eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku pensjonatu "Hubertus" w Białym Borze (3).Ogłoszenie z dnia 2022-10-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku pensjonatu „Hubertus” w Białym Borze (3).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Partyzantów 15A

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-411

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.koszalin@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku pensjonatu „Hubertus” w Białym Borze (3).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2ec3753-43b3-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377277

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068491/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku pensjonatu „Hubertus” w Białym Borze.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej - pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania wskazanym w rozdziale I SWZ.
3. Zapytania kierowane na adresy mailowe zamawiającego oraz skrzynkę ePUAP – nie będą rozpatrywane.
4. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.
5. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Wykonawca w celu rejestracji przechodzi do formularza rejestracyjnego poprzez zakładkę „LOGOWANIE” oraz opcję „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu po zalogowaniu się na Platformie musi uruchomić polecenie „Zgłoś się do udziału w postępowaniu”. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy do Systemu.
7. W zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania zamawiający zamieszcza dokumentację postępowania. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
8. Zakładka „Załączniki” służy również wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą.
9. Z zastrzeżeniem ust. 8, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”.
10. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do systemu (przesłania na Platformę).
11. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452), określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar., pades, xades, .xls, .xlsx.
12. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms).
13. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452), określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
b. komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
c. zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
d. włączona obsługa JavaScript;
e. zainstalowany program Acrobat Reader.
14. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452), określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
b. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie zamówienia / złożyły ofertę, zamawiający informuje, że:
1) Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2) W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Pzp, w celach związanych z realizacją obowiązków Administratora jako zamawiającego, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164).
4) Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KOS.WOP.260.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Zakres robót obejmuje roboty budowlane, w tym instalacyjne branżowe wg poniższego opisu:
1. Roboty przygotowawcze:
a) Oczyszczenie terenu w obrębie budynku poprzez usunięcie drzew i krzewów przewidzianych do wycięcia,
b) Demontaż lub usunięcie na czas budowy elementów ze ścian zewnętrznych i dachu (reklamy, tablice, anteny, instalacja PV, przewody itp.),
c) Wytyczenie w terenie przewidzianych do dobudowy elementów budynku przez uprawnionego geodetę oraz odbiór geodezyjny powykonawczy.
2. Dobudowa nowoprojektowanych pomieszczeń powiązanych z istniejącym budynkiem.
3. Budowa projektowanej pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
4. Rozbiórka istniejących i budowa nowoprojektowanych schodów wejściowych do budynku.
5. Wykonanie nowych stropów międzykondygnacyjnych na części obiektów.
6. Roboty związane z obniżeniem posadzki na poziomie piwnic celem uzyskania wymaganej minimalnej wysokości zgodnej wymaganiami dla danych pomieszczeń.
7. Przebudowa wnętrza obiektu mająca na celu dostosowanie go do obowiązujących przepisów technicznych, uzyskanie projektowanego układu funkcjonalnego oraz spełnienia przepisów dla pensjonatu w standardzie trzygwiazdkowym.
8. Demontaż starych i wykonanie nowoprojektowanych instalacji c.o., wod.-kan., wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej, odgromowej, internetowej, telefonicznej i telewizyjnej.
9. Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz instalacji hydrantowych.
10. Termomodernizacja budynku polegająca na:
a) Wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i ociepleniu ścian fundamentów w całym obiekcie.
b) Wymianie całości stolarki okiennej i drzwiowej.
c) Dociepleniu wszystkich ścian zewnętrznych w technologii lekkiej-mokrej wraz z tynkiem cienkowarstwowym w projektowanej kolorystyce.
d) Dociepleniu stropodachów nowoprojektowanych warstwą wełny mineralnej układanej na
stropie w projektowanych grubościach.
11. Pokrycie dachów istniejących i projektowanych blachodachówką, montaż rynien i rur spustowych z PCV, montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w projektowanej kolorystyce.
12. Wykonanie całości projektowanych robót wykończeniowych wewnętrznych.
13. Budowa projektowanego oświetlenia zewnętrznego.
14. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
15. Sporządzenie powykonawczych operatów geodezyjnych przez uprawnionego geodetę.
16. Uporządkowanie terenu w obrębie obiektu i realizowanych robót po ich zakończeniu.
17. Uzyskanie i przedłożenie Zamawiającemu wyników przeprowadzonych prób, sprawdzeń lub pomiarów oraz dopełnienie innych wymogów określonych właściwymi przepisami i warunkami realizacji i odbioru poszczególnych rodzajów robót.
18. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przedsięwzięcia przez wykonawcę
innych czynności wynikających z prawa budowlanego potrzebnych do realizacji robót (w tym
pozwolenia na użytkowanie obiektu; w razie potrzeby).

