eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Żydówki przez budowę zastawek piętrzących w km 7+040, 8+048, 8+522, 10+314 w miejscowościach Chróścice, Dobrzeń Wielki, gm. Dobrzeń Wielki"Ogłoszenie z dnia 2022-10-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Żydówki przez budowę zastawek piętrzących w km 7+040, 8+048, 8+522, 10+314 w
miejscowościach Chróścice, Dobrzeń Wielki, gm. Dobrzeń Wielki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kzgw@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Osoba Prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Sienkiewicza 2

1.11.4.) Miejscowość: Gliwice

1.11.5.) Kod pocztowy: 44-100

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: gliwice@wody.gov.pl lub zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: gliwice.wody.gov.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Żydówki przez budowę zastawek piętrzących w km 7+040, 8+048, 8+522, 10+314 w
miejscowościach Chróścice, Dobrzeń Wielki, gm. Dobrzeń Wielki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6836352c-43e8-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377288

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068742/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.158 Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Żydówki poprzez budowę zastawek piętrzących w km 7+040, 8+048, 8+522, 10+314 w miejscowościach Chróścice, Dobrzeń Wielki, gm. Dobrzeń Wielki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.wody.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.wody.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej –
zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/ w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych
razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
8. Zamawiający informuje, że adres e-mail: gliwice@wody.gov.pl oraz
zamówienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, są to oryginalne dokumenty lub oświadczenia w postaci elektronicznej, tj. w postaci dokumentu elektronicznego. Cyfrowe
odwzorowania dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, są to cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem cyfrowego
odwzorowania dokumentu lub oświadczenia dokonuje się w postaci elektronicznej, tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy. Oferta sporządzana jest w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie. Ofertę należy złożyć w oryginale. Wykonawca, nie później niż wraz z przekazaniem tych informacji, ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany przekazać je w wydzielonym (odrębnym) pliku (podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) i oznaczyć je podczas składania oferty w Platformie opcją „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania GL.ROZ.2810.96.2022.EWK prowadzonym na podstawie Pzp;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
i) nie przysługuje Państwu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.96.2022.EWK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 190000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i decyzji (środowiskowej, lokalizacyjnej, wodnoprawnej, itp.) dla zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Żydówki przez
budowę zastawek piętrzących w km 7+040, 8+048, 8+522, 10+314 w miejscowościach Chróścice, Dobrzeń Wielki, gm. Dobrzeń Wielki”
W zakres zamówienia wchodzą prace przedprojektowe, projektowe i towarzyszące oraz nadzór autorski w trakcie trwania procesu budowlanego, dla wykonania budowy czterech zastawek piętrzących na rzece Żydówka. Wysokość piętrzenia dla projektowanych obiektów nie przekracza 1,0 m, światło budowli nie przekracza 2,5 m; klasa ważności – IV. Szczegółowe rozwiązania techniczne pozostają w gestii Wykonawcy. Każde rozwiązanie techniczne przed rozpoczęciem prac projektowych wymaga akceptacji Zamawiającego. Każdorazowo w gestii Wykonawcy leży takie zaprojektowanie urządzeń aby zapewnić przepływ biologiczny w korycie rzeki i swobodną migrację organizmów wodnych w normalnych warunkach hydrologicznych.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące etapy:
Etap I: Wykonanie koncepcji projektowej oraz wykonanie dokumentacji służącej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, złożenie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych
Etap II: Wykonanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą oraz przygotowanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych
Etap III: Wykonanie projektów budowlanych oraz złożenie wniosków o pozwolenie na budowę
Etap IV: Wykonanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich i przekazanie ostatecznych pozwoleń na budowę (lub potwierdzeń złożenia wniosku na budowę)
Etap V: Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową.
Zakres rzeczowy przedmiotowego zamówienia obejmuje m.in.:
Wykonanie dokumentacji projektowej, która zawiera dane niezbędne do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymogami
Zamawiającego, budowy czterech zastawek w km 8+522, 10+314, 7+040 i 8+048 na rzece Żydówka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 62 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
2.1. Cena brutto – waga 60 %
2.2. Doświadczenie Projektanta - waga 40 %
3. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:
P= Pc + Pd
gdzie:
P– łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Pc – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,
Pd – liczba punktów w kryterium „doświadczenie projektanta”
4. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:
4.1 Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty
badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert wg poniższego wzoru:
Pc= (Cn:Cb) x 60
gdzie:
Cn– cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Cb– cena brutto oferty badanej.
