eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Dostawa systemu do kontroli, monitoringu i zarządzania dostępem uprzywilejowanym wraz z zapewnieniem wsparcia dla tego systemu"Ogłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa systemu do kontroli, monitoringu i zarządzania dostępem uprzywilejowanym wraz z zapewnieniem wsparcia dla tego systemu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010464542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolska 12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-045

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@nask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nask.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

telekomunikacja/IT

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa systemu do kontroli, monitoringu i zarządzania dostępem uprzywilejowanym wraz z zapewnieniem wsparcia dla tego systemu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35920202-34f0-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377336

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nask.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nask.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę naPlatformietj.:1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s;2)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej minimalnej konfiguracji: pamięć 2GB RAM,
procesor IntelIV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux;3)Zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja10.0;4) Włączona obsługa JavaScript;5) Zainstalowany
program AcrobatReader lub inny odczytujący pliki w formacie np.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx.6) dopuszczalna wielkość przesyłanych
pojedynczych plików do 50MB.Dokumenty w formacie ,,PDF” zaleca się podpisywać formatem PAdES; natomiast dokumenty w
formacie innym niż ,,PDF” zaleca się podpisywać formatem XAdES. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu
odbioru danych:1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela
Platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do
dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss),znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data
przesłania”. Zamawiający kieruje ew. wezwania/pisma do Wykonawcy za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”.
Docelowy plik skierowany do Wykonawcy widoczny będzie w podzakładce „Otrzymane”. Dokumenty składane na wezwanie
Zamawiającego, Wykonawca wczytuje
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie w zakładce „Pytania/Informacje (podzakładka „Dodaj
pytanie/komentarz”). Wykonawca w niniejszej podzakładce
wybiera docelowy plik, który ma zostać wczytany. Po wczytaniu pliku wybiera opcję „Zapisz”. Wykonawca składa ofertę poprzez
dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym poprzez wybranie polecenia „Dodaj załącznik” i wybranie
docelowego pliku, który ma zostać zamieszczony. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą
umożliwiającą jego identyfikację. W przypadku, gdy załącznik zwiera tajemnicę przedsiębiorstwa/dane
osobowe Wykonawca zaznacza stosowne polecenie „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”
/ „Załącznik zawiera daneosobowe”,2)Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika)
jest automatyczne wy generowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został przesłany”, po każdej
prawidłowo wykonanej operacji tj. dodaniu i zapisaniu załącznika.3) O terminie złożenia oferty decyduje
czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art.14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO),że:1)Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Zamawiający. 2)
NASK -PIB wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się
poprzez email inspektorochronydanych@nask.pl; 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie art.6ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówieniapublicznego;4)Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym,
bankom, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne,
doradcze, podatkowe oraz podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne oraz innym
podmiotom uprawnionym na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74) przez określony czas
(art. 78);5)Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych,
zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub
obrony przez ewentualnymi roszczeniami;6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem, że: a) Skorzystanie przez
osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa
w art.16 rozporządzenia2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą wzory umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą; b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; c) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa wart. 10
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.)),
zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w SWZ, do upływu terminu na ich wniesienie,7) W przypadku stwierdzenia,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,8) Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia,9)Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych,10) Państwa dane osobowe
nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZPiZ.2611.32.2022.317.PKO[EPW]

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa dwóch sztuk systemu do kontroli, monitoringu i zarządzania dostępem uprzywilejowanym spełniających wymagania określone w tabeli A i B znajdującej się
w Załączniku nr 1 do SWZ-SOPZ, zwanym dalej „Systemem”;
2) świadczenie przez Wykonawcę wsparcia technicznego na dostarczony System, którego wymagania zostały określone w tabeli B znajdującej się w Załączniku nr 1 do SWZ-SOPZ;
3) dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji i dostarczonego Systemu na etapie dokonywania odbiorów. Dokumentacja – oznacza dokumenty, specyfikacje i instrukcje dotyczące Systemu dołączone przez Wykonawcę; w szczególności mogą to być instrukcje/dokumenty opracowane przez producenta lub dystrybutora Systemu - w postaci elektronicznej (np. w formacie PDF);
4) przeszkolenie z dostarczonego Systemu zgodnie z wymaganiami określonymi w tabeli C znajdującej się w Załączniku nr 1 do SWZ-SOPZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej jako: „SOPZ”) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.
3. Termin wykonania zamówienia:
Tj.: Przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w:
1) ust. 1 pkt 1) zrealizowany zostanie w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zawarcia Umowy;
2) ust. 1 pkt 3) i 4) zrealizowany zostanie w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zawarcia Umowy;
3) ust. 1 pkt 2) realizowany będzie przez okres co najmniej 36 miesięcy od dnia podpisania rozpoczęcia korzystania z Systemu (w przypadku wątpliwości przyjmuje się, że dniem tym jest dzień odbioru wskazany w Protokole odbioru , o którym mowa w § 7 ust. 6) Załącznika nr 5 do SWZ-wzoru umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego

48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, będzie kierował się kryterium i jego znaczeniem oraz będzie oceniał oferty w ramach kryterium oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę stanowi:
1) Formularz Ofertowy (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ);
2) Formularz cenowy (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ);
3) Załącznik nr 1 do SOPZ (tabela z oferowanymi parametrami technicznymi).
2. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ);
2) Pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum);
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem);
4) Dowody, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, potwierdzające, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
4. Żaden z wykonawców występujących wspólnie (członek konsorcjum) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, każdy z wykonawców przedstawia podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe mogą być złożone wspólnie.
7. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Możliwa jest zmiana Umowy:
1) gdy dochowanie terminu realizacji obowiązku wynikającego z Umowy jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie Siły wyższej określonej w § 14, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania Przedmiotu Umowy;
2) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć innych niż Siła Wyższa;
3) gdy konieczne okaże się przedłużenie terminu realizacji obowiązku wynikającego z Umowy, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego;
zakres zmiany – w oparciu o okoliczności określone w pkt 1 – 3 zmianie może ulec termin realizacji dostawy określony w § 3 ust. 1 pkt 1 poprzez jego wydłużenie jednak nie dłużej niż o 14 dni, termin wykonania szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 poprzez jego wydłużenie jednak nie dłużej niż o 14 dni, termin realizacji usługi wsparcia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 poprzez jego wydłużenie jednak nie dłużej niż 3 miesiące (za wyjątkiem pkt 1 i pkt 2 powyżej gdy termin może być wydłużony o czas, w którym z uwagi na wystąpienie siły wyższej lub okoliczności niemożliwych do przewidzenia innych niż Siła wyższa realizacja Umowa byłaby niemożliwa); przedmiot Umowy w sposób dostosowujący go do zmian wynikających z okoliczności wskazanych w pkt 1 – 3 powyżej w sposób nie zmieniający ogólnego charakteru Umowy; sposób wykonania przedmiotu Umowy w sposób dostosowujący go do zmian wynikających z okoliczności wskazanych w pkt 1 – 3 powyżej; wynagrodzenie poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie – zwiększenie nie więcej niż o 10% w stosunku do określonego w § 8 ust. 1;
4) w przypadku zmian obowiązujących w przepisach prawa,
5) gdy, wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
6) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą stroną, w tym instytucjami nadzorującymi lub finansującymi Zamawiającego, które mają bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
7) w przypadku zakończenia rozwijania Systemu lub ujawnienia, że Licencja nie pozwala na korzystanie z Systemu w sposób zgodny z jego przeznaczaniem;
8) w razie złożenia wniosku o upadłość albo likwidację Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta Systemu lub usługi objętej przedmiotem Umowy;
9) w przypadku wycofania z produkcji/sprzedaży Systemu, Wykonawca dostarczy obecnie oferowany System o parametrach nie gorszych od wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy; w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt wycofania Systemu wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy wraz z konfiguracją systemu obecnie produkowanego celem akceptacji przez Zamawiającego;
10) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego Systemu, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, Systemu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w Załączniku 2 do Umowy dla Systemu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad; w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt spełniania przez system zastępczy wymagań określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.
2. Szczegółowy zakres zmian został określony w § 12 Załącznika nr 5 do SWZ-wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nask.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 106 965,68 zł brutto.
2. Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca, wobec którego zachodzą okoliczności określone w:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4) - 10) ustawy Pzp;
2) art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
3.Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia.
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć ewentualnym podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znani.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.