świadczenie usług w zakresie medycyny pracy oraz świadczenie usług fizjoterapii w Projekcie Priorytet Kręgosłup.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221964385

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowe Ogrody 1-6

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-803

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.copernicus.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowych usług medycznych przez podmiot leczniczy/ placówkę medyczną, świadczenie usług w zakresie medycyny pracy oraz świadczenie usług fizjoterapii w Projekcie Priorytet Kręgosłup.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0e22c92-43db-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377529

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie dotyczy projektu ze środków Unii Europejskiej. Projekt pn. Priorytet kręgosłup w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl to: -stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,-komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2
GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,-zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,- włączona obsługa JavaScript,-zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,-Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.-Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • Administratorem Państwa danych osobowych jest Copernicus Podmiot
Leczniczy Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.• Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot
Leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339. • Państwa dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego. • Państwa dane mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom na podstawie art. 18 oraz art. 74 ust. 1, 2 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych( Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”.• Państwa dane nie
będą przekazywane do państwa trzeciego.• Państwa dane będą przechowywane do zakończenia obowiązującego nas okresu
przechowywania tych danych.• Co do zasady posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże
uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.•
Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.• Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp. • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D10.251.76.C.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – wyłonienie placówki medycznej/ podmiotu leczniczego do realizacji kompleksowej usługi medycznej w zakresie świadczeń medycyny pracy, badań diagnostycznych oraz fizjoterapii na terenie województwa pomorskiego.
Usługa kompleksowa polega na wdrożeniu programu profilaktyki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa i obejmuje świadczenia medyczne: wizyta u lekarza medycyny pracy, badania diagnostyczne oraz warsztaty rehabilitacji ruchowej.

Szczegółowy zakres usług opisano w załączniku nr 2 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia, zaś ilości i termin wykonywania usług zawarto w zał. 1B do SWZ- Harmonogram.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

85145000-7 - Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- Cena: Waga kryterium wynosi 60%. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt,
- Świadczenia wyjazdowe: Waga kryterium wynosi 20%. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
- Wyniki badań on-line: Waga kryterium wynosi 20%. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
1%=1 pkt. Szczegóły dot. sposobu oceny ofert zawarto w par. XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: ŚWIADCZENIA WYJAZDOWE (dot. lekarza medycyny pracy)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: WYNIKI BADAŃ ON-LINE

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – wyłonienie realizatora świadczeń w zakresie medycyny pracy dla Copernicus PL Sp. z o.o. Usługa medyczna polega na wdrożeniu programu profilaktyki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa i obejmuje świadczenia medyczne z zakresu medycyny pracy w lokalizacji Copernicus PL Sp. z o.o. lub w siedzibie pracodawcy.

Szczegółowy zakres usług opisano w załączniku nr 2 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia, zaś ilości i termin wykonywania usług zawarto w zał. 1B do SWZ- Harmonogram.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- Cena: Waga kryterium wynosi 60%. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt,
- Dostępność: Waga kryterium wynosi 20%. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
- Świadczenia wyjazdowe: Waga kryterium wynosi 20%. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
1%=1 pkt. Szczegóły dot. sposobu oceny ofert zawarto w par. XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: ŚWIADCZENIA WYJAZDOWE (dot. lekarza medycyny pracy)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

• Część nr 3 – wyłonienie realizatora świadczeń w zakresie fizjoterapii do prowadzenia warsztatów rehabilitacji ruchowej dla Copernicus PL Sp. z o. o.

Usługa obejmuje świadczenia medyczne z zakresu rehabilitacji dla uczestników projektu w formie warsztatów rehabilitacji ruchowej.

Szczegółowy zakres usług opisano w załączniku nr 2 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia, zaś ilości i termin wykonywania usług zawarto w zał. 1B do SWZ- Harmonogram.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- Cena: Waga kryterium wynosi 60%. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt,
- Doświadczenie: Waga kryterium wynosi 40%. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
1%=1 pkt. Szczegóły dot. sposobu oceny ofert zawarto w par. XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 dot. części nr 1 i 2 oraz części 3 w przypadku, gdy Wykonawca jest przedsiębiorcą (zgodnie z przepisami Prawa przedsiębiorców)
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

4. zdolności technicznej lub zawodowej:

 Posiadanie potencjału osobowego:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego będzie dysponował, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi podane poniżej warunki:
 dot. części nr 1
1) min. 1 lekarz ze specjalizacją I-go stopnia w dziedzinie medycyny pracy,
2) fizjoterapeuta – min. 1 osoba z prawem wykonywania zawodu fizjoterapeuty zgodnie z ustawą z dni. 25 września 2015 r o zawodzie fizjoterapeuty,

 dot. części nr 2
1) 1 lekarz ze specjalizacją I-go stopnia w dziedzinie medycyny pracy,

 dot. części nr 3
1) fizjoterapeuta –1 osoba z prawem wykonywania zawodu fizjoterapeuty zgodnie z ustawą z dni. 25 września 2015 r o zawodzie fizjoterapeuty,

 Potencjał techniczny
 dot. części nr 1
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego będzie dysponował pomieszczeniami, które spełniają podane poniżej podane warunki:
1) Co najmniej 1 gabinet lekarski oraz co najmniej 1 sala gimnastyczna- pomieszczenia odpowiadają wymaganiom zgodnym z zapisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
2) Co najmniej 1 laboratorium do wykonywania badań: OB, morfologii krwi, CRP,
3) Co najmniej 1 pracownia RTG do wykonywania badania RTG miednicy i kręgosłupa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
-oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zał. 8 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w § IX ust. 1 pkt 2 ppkt 4a) SWZ - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ,
2) W celu potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w § IX ust. 1 pkt 2 ppkt 4b) SWZ - Wykaz pomieszczeń dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ (dotyczy części nr 1),
3) Dokument o wpisie podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
4) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
6) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o której mowa w § IX ust. 1 pkt 2 ppkt 2) SWZ jest spełniony, jeśli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje obroty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji uprawnienia są wymagane.
7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, o których mowa w § IX ust. 1 pkt 2 ppkt 4) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8) W przypadku, o którym mowa w punkcie 6 i 7, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, którego treść stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
9) Warunek określony w § IX ust. 1 pkt 1) SWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
10) Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w niniejszym ustępie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli takie ustalono).
11) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, o których mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ- projektem umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać elektronicznie za pomocą platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.