eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pajęczno › Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w PajęcznieOgłoszenie z dnia 2022-10-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pajęczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398652

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 8/12

1.5.2.) Miejscowość: Pajęczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 0343111523

1.5.8.) Numer faksu: 0343111523

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@pajeczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pajeczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae5fc5c8-43e4-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377229

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004500/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Kompleksowa termomodrnizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.e-bip.pl/Start/76/PublicOrders

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pajęczno reprezentowana przez Burmistrza Pajęczna
Dane tele-adresowe Zamawiającego:
Gmina Pajęczno ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
Adres e-mail: um @pajeczno.pl
Tel. (34) 311 15 23
 w Gminie Pajęczno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, kontakt: iod@pajeczno.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym pn. Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie; Znak sprawy: ZPF.271.11.2022
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 Pzp
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Pzp, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPF.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1800000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz
z przebudową budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie
3.1.1 Zakres robót w ramach rozbudowy i przebudowy:
- wymiana instalacji C.O. wraz z grzejnikami
- wymiana instalacji elektrycznej
- wymiana oświetlenia tradycyjnego na LED
- wykonanie instalacji odgromowej
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika wraz z rozprowadzeniem
- wykonanie wentylacji mechanicznej całości budynku ( likwidacja wentylacji grawitacyjnej )
- likwidacja/wyburzenie kominów w przestrzeni poddasza nieużytkowego, ponad połacią dachu, całkowitej likwidacji ulegnie również komin ceglany od strony zachodniej obiektu;
- przebudowa podjazdu dla os. niepełnosprawnych od strony zachodniej obiektu oraz taras i schody od północnej strony budynku;
- wykonanie dodatkowych schodów zewnętrznych od strony wschodniej obiektu;
- całkowita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonanie podokienników zewnętrznych stalowych;
- wykonanie podokienników wewnętrznych z konglomeratu lub pcv;
- wykonanie prac murarskich związanych z uzupełnieniem bruzd powstałych po demontażu stolarki.
- ocieplenie fundamentów – styrodur 15 cm na głębokość 1,0 m
- ocieplenie ścian zmienną grubością styropianu oraz wełny mineralnej ( wykonać wg części graficznej opracowania)
- wykonanie izolacji termicznej stropu nad ostatnią kondygnacją gr. 30 cm z wełny mineralnej na warstwie paroizolacyjnej
- wykonanie izolacji przeciwwodnych pionowych
- wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa
- prace niwelacyjne terenu wokół budynku od strony północnej
- wykonanie schodów terenowych, siedzisk zewnętrznych – wg odrębnego opracowania
- wykonanie pomostów roboczych na poddaszu w celu obsługi i konserwacji urządzeń technicznych
- na poziomie poddasza nieużytkowego wydzielić ocieplone pomieszczenie na potrzeby centrali wentylacyjnej o wymiarach zapewniających 1,0m wolnej przestrzeni wokół urządzenia w celu dozoru technicznego , pomieszczenie zamknąć drzwiami o wym. w świetle ościeży min. 80/200 cm
- w połaci dachu przewiduje się wykonanie wyłazu 90x90cm (szklanego) oraz montaż wyrzutni powietrza;
- Wymianę dachu i pokrycia dachowego;
- na dachu przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych ( wykonać wg rysunków branżowych montowanych na systemowych zaczepach przystosowanych do montażu na pokryciu z blachy płaskiej na rąbek stojący
- w ramach prac projektowych przewiduje się również montaż zadaszenia nad wejściami do budynku ( zamocowanie wykonać zgodnie z częścią konstrukcyjną opracowania )
- demontaż orynnowania – montaż nowego systemu odprowadzenia wody deszczowej: wykonać wg rozwiązań systemowych – dachu bezokapowego z rynną ukrytą oraz rurami spustowymi prowadzonymi w warstwie ocieplenia – na nieutwardzony teren działek własnych
- w ramach prac przewiduje się również wykonanie attyk
- wykonanie prac wykończeniowych oraz obróbek blacharskich na całości budynku
- przewiduje się wykonanie demontażu i odbudowy warstw podłogowych w obrębie wymanianych instalacji C.O. – szer. ~1,0m przy obwodzie ścian wewnętrznych obiektu oraz ~ 20m2 – w obrębie wykonywania kanału techniceznego dla przewodów zasilających windę
- wykonanie warstwy styropianu na ścianie zewnętrznej o zmiennej grubości 20- 35 cm
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z poszyciem dachowym
- wykonanie elewacji zewnętrznej:tynk cienkowarstwowy na styropianie oraz zamocowanie elastycznej deski elewacyjnej wraz z wykonaniem warstwy lazuru i impregnacji
- prace wykończeniowe
- projektuje się rozbiórkę schodów zewnętrznych oraz podjazdu
- przewiduje się wykonanie schodów, tarasu oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych
- wykonanie szybu windowego wraz z montażem windy.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Architektoniczną Pracownie Autorską Grażyna Krzypkowska – Architekt, ul. Poprzeczna 3, 98-330 Pajeczno wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej.


3.1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje realizację projektu zgodnie z podanym zakresem.

W przypadku użycia przez Zamawiającego określeń opisujących przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział V do SWZ na który składają się:
- Projekty budowlane,
- Szczegółowa Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót (branża budowlana, branża sanitarna i branża elektryczna);
- Przedmiary Robót (branża budowlana branża sanitarna i branża elektryczna);
- decyzja o pozwoleniu na budowę nr 423/2019 z dnia 29.08.2019 r.