4.2 Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt. 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za
wykazanie dodatkowego doświadczenia zawodowego Projektanta ponad doświadczenie wymagane jako warunek udziału w
postępowaniu. „Doświadczenie Projektanta” będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do
realizacji przedmiotu umowy jako Projektant, za pełnienie funkcji przy realizacji projektów z zakresu wykonania dokumentacji
projektowej (prace zakończone i odebrane), której przedmiotem było wykonanie projektu budowy lub/i odbudowy lub/i rozbudowy
lub/i przebudowy lub/i remontu budowli piętrzących (tj. jazy, śluzy, elektrownie wodne, budowle zrzutowe zapór ziemnych z
wyłączeniem przepustów z piętrzeniem oraz zastawek) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda, w okresie ostatnich 5 lat.
„Doświadczenie Projektanta” dla usługi wykonania:
- dwóch projektów o wartości min. 100 000,00 zł brutto każdy, uznaje się w kryterium jako podstawowe i przyznaje się 0 pkt.,
- trzech projektów o wartości min. 100 000,00 zł brutto każdy, będzie dodatkowo punktowane i przyznaje się 20 pkt.,
- czterech i więcej projektów o wartości min. 100 000,00 zł brutto każdy będzie dodatkowo punktowane i przyznaje się 40 pkt.,
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty żadnego „Doświadczenia projektanta”, Zamawiający uzna, że osoba
wskazana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji projektanta posiada minimalne doświadczenie wymagane w celu spełnienia
warunku udziału w postępowaniu, polegające na sporządzeniu dwóch dokumentacji projektowych i przyzna w przedmiotowym
kryterium 0,00 pkt.
W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w Formularzu oferty więcej niż jedną pozycję określającą „Doświadczenie projektanta” –
Zamawiający odrzuci ofertę.
Osoba wskazana do pełnienia funkcji Projektanta i posiadająca wskazane przez Wykonawcę doświadczenie w ramach kryterium
oceny ofert, musi być również wskazana do pełnienia tej funkcji w „Wykazie osób” skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego składanego na wezwanie celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdyby na skutek czynności weryfikacyjnych podejmowanych m. in. w zakresie procedury składania podmiotowych
środków dowodowych lub ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia na podstawie art. 128 ust.1, doszło do następczej zmiany
osoby projektanta w wykazie osób w stosunku do osoby wskazanej w Formularzu oferty, nowa osoba będzie brana pod uwagę
jedynie w kontekście potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, ale już nie w kontekście kryteriów oceny ofert.
Oznacza to, że oferta taka ostatecznie nie otrzyma punktów w kryterium „Doświadczenie Projektanta” (bez względu na fakt, czy
nowa osoba posiada wyższe niż minimalne wymagane doświadczenie, przedmiotowo i ilościowo adekwatne do opisu kryterium oraz
do doświadczenia pierwotnie wskazanych osób). W takiej sytuacji Zamawiający przyzna badanej ofercie 0 punktów w kryterium
„Doświadczenie Projektanta” i dokona aktualizacji rankingu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej:
- minimum dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej związanej z budową, odbudową lub przebudową budowli piętrzących (tj. jazy, zastawki, śluzy, elektrownie wodne, budowle zrzutowe zapór ziemnych z wyłączeniem przepustów z piętrzeniem) o wartości usługi nie mniejszej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych i 00/100) brutto każda. Zadania muszą być zakończone i potwierdzone protokołem odbioru końcowego.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami
zdolnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację zamówienia. W tym:
- co najmniej 1 osobą (projektantem) posiadającą:
a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,
niezbędne do realizacji zamówienia, zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub posiadającymi zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646),
b) minimum 3-letni staż pracy (udokumentowane doświadczenie) w projektowaniu,
c) zrzeszoną we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz. U.z 2019 r., poz. 1117 ze zm.).
Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.) lub ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.jedn. Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004), dopuszcza się także kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).
Uwaga: W przypadku podania wartości robót budowlanych w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, wykonawcy wykazują łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.
Osoba wskazana do pełnienia funkcji Projektanta i posiadająca wskazane przez Wykonawcę doświadczenie w ramach kryterium oceny ofert, musi być również wskazana do pełnienia tej funkcji w „Wykazie osób” skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego składanego na wezwanie celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
3. oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Wykaz usług (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym
mowa w punkcie 7.2.4.1 SWZ.
2. wykaz osób (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 6 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Treść zawarta w wykazie, musi
potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 7.2.4.2 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy;
2. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, zgodny w treści z Załącznikiem nr 9 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 15 kwietnia 2022 roku poz. 835) ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Oświadczenie, zgodne w treści z Załącznikiem Nr 8 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.
4. dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
4.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
4.3 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
5. Oświadczenie Wykonawcy o zakresie wykonania zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodne w treści z Załącznikiem nr 11 do SWZ, w przypadkach, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oświadczenie o odbyciu wizji w terenie zgodne ze wzorem oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 12 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium:
w kwocie 2 000,00 PLN ( słownie: dwa tysiące i 00/100 złotych)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.2-8.2.4 SWZ musi być załączony do oferty w formie oryginału,
tj. dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez wystawcę dokumentu.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach
Nr: 54 1130 1017 0020 1510 6790 0003
W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr GL.ROZ.2810.96.2022.EWK”
5. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.
7. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 pkt 1, 2 ppkt a) i 3 ustawy Pzp.
Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1. Wykonawcy występując wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
4. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.2 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.4 SWZ.
5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika Nr 9 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 15 kwietnia 2022 roku poz. 835) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3.1-10.3.3 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej
umowy w przypadkach określonych w § 12 Załącznika Nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-18 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-18 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w celu właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca przed
przygotowaniem i złożeniem oferty wymaga dokonania wizji terenowej przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:
a) udział w wizji lokalnej jest obowiązkowy i jej odbycie jest warunkiem złożenia oferty, każdy z wykonawców chcący wziąć
udział w wizji lokalnej zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Zamawiającego o chęci uczestniczenia w wizji
lokalnej telefonicznie do przedstawiciela Zamawiającego:
Kierownik Nadzoru Wodnego w Kluczborku
Krzysztof Peciak
e-mail: krzysztof.peciak@wody.gov.pl
tel.: 661 221 657 lub pod nr tel.: 77 407 47 01 ustalając datę i godzinę przybycia w terminie od 06.10.2022r. do 12.10.2022r.
b) Zamawiający nie będzie udzielał na miejscu żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia. Ewentualne zapytania
wynikające z przeprowadzonej wizji lokalnej Wykonawcy powinni zadawać w trybie określonym w ustawie Pzp,
c) Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt,
d) Zamawiający nie zapewnia ubezpieczenia przedstawicieli Wykonawców od jakichkolwiek wypadków czy szkód
poniesionych przez Wykonawcę w związku z prowadzoną wizją lokalną,
e) przedstawiciele Wykonawcy nie mają prawa bez uzgodnienia z Zamawiającym do podejmowania w trakcie wizji lokalnej
jakichkolwiek działań i czynności na terenie objętym wizją lokalną.
f) W trakcie wizji lokalnej zostanie spisana notatka służbowa przez przedstawiciela Zamawiającego, w której zostaną
odnotowane: dane uczestników oraz data przeprowadzenia wizji lokalnej.
g) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wraz z
ofertą oświadczenie o odbyciu wizji w terenie zgodne ze wzorem oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 12 do SWZ.
h) Oferty należy składać, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18, po odbyciu przez Wykonawcę
wizji w terenie. Dowodem potwierdzającym odbycie wizji w terenie jest oświadczenie Wykonawcy zgodne w treści z
Załącznikiem nr 12 do SWZ.
i) Wszelkie pojawiające się w trakcie wizji lokalnej pytania i wnioski Wykonawców winny zostać przesłane w formie
elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem:
http://www.przetargi.wody.gov.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.