eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żyraków › Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej - m. Żyraków.Ogłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej – m. Żyraków.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żyraków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661091

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żyraków 137

1.5.2.) Miejscowość: Żyraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-204

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zyrakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zyrakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej – m. Żyraków.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d78c8044-4413-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377354

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00335999/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej - Żyraków.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: : 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych złożenie oferty),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
www.miniportal.uzp.gov.pl
(Formularz do komunikacji).
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email gmina@zyrakow.p

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1.Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w
pkt 3 adres e-mail.
3.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
4. Za datę przekazania wymienionych oświadczeń lub dokumentów przyjmuje się datę i godzinę
zarejestrowania ich na skrzynce ePUAP po stronie zamawiającego lub datę i godzinę wpływu
wiadomości na skrzynkę poczty elektronicznej.
5. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ.
7. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls rtf ze szczególnym wskazaniem
na .pdf
8. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający wymaga wykorzystanie jednego z formatów: .zip
7Z.
9. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES, XAdES (podpis wewnętrzny).
10. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
11. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP. zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
12. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
13. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym/osobistym lub zaufanym. Może to skutkować naruszeniem integralności
plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Gmina Żyraków, 39-204 Żyraków 137 – Marek Rączka Wójt Gminy Żyraków Możesz się z
nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 39-204 Żyraków 137 przez e-mail: gmina@zyrakow.pl telefonicznie :
14 680 71 21 Inspektorem Ochrony Danych jest Adam Pryga. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób : listownie na
adres: 39-204 Żyraków 137 przez e-mail: rodo@zyrakow.pl telefonicznie: 39-204 Żyraków 137 Cele przetwarzania Twoich danych
osobowych Inspektor będzie przetwarzać Twoje dane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp", związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; dane osobowe Wykonawcy i innych osób podanych w ofercie przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "
„Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury
drogowej – m. Żyraków. ” znak
IiGK.271.14.2022 prowadzonym w trybie podstawowym; Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
RODO oraz ustawy Pzp Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Żyraków w Żyrakowie przez minimum 5 lat,
następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na
kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Żyraków w Żyrakowie przez 25 lat od stycznia
kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Krakowie, gdzie będą
przetwarzane wieczyście. Odbiorcy Twoich danych osobowych Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom lub osobom, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa. Twoje dane Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych : na
podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; przy czym w przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty procedowanego/zakończonego) postępowania; na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania jej danych
osobowych; przy czym skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym
mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp, a także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO – prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO*; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta osoba uzna, że przetwarzanie jej dotyczących danych osobowych narusza przepisy
RODO; W odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IiGK.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część I zamówienia: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych współfinansowania ze środków FOGR
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej niepublicznej w miejscowości Żyraków w km 0+000 – 0+380 na działkach: nr ewid. 752, 1392 na terenie Gminy Żyraków.
Szczegółowy zakres robót składa się z wzmocnienia istniejącej nawierzchni kamiennej, poszerzeniu jezdni, uzupełnienia poboczy oraz uzyskania normatywnych parametrów geometrycznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 UPzp
2. Przedmiot: wykonanie robót jak w zamówieniu podstawowym tj. przebudowa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żyraków
3. Wielkość lub zakres zamówienia: do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
4. Warunki na jakich zostaną udzielone: W przypadku wystąpienia oszczędności, uzyskania dodatkowego dofinansowania lub przeznaczenia dodatkowych środków finansowych oraz potrzeby wykonania powtórzenia przedmiotu zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyżej:
P = [Ilość pk. cena max. 60pkt] + [ilość pkt okres gwarancji max. 40pkt]