Uwaga: Przedmiary robót zostały załączone w celach informacyjnych nie stanowią one podstaw do obliczenia ceny przez Wykonawcę.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest:
- oznakować teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze),
- powiadomić właścicieli działek sąsiednich i ewentualne osoby przebywające na działkach sąsiednich o prowadzonych robotach,
Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego:
1) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji,
2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej w dwóch egzemplarzach w języku polskim z podziałem na branże (oprawionej w segregatory z szczegółowym spisem treści) zawierającej co najmniej:
a) pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do użytkowania do PINB przyjęte bez sprzeciwu, b) oryginał/kserokopię dziennika budowy,
c) mapy geodezyjne powykonawcze z pieczątkami potwierdzającymi wniesienie do zasobu geodezyjnego przez Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej,
d) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy:
- o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, ostateczną decyzją Pozwolenia na budowę oraz ustawą Prawo budowlane,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków i/lub lokali,
- o odpowiednim zagospodarowaniu terenów przyległych do budowy umożliwiającym właściwą eksploatację wybudowanego obiektu.
e) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
f) oryginał/kopię projektu budowlanego powykonawczego - podpisanego przez Kierownika Budowy/Kierowników Robót,
g) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany przez Kierownika Budowy, Kierownika Robót odpowiedniego do charakterystyki branży, której dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian,
h) protokoły z badań wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych,
i) wersję elektroniczną (w ilości zgodnej z wersją papierową) dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w formacie pdf.) na płycie CD/DVD,
j) „Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych, k) wszelkie instrukcje obsługi oraz DTR urządzeń (w języku polskim), wraz z potwierdzeniem wykonania szkoleń w zakresie obsługi tych urządzeń.
3.3. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części :

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45313000-4 - Instalowanie wind i ruchomych schodów

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych na podstawie art. 226 Pzp.
17.2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena oferty (C) – 100%
17.3. Sposób oceny ofert:
kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych (C) = ----------- x 100 x waga kryterium 100%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100 – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.
17.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj. o zamówienie może ubiegać się wykonawca który :
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 1500 000, 00 zł netto (bez VAT), polegającą na termomodernizacji obiektu budowlanego.

Informacje dodatkowe:
Dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu z pkt 5.1.1, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP w oparciu o tabelę średnich kursów walut obcych, na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
tj. co najmniej:
a) kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
b) kierownik robót branży instalacyjnej sanitarnej posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) kierownik robót branży instalacyjnej elektrycznej posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Uwaga:
1. Posiadane uprawnienia powinny być adekwatne do wykonywanych czynności.
2. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz
z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ.
6.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.3. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.2. , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do IDW.
Uwaga:
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r, poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117)), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
• nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
• posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby te osoby poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2019 r., poz. 1117 ze zm.), dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zakres uprawnień budowlanych będzie odczytany zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie przez wykonawcę daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie są wymagane

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu –
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym dowodami o których mowa sa referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - z wykorzystaniem wzoru określonego w Rozdziale III do SWZ,
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiednich w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - z wykorzystaniem wzoru określonego w Rozdziale III do SIWZ.
7.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu,
o którym mowa w pkt 7.1., dane umożliwiające dostęp do tych środków. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie są wymagane , chyba że Wykonawca zastosuje rozwiązania równowazne wtedy zobowiązany jest do załączenia wykazu materiałów i urządzeń równoważnych, kart katalogowych lub innych dokumentów potwierdzających parametry techniczne równoważnych materiałów i urządzeń.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z art 107 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wykaz rozwiazań równoważnych musi być złożony wraz z ofertą Jeżeli wykonawca zastosuje rozwiązania równoważne i nie złoży ich wraz z ofertą Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.11. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert odpowiednio oświadczenie lub oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);
4) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa;
5) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium określone pkt 10 IDW, jeżeli dotyczy;
6) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy;
7) dowody równoważności (jeżeli dotyczy) będące przedmiotowymi środkami dowodowymi.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

10.1. W celu zabezpieczenia roszczeń określonych w rat. 98 ust 6 ustawy Pzp oferta winna nyć zabezpieczona wadium w wysokości: 18.000,00 złotych. (słownie osiemnaście tysięcy złotych).
10.2. Wadium wykonawca wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert.
10.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości0.
10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Pajęcznie nr rachunku 63 8265 0001 2001 0071 0071 0004
z dopiskiem "Wadium - nr postępowania (ZPF.271.11.2022)
10.5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
10.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt 7.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te dołączone do oferty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku określenia przez Zamawiającego warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym lub zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4 IDW, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do IDW.
5) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7.7 W zakresie rodzajów, okresu ważności i formy, w jakiej mogą być składane oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 7.4. SWZ obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U z 2020 r. poz. 2415).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na epuap i udostępnionego również na miniportalu. Funcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców miniPortalu w szczegółach danego postepowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2.4. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2.5. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
• uchwale Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;
• Regulaminie BGK – regulaminie, o którym mowa w § 11 uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021.
2.6. Działając na podstawie § 7 ust. 5 załącznika do uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych strony ustalają, że Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy, a Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części.
Do sekcji IV 4.2.2 - 3.5. Zamawiający określa poniższe wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy :
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia ponieważ wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
- wykonanie robót branży konstrukcyjno - budowlanej,
- wykonanie robót branży elektrycznej oraz sanitarnej.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Rozdziale IV SWZ Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.