eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Dostawa czynnej energii elektrycznej na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.oOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa czynnej energii elektrycznej na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871654224

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Włocławska 167

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@conectio.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.conectio.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa czynnej energii elektrycznej na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b75e8b32-43ed-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377281

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/conectio

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/conectio

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie Zakupowej (dalej zwana „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/conectio w zakładce „POSTĘPOWANIA”, pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ. Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione poniżej:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/conectio.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/pn/conectio). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców).
Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność́ Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl, z zastrzeżeniem postanowień § 4 Regulaminu.
Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. www.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.
Jeżeli Użytkownik nie ma konta na platformazakupowa.pl i składa Ofertę bez zakładania konta to ma obowiązek potwierdzić do czasu zakończenia zbierania ofert adres mailowy podany w formularzu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany w mailu potwierdzającym złożenie Oferty.
Na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców
W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do pią̨tku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101-02-02.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Conectio;
inspektorem ochrony danych osobowych w Conectio jest Pan Tomasz Bejgrowicz, kontakt: tomasz.bejgrowicz@conectio.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr.. pn. „Dostawa czynnej energii elektrycznej na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.” prowadzonym w trybie podstawowym;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, do 39 punktów
poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 190 000 kWh.
Szczegółowy wykaz PPE i opis przedmiotu zamówienia został określony w
załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Zamawiający nie przewidział podziału zamówienia na części ze względu na specyfikę sposobu rozliczenia energii pobranej i wytworzonej. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych w odniesieniu do poszczególnych PPE ze względów organizacyjnych, z obawy że w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych na pojedyncze obiekty, szczególnie w odniesieniu do mało atrakcyjnych punktów poboru, Zamawiający nie uzyska ofert.
Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter
orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania
umowy, ilości energii. Zmniejszenie ilości pobranej energii nie pociąga dla
zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością
dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w
zawartej Umowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z opcji, zgodnie z art. 441 ustawy pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia o maksymalną ilość wskazaną w treści Formularza ofertowego, obejmującą dostawę energii elektrycznej na okres od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji obliczone na podstawie ceny jednostkowej i ilości wskazanej w prawie opcji.
W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji.
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego stosuje się odpowiednio.
Wolumen energii 190 000 kWh

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny oferty z zastosowaniem kryterium ustalonego w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, posiadanie ważnej Umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajdują się punkty poboru opisane w Załączniku nr 1 do SWZ.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia (koncesję) do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia (koncesja) są wymagane.zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający ustanawia następujące minimalne poziomy zdolności, tj. wymaga wykazaniem się przez Wykonawców zrealizowaniem lub realizacją (w przypadku dostaw powtarzających się lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat, wykonał l(ub wykonuje) minimum dwie dostawy energii elektrycznej do co najmniej 50 punktów (pięćdziesięciu) poboru wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
W odniesieniu do dostaw w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu wykazania spełniania braku podstaw do wykluczenia - Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe:
- zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4-6 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj. oświadczenie winno odnosić się do podstaw wykluczenia, o których mowa w:
art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą",
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy - oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp, tj. informacje zawarte w oświadczeniu winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu wykazania minimalnych zdolności, określonych w Rozdziale 7 pkt 2) SWZ wezwany Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
ważnej Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki lub (jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej) Oświadczenie (wg wzorca stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ) o posiadaniu ważnej Umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej do punktów poboru opisanych w Załączniku nr 1 do SWZ.

w celu wykazania minimalnych zdolności, określonych w Rozdziale 7 pkt 4) SIWZ, wezwany Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wzór wykazu stanowi 6 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie składa każdy z Wykonawców - wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

Formularz ofertowy i formularz cenowy (załącznik nr 2 i 2a do SWZ) Formularz musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika
z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.


Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy- załącznik nr 5)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (lub inny podmiotowy środek dowodowy), potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wymagana forma:

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji gdy oferta lub inne
dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę
przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących sytuacjach i z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych,
zastosowania przez Wykonawcę promocji lub przedstawienia warunków realizacji umowy skutkujących obniżeniem cen jednostkowych energii elektrycznej lub obniżeniem kosztów realizacji zamówienia publicznego bez wydłużania okresu obowiązywania niniejszej umowy dostawy,
zajdzie potrzeba zmiany wielkości (zakresu) zamówionej energii elektrycznej w wyniku zmian organizacyjnych u Zamawiającego powodujących mniejsze lub większe zużycie energii w istniejących punktach odbioru, a wartość zmian z tym związanych (zmniejszenie lub zwiększenie wartości) nie przekroczy łącznie 30% wartości brutto pierwotnej umowy.
dojdzie do zmian ustawowych lub urzędowych w zakresie zasad ustalania cen energii
elektrycznej lub taryf cen energii elektrycznej w sposób preferencyjny w stosunku do cen energii elektrycznej lub taryf cen energii elektrycznej obowiązujących Wykonawcę w dniu zawarcia umowy, albo dojdzie do istotnej, korzystnej dla Zamawiającego zmiany cen energii elektrycznej na rynku w stosunku do cen określonych w umowie, co będzie upoważniać Strony umowy do wystąpienia z żądaniem obniżenia cen energii elektrycznej, proporcjonalnie lub stosownie do zmian wynikających z przepisów prawa, decyzji upoważnionych organów, taryf cen energii elektrycznej, poziomu zmiany cen rynkowych energii elektrycznej. W przypadku braku porozumienia Stron co do nowego poziomu cen energii, każda strona może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego na dostawy objęte przedmiotem umowy. Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy w tych okolicznościach pozostają bez zmian. Zmiany zostaną dokonane od dnia ich wejścia w życie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/conectio

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.