eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2022-10-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002010882

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Bema 91

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-233

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 571 50 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-wola.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c7d2da1-43c4-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377125

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00121716/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ops-wola.waw.pl/postepowanie-nr-dkia-26-2-4-2022-mbs-zamowienie-spoleczne-tryb-podstawowy/ ; https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/172600c8-c6ce-4e4b-aa28-29df2f29e066

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczta elektroniczna: zamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO, informujemy:
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawców jest:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa, adres e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl, tel. 22 571-50-00.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@ops-wola.waw.pl.
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych /Dz.U. 2022, poz. 1710/
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby i podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 prawa zamówień publicznych, a także podmioty które w ramach zawartych z Administratorem umów świadczą usługi z zakresu doradztwa, obsługi prawnej, działalności pocztowej, wsparcia/ obsługi IT, brakowania dokumentacji itp.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celu określonym w pkt 3 będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz załącznikiem do ww. ustawy określającym okresy archiwizowania dokumentów, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, że jeżeli okres realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie przekraczał 5 lat - dokumentacja postępowania będzie przechowywana przez cały okres obowiązywania tej umowy. Natomiast umowy będą archiwizowane przez okres 10 lat.
6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych*
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych**
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych ***
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe pozyskane w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane o czym mowa w art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Udostępnienie protokołu wraz z załącznikami na podstawie art. 18 i 74 PZP ma zastosowanie do wszystkich danych zebranych w toku postępowania, za wyjątkiem:
- danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO / szczególnej kategorii/
- informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.)
- obowiązku zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku prowadzonego postępowania, które Zamawiający określił w dokumentach postępowania lub ogłoszeniu o zamówieniu.
Zamawiający udostępnia dane o których mowa w art. 10 RODO /dot. wyroków skazujących i naruszeń prawa/ w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.
* W przypadku realizacji prawa dostępu do danych Zamawiający ma prawo żądać od osoby występującej z żądaniem podania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania.
** Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,
*** zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
Informacja o ograniczonym sposobie realizacji praw określonych w art. 16 i 18 RODO jest podawana w ogłoszeniu o zamówieniu, w dokumentach zamówienia lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane osobowe dotyczą.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKiA.26.2.4.2022.MBS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.
2. Świadczenie usług ochrony fizycznej, będzie polegało na pełnieniu dyżurów we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 – 18.00, do tego przewidziano jedną godzinę dodatkowo dziennie na przywiezienie i odwiezienie klucza z obiektu przy ul. Bema 91. Ogólna liczba godzin świadczenia usług w trakcie trwania umowy nie będzie większa niż 6 072 godzin.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ze względu na fakt, iż zamówienie nie jest podzielone na części (ze względów technicznych tworzy nierozerwalną całość).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby godzin o maksymalnie 10 %, w zależności od faktycznych potrzeb. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin pełnienia dyżurów przez pracowników Wykonawcy, która nie wpłynie na wielkość zamówienia. Zmiana harmonogramu nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, w ramach przewidzianej liczby godzin pracy. Zmiana ta nie stanowi zmiany treści umowy i nastąpi w drodze wymiany pism.
6. W sytuacjach szczególnego zagrożenia wymaga się podjazdu zespołu interwencyjnego.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył do realizacji przedmiotu zamówienia: koordynatora/kierownika ochrony oraz nie mniej niż 2 osoby pełniące dyżury w czynności ochrony fizycznej osób i mienia.
8. Dyżury będą pełnione w pojedynkę przez kwalifikowanych pracowników ochrony.
9. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zastąpić osoby pełniące dyżury ochrony, o których mowa w ust. 7. innymi osobami pod warunkiem, że zmiana ta będzie miała miejsce tylko w szczególnych, uzasadnionych przypadkach, tj. np. w sytuacjach: ustania zatrudnienia, choroby, urlopu, zdarzenia losowego, nienależytego wywiązywania się z powierzonych zadań przy realizacji niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem ust 10. Wykonawca może zmienić koordynatora/kierownika ochrony bez względu na przyczynę, z zastrzeżeniem ust 10.
10. Osoby, którymi Wykonawca zastąpi osoby, o których mowa w ust. 7, muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające warunki określone przez Zamawiającego w ust. 2 pkt 2.4 ppkt 2.4.3 Rozdziału VIII SWZ oraz posiadać kwalifikacje i doświadczenie zgodnie z dodatkowymi kryteriami oceny ofert, na podstawie których oferta Wykonawcy miała przyznane punkty zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIX SWZ- jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce.
11. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć pisemny wniosek i uzyskać zgodę Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo do oceny doświadczenia zawodowego i kwalifikacji nowo zatrudnianych osób pod kątem przygotowania do uczestniczenia w wykonywaniu zamówienia i spełniania wymagań określonych w ust. 7 i 10.
12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu danych nowo zatrudnionych osób oraz jeśli Zamawiający wystosuje żądanie, przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie czy kwalifikacje.
13. W dniu podpisania umowy lub nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji usługi Zamawiający przeszkoli osoby wskazane do pełnienia dyżurów z zasad ochrony danych osobowych obowiązujących w Ośrodku. Kwestie organizacyjne związane z przeprowadzeniem szkolenia zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą drogą e-mailową.
14. Szczegółowo przedmiot zamówienia i warunki realizacji zamówienia zostały określone w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załączniki nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego – tj. świadczeniu usług ochrony fizycznej osób i mienia, zgodnie ze sposobem realizacji zamówienia określonym w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy dot. niniejszego zamówienia. Przewidywana wartość tych usług nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego (maksymalnie 3036 h usług).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla celów porównawczych, przyjmuje się, że 1% 1 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorem: P=C+D, gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów przyznanych badanej ofercie,
C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”,
D – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Doświadczenie pracowników Wykonawcy w sprawowaniu ochrony fizycznej”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracowników Wykonawcy w sprawowaniu ochrony fizycznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
2.2.1. Wykonawca, zobowiązany jest do wykazania, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochroniarskich zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995).
2.2.2. Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnieniu na wezwanie aktualnej Koncesji wystawionej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r., poz. 1995 z późn. zm.) - uprawniającej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
2.3.1. Wykonawca, zobowiązany jest do wykazania, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 0/00 PLN).
2.3.2. Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionych na wezwanie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje, co najmniej 2 zamówienia (2 odrębne umowy) polegające na świadczeniu usługi ochrony fizycznej osób i mienia wykonywane przez okres co najmniej 12 miesięcy każde.
2.4.1.1. Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2.4.1.2. Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ppkt 2.4.1.1, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2.4.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje wyposażeniem dla pracowników ochrony (według opisu przedmiotu zamówienia) oraz zespołem interwencyjnym.
2.4.2.1. Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2.4.3. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zespołem składającym się z minimum 3 osób, w tym co najmniej:
2.4.3.1. 2 kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej przeszkolonymi w zakresie pełnionych obowiązków, sprawnymi fizycznie i intelektualnie, niekaranymi, posiadającymi umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji interpersonalnych zgodnych z podstawowymi zasadami kultury, co najmniej 2 - letnie doświadczenie w wykonywaniu usług ochrony fizycznej w obiektach użyteczności publicznej (recepcje biur, urzędów), - wpis na listę pracowników kwalifikowanych - art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r., poz. 1995 z późn. zm.), oraz dodatkowo
2.4.3.2. Koordynatorem/kierownikiem ochrony – przeszkolonym w zakresie pełnionych obowiązków, posiadającym co najmniej 3 - letnie doświadczenie w kierowaniu ochroną fizyczną w obiektach użyteczności publicznej (biura, urzędy).
2.4.3.2.1. Spełnienie warunku opisanego w pkt 2.4.3 będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu osób, w którym min. Wykonawca wpisze osobom pełniącym dyżury ochrony fizycznej, numer porządkowy wpisu na listę pracowników kwalifikowanych - art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r., poz. 1995 z późn. zm.).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy Pzp., określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie każdego z tych warunków. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ani sumowania ich sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż warunek posiadania uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej określony w pkt 2.2, powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej polega, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp., na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, Zamawiający określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów wykaże samodzielne spełnianie każdego z tych warunków. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdy z podmiotów, na których zdolnościach zawodowych polega Wykonawca. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż podmiot, o którym tu mowa, powinien wykazać spełnianie warunku posiadania uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej określony w pkt 2.2

