eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czermin › Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy CzerminOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Czermin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERMIN

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854903

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 47

1.5.2.) Miejscowość: Czermin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-304

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627416031

1.5.8.) Numer faksu: 627417324

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugczermin@czermin.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://czermin.wlkp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Czermin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bdb4c4cc-40a7-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014954/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Czermin w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/czermin_wlkp/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/czermin_wlkp/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje ogólne:
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
 przesyłania zamawiającemu pytań do treści SWZ;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia /poprawienia/ uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych
w postępowaniu;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych;
 przesłania odpowiedzi na inne wezwania zamawiającego wynikające z ustawy Pzp;
 przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy;
 przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

3) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3. Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy, tj. przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym.
4. Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
o wartości mniejszej niż progi unijne, ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności:
 w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
 lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym,
 lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym.
Szczegółowe wskazówki w zakresie komunikacji, formatów plików itp. zawiera rozdział XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXIV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RB.271.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Czermin z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych (np. firm) polegająca na:
1) zbieraniu, magazynowaniu, unieszkodliwianiu (D) oraz przekazywaniu przyjętych odpadów komunalnych z terenu Gminy Czermin od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., polegająca na: przyjmowaniu odpadów komunalnych, wyszczególnionych rodzajowo we wskazanym i zapewnionym przez Wykonawcę miejscu przyjmowania odpadów których rodzaje i szacunkowe ilości zostały wskazane w dalszej części przedmiotu zamówienia - tab. 1, a następnie przetworzeniu przyjętych odpadów komunalnych w procesach odzysku (R) i/lub unieszkodliwiania (D), we wskazanym i zapewnionym przez Wykonawcę miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych, w sposób zgodny z prawem wynikający ze sposobu postępowania z odpadami oraz wymaganiami wynikającymi z dokumentów zamówienia.
2) realizacji obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych,
3) realizacji obowiązków gwarantujących Zamawiającemu możliwości realizacji uprawnień kontrolno-weryfikacyjnych,
4) realizacji usług i obowiązków związanych z wyrażonymi powyżej w pkt 1 – 4) usługami
- zwane dalej łącznie „usługą zagospodarowania odpadów komunalnych”.
2. Nr Postępowania: RB.271.5.2022
3. Zamawiający wymaga powołania się na ww. nr postępowania w wszelkiej korespondencji dotyczącej Postępowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: Cena oferty brutto (C) 60,00%, Termin płatności faktury (T) 40,00%
Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – liczba punktów oferty badanej,
C – liczba punktów w kryterium „Cena oferty brutto”,
T – liczba punktów w kryterium „Termin płatności faktury”.
2. Obliczenie punktów w kryterium „cena oferty brutto C)” nastąpi w oparciu o podaną w ofercie cenę za zagospodarowanie maksymalnego wolumenu odpadów wg następującego wzoru:
C=Cłączna min/C łączna b x 100,00 pkt x 60,00%

gdzie:
C - liczba punktów, jaką uzyskała oferta badana w kryterium „cena zagospodarowania odpadów”
C - liczba punktów, jaką uzyskała oferta badana w kryterium „cena zagospodarowania odpadów”
Łączną:
C łączna min - cena łączna realizacji zamówienia przy przyjęciu oferty z najniższą ceną
C łączną b - cena łączna realizacji zamówienia przy przyjęciu ofert z badaną ceną łączną
3. Obliczenie punktów w kryterium „termin płatności faktury (T)” nastąpi w oparciu o podany w ofercie termin płatności faktury: 7 dni - 0,00 pkt. 14 dni - 20,00 pkt. 30 dni - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Ustanowione w postępowaniu warunki udziału dotyczą:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj.:
a) wpisu do Bazy Danych o Odpadach w zakresie wymaganych dla realizacji usług będących przedmiotem zamówienia,
b) zezwolenie na zbieranie wszystkich frakcji odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia (wg. kodów wskazanych w OPZ) wydane na
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U.
z 2022 r., poz. 699) lub zezwolenie na przetwarzanie wszystkich frakcji odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia (wg. kodów wskazanych w OPZ) lub pozwolenie zintegrowane/pozwolenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zmianami) uwzględniające warunki zezwolenia na zbieranie wszystkich frakcji odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia (wg. kodów wskazanych w OPZ) w instalacji stanowiącej miejsce przetwarzania przyjętych odpadów komunalnych

albo, w przypadku instalacji położonych poza Rzeczpospolitą Polską:
• uprawnienia dla podmiotu prowadzącego instalację do przetwarzania odpadów zapewniające możliwość przetwarzania odpadu, zgodnie
z przepisami kraju, w którym instalacja jest prowadzona, oraz
• pisemną umowę pomiędzy podmiotem, który organizuje przemieszczanie (wysyłający) a odbiorcą odpadów, o której mowa w załączniku nr VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 300.000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie tego warunku.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony, przez co najmniej jednego Wykonawcę w całości
w zakresie wymienionym w pkt 1) oraz co najmniej jednego Wykonawcę w całości
w zakresie wymienionym w pkt 2)