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część II: Przebudowa drogi gminnej w obrębie firmy EKOKŁOS
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej publicznej Nr 106711R w km 0+000 – 0+220 na działkach nr ewid.: 1279/3, 1279/2, 559/10, 561/3, 475, 1278/6 w miejscowości Żyraków; Gmina Żyraków.
Szczegółowy zakres robót składa się z przebudowy drogi gminnej i obejmuje wykonanie oraz ułożenie warstwy nawierzchni asfaltowej. Roboty w pasie drogowym związane z przebudową obejmować będą m.in.: wzmocnienie konstrukcji drogi z nawierzchnią na odcinku 220 mb (odc. w km 0+000 - 0+220,00).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 UPzp
2. Przedmiot: wykonanie robót jak w zamówieniu podstawowym tj. przebudowa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żyraków
3. Wielkość lub zakres zamówienia: do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
4. Warunki na jakich zostaną udzielone: W przypadku wystąpienia oszczędności, uzyskania dodatkowego dofinansowania lub przeznaczenia dodatkowych środków finansowych oraz potrzeby wykonania powtórzenia przedmiotu zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyżej:
P = [Ilość pk. cena max. 60pkt] + [ilość pkt okres gwarancji max. 40pkt]

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.1.1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW.
2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 2. (w przypadku gdy ofertę składana jest przez w Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa osobno każdy z nich. )
3) Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy)
4) Kosztorys ofertowy uproszczony na kwotę zgodną z ceną oferty oraz tabelą elementów scalonych
i zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu. Kosztorys należy sporządzić zgodnie z załączonym do SWZ przedmiarami.
5) W kosztorysie należy uwidocznić zastosowane narzuty cenowe oraz stawkę roboczogodziny.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
7) Oferta (oraz wszelkie załączniki) muszą być podpisane kwalifikowanym/ podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym wykonawcy lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy, a w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika.
8) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwowinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1
ppkt. 2 w Rozdziale XI składa każdy z Wykonawców. Dodatkowo Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą
oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 UPzp, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają
poszczególni Wykonawcy (załącznik 4). Złożenie oświadczenia wymagane jest tylko w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (jeżeli zostały
przewidziane w SWZ), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2UPzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (jeżeli zostały
przewidziane w SWZ)wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie
elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. –
Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale XI pkt.1 ppkt.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Warunki udziału, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 1-3 spełnia co najmniej jeden z Partnerów składających
ofertę wspólną, (jeżeli dotyczy)
8. Warunki udziału, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 4 Wykonawcy (Partnerzy) składający ofertę wspólną mogą
spełniać łącznie, (jeżeli dotyczy)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy
pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 UPzp przewiduje zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie:
1) zmiany lub rezygnacji podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy);
2) zmiana zakresu i sposobu realizacji zamówienia, warunkiem takiej zmiany jest zaistnienie istotnych okoliczności
powodujących, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zadanie w części współfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Samorządu Województwa Podkarpackiego
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835),
3. 1. Zamawiający stosownie do art. 95 UPzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób realizujących zadania z zakresu:
- prace związane z przebudową infrastruktury drogowej
Zamawiający zatrudni osoby wykonujące w/w czynności w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), zwany dalej k. p.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji umowy, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
1) Wymóg ten nie dotyczy składających ofertę: osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego
świadczenia tych czynności na rzecz spółki.
2) Wymóg zatrudnienia nie dotyczy również osób pełniących nadzór nad wykonywanymi
pracami (kierownik budowy) oraz przynależących do właściwej izby samorządu zawodowego,
o ile osoby te stanowią zasoby własne Wykonawcy
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników,
o których mowa w pkt. 1 w sposób określony w art.22 § 1 k.p., najpóźniej w dniu zawarcia umowy
o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Zamawiający we wzorze umowy (załącznik Nr 3 do SWZ ) opisał sposób ewentualnej kontroli w zakresie spełnienia przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w pkt 1. Zamawiający przewidział możliwość nałożenia na wykonawcę kar pieniężnych w sytuacji braku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 oraz o braku zatrudnienia pracowników, o których mowa w pkt 1
w sposób określony w art. 22 § 1 k.p.
4. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia, określone przez wykonawcę w ofercie.
5. Dokładny opis wymogów zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę opisany został załączniku numer 3 do SWZ (WU)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.