eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Wykonanie, dostawa i montaż stanowiska pracy nauczyciela biblioteki na potrzeby PSP Nr 7 oraz PSP Nr 4 w Stalowej WoliOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wykonanie, dostawa i montaż stanowiska pracy nauczyciela biblioteki na potrzeby PSP Nr 7 oraz PSP Nr 4 w Stalowej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: Tel. (15) 819-47-10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: scuw@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-694e9a3a-3445-11ed-8832-4e4740e186ac

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie, dostawa i montaż stanowiska pracy nauczyciela biblioteki na potrzeby PSP Nr 7 oraz PSP Nr 4 w Stalowej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-694e9a3a-3445-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377329

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040234/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.35 Dostawa mebli do Gminy Stalowa Wola

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osóbniepełnosprawnych” współfin. z projektu grantowego pn.: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348443/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP – II.271.162.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 481734,54 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 7747,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie PSP Nr 7 oraz PSP Nr 4 w Stalowej Woli poprzez wykonanie, dostawę i montaż stanowiska pracy nauczyciela biblioteki.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie, dostawa i montaż stanowiska pracy nauczyciela biblioteki do szkół na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach projektu grantowego pn.: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” Oś Priorytetowa IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Zakupione wyposażenie, wykorzystane zostanie we wskazanych poniżej szkołach podstawowych objętych projektem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Niezłomnych 1, 37-450 Stalowa Wola,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika, ul. gen. Leopolda Okulickiego 14, 37-450 Stalowa Wola,
4. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot zamówienia do powyższych szkół, zgodnie z ilościami wskazanymi poniżej w podziale na szkoły, informacją o liczbie asortymentu dostarczanego do szkół, przedstawioną w tabelach poniżej. Dostarczenie oznacza także wniesienie przedmiotu zamówienia do konkretnego pomieszczenia w danej szkole, wskazanego przez personel tej szkoły.
5. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. Szczegółowe zasady wykonywania dostaw zostały uwzględnione we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
6. Zamawiający nie określa wymagań związanych z zatrudnianiem osób przez Wykonawca stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny Kod CPV 39000000-2 meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
Dodatkowe Kody CPV:
39160000-1 Meble szkolne
39100000-3 Meble

4.5.3.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39160000-1 - Meble szkolne

39100000-3 - Meble

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Centralny Zamawiający - Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych (SCUW), na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję o unieważnieniu postępowania pn.: Wykonanie, dostawa i montaż stanowiska pracy nauczyciela biblioteki na potrzeby PSP Nr 7 oraz PSP Nr 4 w Stalowej Woli na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp., tj. nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. Centralny Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu faktu, iż do dnia 27 września 2022 roku do godziny 15:00, nie złożono żadnej oferty w/w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.