eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Świadczenie na rzecz Zam. usług Inż. Kon. na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja budynku Domu Polskiego oraz głównej sali wystawienniczej na terenie MCP na Górze Św. Anny"Ogłoszenie z dnia 2022-10-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie na rzecz Zam. usług Inż. Kon. na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Domu Polskiego oraz głównej sali wystawienniczej na terenie MCP na Górze Św. Anny"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO

1.3.) Oddział zamawiającego: Muzeum Śląska Opolskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Wojciecha 13

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-023

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: natalia@prudenspdp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeum.opole.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie na rzecz Zam. usług Inż. Kon. na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Domu Polskiego oraz głównej sali wystawienniczej na terenie MCP na Górze Św. Anny"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-156b1960-440c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377339

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023731/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Nadzór inwestorski nad zadaniem "Głęboka modernizacja budynku Domu Polskiego oraz głównej Sali wystawienniczej na terenie Muzeum Czynu Powstańczego"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – I etap, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2022 nr RPOP.12.02.01-16-0002/22;

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://prudenspdp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://prudenspdp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą platformy pod adresem: https://prudenspdp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie zakupowej przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3. Wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiają-
cym a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://prudenspdp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: natalia@prudenspdp.pl
4. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: przekazywany przez Wykonawcę plik zawierający ofertę jest zaszyfrowany przez platformę zakupową bez możliwości jego otwarcia przez Zamawiającego przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Za datę przekazania wymienionych oświadczeń lub dokumentów przyjmuje się datę i godzinę zarejestrowania ich na platformie zakupowej po stronie Zamawiającego lub datę i godzinę wpływu wiadomości na skrzynkę poczty elektronicznej.
6. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pdf, doc, docx, rtf.
7. Zamawiający informuje, że Platforma zakupowa umożliwia jednorazowe przesłanie plików o łącznej wielkości nie przekraczającej 50 MB. W związku z tym większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia tej wielkości.
8. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pośrednictwem platformy zakupowej https://prudenspdp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html lub za pomocą poczty elektronicznej natalia@prudenspdp.pl. Wyjaśnienia, odpowiedzi, modyfikacje, przy spełnieniu odpowiednich przesłanek, zostaną opublikowane na platformie zakupowej https://prudenspdp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi lub wprowadzonych zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje Wykonawców, o tym że (a na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO - Wykonawcy odpowiednio, względem osób wskazanych w wykazie osób oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci odpowiednio, względem osób wskazanych w wykazie osób:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sebastian Hałka;
 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod@muzeum.opole.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym pn. Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług Inżyniera Kontraktu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Domu Polskiego oraz głównej sali wystawienniczej na terenie Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny”;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO - jest w szczególności:
1) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
• Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
• Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
• pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
• członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
3) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/02/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia świadczenie na rzecz Zamawiającego usług Inżyniera Kontraktu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Domu Polskiego oraz głównej sali wystawienniczej na terenie Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia personelu niezbędnego do pełnienia nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach występujących w ramach nadzorowanej umowy.
2. Wykonawca w wykonaniu przedmiotu umowy zobowiązany jest do wykonywania zadań i czynności mających na celu prawidłową realizację inwestycji wraz z jej rozliczeniem zgodnie z przepisami polskiego prawa, w tym rozdziałem III ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 11, dz. U. z 2020 r. poz. 471).
3. Szczegółowy zakres obowiązków i zadań powierzonych Wykonawcy został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :
1) cena - 60% co stanowi odpowiednio 1 % = 1 pkt
2) Doświadczenie zawodowe Koordynatora Projektu w prowadzeniu nadzorów technicznych nad robotami budowlanymi - 40% co stanowi odpowiednio 1 % = 1 pkt

3. Kryterium: Cena oferty za cały przedmiot zamówienia – 60% (A) Kryterium zostanie obliczone w następujący sposób
a. Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.
b. Pozostałe proporcjonalnie mniej wg poniższej formuły.

Najniższa cena brutto wśród ofert badanych
A = --------------------------------------------------------- x 60%
Cena brutto badanej oferty


4. Kryterium „ Doświadczenie zawodowe Koordynatora Projektu w prowadzeniu nadzorów technicznych nad robotami budowlanymi”
a. Kryterium zostanie obliczone w oparciu o oświadczenie własne wykonawcy zawarte w Formularzu oferty opisujące doświadczenie Koordynatora Projektu w prowadzeniu nadzorów technicznych nad robotami budowlanymi. I tak Zamawiający za doświadczenie :
1) Do 5 lat: 0 pkt
2) Do 8 lat: 5 pkt
3) Do 10 lat: 10 pkt
4) Do 15 lat: 15 pkt
5) Powyżej 15 lat: 40 pkt
b. Wskazane doświadczenie nie jest potwierdzeniem spełnienia warunku udziału w postepowaniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Koordynatora Projektu w prowadzeniu nadzorów technicznych nad robotami budowlanymi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiami przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiami przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
c) zdolności technicznej lub zawodowej
I. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie polegające na wykonaniu (wykonywaniu) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, Nadzoru Inwestorskiego lub funkcji Inwestora Zastępczego dla robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 ze zm.) o wartości robót co najmniej 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzech milionów złotych) każda. W zakres robót budowlanych objętych każdą ze świadczonych usług muszą wchodzić branże: - konstrukcyjno – budowlana; - Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
II. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności wykaże Zespół Kluczowych Specjalistów odpowiedzialnych za realizację zamówienia, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj.
1) Koordynator Zespołu Inżyniera Kontraktu – wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe, doświadczenie w kierowaniu kontraktami na roboty budowlane/ nadzorami technicznymi/doświadczenie w kierowaniu projektami inwestycyjnymi (pełnienie roli przypisanej do funkcji Kierownika Projektu) – pełnienie powyższej roli przy minimum 1 projekcie o wartości minimum 1 000 000 zł (brutto), nabyte w okresie ostatnich 5 lat,
2) Inspektor nadzoru budowlanego – wymagania: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe (w tym minimum 1 rok w okresie ostatnich 5 lat) w zakresie nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi objętymi uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiada uprawnienia i doświadczenie oraz spełnia wymogi, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), tj.: posiada doświadczenie co najmniej 18 miesięczne w kierowaniu robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych,
3) Inspektor nadzoru elektrycznego – wymagania: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe (w tym minimum 1 rok w okresie ostatnich 5 lat) w zakresie nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi objętymi uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
4) Inspektor nadzoru instalacyjnego – wymagania: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów, jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe (w tym minimum 1 rok w okresie ostatnich 5 lat) w zakresie nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi objętymi uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej,
d) posiadania uprawnień do prowadzenia działalność zawodowej:

Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiami przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp.
b) oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o nie-podleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Za-mawiającego - (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 11 do SWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń́ jakich może zadać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415)
9. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może zadać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415)
10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IV. 1. niniejszej SWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

14. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
4) W odniesieniu do warunków określonych w rozdziale IV SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną).
4) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika Nr 4 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4,5,7-10 ustawy pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz Oświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki Wykluczenia z art. 7 Ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ
5) Dodatkowo członkowie Konsorcjum na podstawie art. 117 ust. 4 wskazują podziały zadań między podmiotami tworzącymi Konsorcjum- wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.- wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ
7) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://prudenspdp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-19 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.