3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

3.1) posiada minimalne doświadczenie:

wykonał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 usługę realizowaną na rzecz jednego podmiotu polegającą na zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 1050 Mg w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy (całość okresu realizacji usług musi mieścić się w ww. okresie 3 lat) w wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł PLN (brutto) (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Jako usługę, o której mowa wyżej Zamawiający definiuje całość działań dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych wykonaną przez Wykonawcę, w tym realizowanych na podstawie kilku umów w sposób ciągły na rzecz jednego Zamawiającego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.
3.2) dysponuje co najmniej następującym zasobem technicznym (sprzętowym):
a) instalacją / instalacjami do zagospodarowania odpadów komunalnych spełniającą kumulatywnie następujące wymagania:
• umożliwiającą zbieranie i/lub magazynowanie i/lub unieszkodliwianie i/lub przetwarzanie wszystkich kategorii (kodów) odpadów wskazanych w OPZ,
• wpisaną jako instalacja komunalna na listę prowadzoną przez właściwego miejscowo marszałka województwa (obowiązek wpisu na listę nie znajduje zastosowania do instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów komunalnych zgodnie z przepisami u.o. oraz ustawy z dnia z dnia 23 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 lub instalacji znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej).
• posiadającą wdrożone systemy zarządzania spełniające:
 normę środowiskową ISO 140001:2015 albo normę równoważną,
 normę jakościową ISO 9001:2015 albo normę równoważną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
UWAGA: Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych (odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3) Oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 t.j.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
6) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
7) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
8) zezwolenie na zbieranie wszystkich frakcji odpadów komunalnych będących przedmiotem umowy (wg. kodów wskazanych w OPZ) wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699) lub zezwolenie na przetwarzanie wszystkich frakcji odpadów komunalnych będących przedmiotem umowy (wg. kodów wskazanych w OPZ) lub pozwolenie zintegrowane/pozwolenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) uwzględniające warunki zezwolenia na zbieranie wszystkich frakcji odpadów komunalnych będących
przedmiotem umowy (wg. kodów wskazanych w OPZ) - w instalacji stanowiącej miejsce przetwarzania przyjętych odpadów komunalnych),
9) oświadczenia w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300.000,00 zł
2.Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj. wykaz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 7 do SWZ.
3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągły również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z dowodami ich należytego wykonania – załącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Certyfikaty potwierdzające, że w każdej instalacji w której będzie następować przetwarzanie przyjmowania od Zamawiającego odpadów komunalnych (wskazanych w ofercie) wdrożone są systemy zarządzania spełniające: a) normę środowiskową ISO 140001:2015 albo równoważną , b) normę jakościową ISO 9001:2015 albo normę równoważną.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. W związku z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp, powyższe nie będzie miało zastosowania, gdy pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlegałaby odrzuceniu albo zaszłyby przesłanki unieważnienia postępowania.
3. Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
4.Również, zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zamawiający działając w trybie art. 60 pkt 1) P.z.p. zastrzega obowiązek osobistego wykonania usługi przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przez tego wykonawcę / tych wykonawców, który / którzy są operatorami instalacji komunalnej przeznaczonej do realizacji zamówienia oraz wpisanej / wpisanymi na listę prowadzoną przez właściwego miejscowo marszałka województwa (obowiązek wpisu na listę nie znajduje zastosowania do instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów komunalnych zgodnie z przepisami u.o. oraz ustawy z dnia z dnia 23 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 lub instalacji znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Dokument pełnomocnictwa powinien:
1) określać postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy,
2) wymieniać Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
mocodawców),
3) określać osobę pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne.
5. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy oryginalne pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokonuje mocodawca.
6. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik, na adres wskazany do korespondencji.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie znajdujących zastosowanie w Postępowaniu przesłanek wykluczenia.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, Dz.U. z 2020 r. poz. 2415, składa każdy z Wykonawców - Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, w sytuacjach o których mowa w art.
117 ust. 4 ustawy P.z.p. do oferty załączają oświadczenie o którym mowa w tym przepisie.
10. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowę regulującą swoją współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w zakresie Umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) w przypadku zmiany przepisów, w tym wynikających z aktów prawa miejscowego, normujących wykonanie przedmiotu zamówienia - sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
2) poprzez wyłączenie korzystania z konkretnego podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zastąpienie podwykonawcy innym podwykonawcą,
3) poprzez zmianę miejsca przekazywania odpadów lub miejsca w którym następuje proces przetwarzania odpadów, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 2 i ust. 3 umowy – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać miejsce, które spełnia wymagania określone w dokumentach zamówienia. Zmiana nie może skutkować zwiększeniem kosztów realizacji zamówienia dla Zamawiającego,
4) poprzez zmianę terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia, w szczególności w przypadku, jeżeli okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uniemożliwia rozpoczęcie realizacji zamówienia w terminie wynikającym ze wzoru umowy,
5) poprzez zmianę kodów odpadów bez dokonywania zmiany ich oznaczenia opisowego, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, które stanowią podstawę nadania odpadom określonych kodów,
6) poprzez doprecyzowanie oznaczenia opisowego frakcji odpadów, których zagospodarowanie stanowi przedmiot umowy,
7) poprzez zmianę rodzaju odpadów stanowiących przedmiot zamówienia, w szczególności w przypadku powstania po stronie Zamawiającego obowiązku zapewnienia zagospodarowania innych frakcji odpadów, niż przewidziane zamówieniem,
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości,
4) ogłoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu działalności,
6) wszczęciu postępowania na podstawie ustawy prawo restrukturyzacyjne, w którym uczestniczy Wykonawca.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1)Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czermin_wlkp/proceedings - tj. w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.