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ;
2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;
3. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
4. aktualną Koncesję wystawioną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r., poz. 1995 z późn. zm.) - uprawniającej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej;
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;
dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca posiadający konto ePuap ma dostęp do formularzy złożenia, zmiany i wycofania oferty. Szyforwanie odbywa się za pośrednictwem miniPortalu. https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/172600c8-c6ce-4e4b-aa28-29df2f29e066

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwaną dalej „ustawą przeciwko agresji” t.j:
1.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy przeciwko agresji;
1.2 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy przeciwko agresji;
1.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy przeciwko agresji.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia 01.12.2022 r. do 30.11.2024 r.
Uwaga: Jeżeli umowa nie zostanie zawarta przed terminem wskazanym w pkt. 2, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w terminie późniejszym, ustalonym między Stronami. Adekwatnie do zaistniałej sytuacji, zostanie przesunięty termin realizacji na późniejszy.
Wykaz Załączników do SWZ.
1. Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy;
2. Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
3. Załącznik nr 3. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy;
4. Załącznik nr 4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5. Załącznik nr 5. Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
6. Załącznik nr 6. Wykaz usług;
7. Załącznik nr 7. Wykaz osób;
8. Załącznik nr 8. Informacje do oceny w kryteriach;
9. Załącznik nr 9. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
10. Załącznik nr 10. Wzór umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.