19. Przygotowanie pomieszczeń do wykonywania robót budowlanych polegające na przeniesieniu/przewiezieniu ruchomości (określonych w zał. nr 8 do SWZ i innych wskazanych przez Zamawiającego rzeczy) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się na działce nr 4/1 i nr 4/21 (obręb 0007 Biały Bór, adres: ul. Dworcowa 22, Biały Bór).
20. Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: XV. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy PZP - całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Przedmiotem ewentualnego zamówienia będzie powtórzenie podobnych robót budowlanych jak roboty objęte zakresem zamówienia podstawowego i związane z realizacją tego zamówienia (zgodnie z robotami opisanymi kodami CPV wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia). Przewiduje się w tym zakresie ewentualną realizację robót polegających na powtórzeniu podobnych do stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, powiązanych technologicznie, funkcjonalnie lub użytkowo, bezpośrednio lub pośrednio z zamówieniem podstawowym. Ewentualne zamówienie uzupełniające udzielone zostanie na podobnych warunkach jak zamówienie podstawowe, przy czym parametry podstawowych istotnych elementów umowy odnoszone będą do wielkości zamówienia podstawowego z uwzględnieniem skali i proporcji obu zamówień, a ceny jednostkowe, ceny czynników produkcji do ustalenia wynagrodzenia za zamówienie uzupełniające przyjmowane będą na zasadach zawartych w umowie podstawowej tj. we wzorze umowy. Skorzystanie z powyższego rozwiązania będzie mogło nastąpić, gdy okaże się, że po stronie Zamawiającego wystąpiła potrzeba wykonania tego typu robót, Zamawiający dysponuje środkami na ich realizację, a roboty pozwolą na osiągnięcie dodatkowych korzyści w związku z funkcjami jakie pełni obiekt objęty inwestycją.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu - obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz przesłanki fakultatywne wskazane przez Zamawiającego, tj. art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7 oraz 8 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
1.2 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10.000.000,00 zł.

1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na rozbudowie, przebudowie i termomodernizacji budynku o wartości robót nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. Zamawiający nie uzna tego warunku za spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie go nie wykaże.
2) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje tj.:
a) przynajmniej jedną osobą posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanym o specjalności ogólnobudowlanej posiadającą przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z aktualnym zaświadczeniem do PIIB i wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
b) przynajmniej jedną osobą posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:
w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych/ gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych należącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z aktualnym zaświadczeniem do PIIB i wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

c) Przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych należącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z aktualnym zaświadczeniem do PIIB i wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

d) Przynajmniej jedną osobą prowadzącą nadzór nad siecią przeciwpożarową, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (art. 4 wskazanej ustawy).
– Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2021 r., poz. 1646),
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami art. 273 ust. 1 ustawy Pzp nie będzie żądał od wykonawców podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami art. 273 ust. 1 ustawy Pzp nie będzie żądał od wykonawców podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Do uczestnictwa w postępowaniu wymagane jest wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wysokość wadium dla zadania ustala się w kwocie: 132.700,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych 00/100).
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie w banku BGK O/Szczecin na konto nr 10 1130 1176 0022 2115 1620 0002 z adnotacją: „Wadium – Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku pensjonatu „Hubertus” w Białym Borze’’
6. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji, do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku gdy oferent wybierze wadium w postaci niepieniężnej, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7 oraz 8 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 12. Wykonawca składa ofertę (formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 1 do SWZ) wraz z załącznikami wymienionymi w rozdziale XI, za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/, wybierając z „listy postępowań otwartych” przedmiotowe postępowanie.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-20 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.