eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sieniawa › "Przebudowa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sieniawa: nr 12 w leśnictwie Majdan/ Szkółkarskim Pawłowa w km 0+000 - 1+490 oraz nr 105 w leśnictwie Witoldówka w km 0+000 - 1+015"Ogłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sieniawa: nr 12 w leśnictwie Majdan/ Szkółkarskim Pawłowa w km 0+000 – 1+490 oraz nr 105 w leśnictwie Witoldówka w km 0+000 – 1+015”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SIENIAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650017187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 11

1.5.2.) Miejscowość: Sieniawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-530

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sieniawa@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sieniawa.krosno.lasy.gov.pl/en/witamy

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sieniawa: nr 12 w leśnictwie Majdan/ Szkółkarskim Pawłowa w km 0+000 – 1+490 oraz nr 105 w leśnictwie Witoldówka w km 0+000 – 1+015”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a5a1b41-43cf-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376749

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00254426/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 „Przebudowa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sieniawa: nr 12 w leśnictwie Majdan/ Szkółkarskim Pawłowa w km 0+000 – 1+490 oraz nr 105 w leśnictwie Witoldówka w km 0+000 – 1+015”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_sieniawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_sieniawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dotyczące w szczególności logowania, składania ofert,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje,
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” oraz w Regulaminie korzystania z Platformy, dostępnym pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. Wykonawca, przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod wskazanym wyżej linkiem, w
zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, a ponadto powinien zapoznać się z Instrukcją
składania ofert/wniosków dostępną pod wskazanym wyżej linkiem, i stosować do niej. Limit objętości
plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych
wraz z ofertą wynosi 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można skompresować zgodnie z ust.
9), przy maksymalnej wielkości pojedynczego pliku 150 MB. Podczas komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452),
niniejszym określa wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z udostępnianej przez
Zamawiającego Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_sieniawa, tj.: 1) stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10
0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf, 6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji
sieciowej – kodowanie UTF8, 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi
datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego
z zegarem Głównego Urzędu Miar. Oferta, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, a także inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą
powinny być sporządzone z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
2247). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatów: .zip, .7Z. Ofertę oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Szczegóły zostały
opisane w SWZ w pkt.8. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY
UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, (...)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25
maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa
RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Sieniawa z siedzibą ul. Kościuszki
11, 37-530 Sieniawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana
Wojciecha Buczko. 2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Wojciech Buczko,
Nadleśnictwo Sieniawa, ul. Kościuszki 11, 37-530 Sieniawa bądź za pomocą poczty elektronicznej:
iodo@wbuczko.pl lub telefonicznie: +48 660 725 715. 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych
jest dokonywane w celu prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych tj. przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Dane
osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO. Podanie danych jest
dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oraz zawarcia umowy. 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze
zm.), dalej „ustawa Pzp”. 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów
państwowych (np. Policja, prokuratura) prowadzących postępowania (np. karne, o wykroczenia). Dane
mogą być również przekazywane kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną Nadleśnictwa, jak
również do jednostek nadrzędnych Lasów Państwowych w szczególności do RDLP w Krośnie oraz
DGLP. Ponadto dane osobowe będą udostępniane łącznie z dokumentacją dotyczącą postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach składania wniosków o udostępnienie informacji
publicznej. 6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz elektronicznie za pomocą
Systemu
Informatycznego Lasów Państwowych. Dane osobowe są i będą przetwarzane przez okres czasu
wyznaczony przepisami o rachunkowości – nie dłużej niż 6 lat licząc od wystawienia ostatniej faktury,
jak również wyznaczony przepisami kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń – podstawowy
termin 6 lat od wymagalności roszczenia, jak również przez okres czasu wyznaczony przepisami (w tym wewnętrznymi) o
archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, który z tych okresów będzie
najdłuższy. 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:1)
żądania od Administratora, na podstawie art. 15 RODO, dostępu do Pani/Pana danych osobowych,2)
żądania od Administratora, na podstawie art. 16 RODO, sprostowania Pani/Pana danych
osobowych.3) żądania od Administratora, na podstawie art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,4)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem danych osobowych
przysługuje Państwu nie przysługuje Państwu prawo do:1) żądania od Administratora, na podstawie
art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, usunięcia Pani/Pana danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia
danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO; 3) prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO,
wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 19
ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: 1) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego
prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego
protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia
tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
(art. 74 ust. 3 ustawy Pzp) 2) Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych
w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3
i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp) 3) W przypadku korzystania
przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. (art.75 ustawy Pzp) 4) Skorzystanie przez
osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności
protokołu postępowania oraz jego załączników. (art. 76 ustawy Pzp) 5) Zgłoszenie żądania
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.(art. 19 ust. 3 ustawy Pzp)
6) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w
drodze żądania skierowanego do zamawiającego. (art. 269 ust. 2 ustawy Pzp). 8. Administrator
dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony
danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa drogi leśnej nr 12 w leśnictwie Majdan/ Szkółkarskim Pawłowa w km 0+000 – 1+490”

Roboty budowlane polegać będą na przebudowie elementów geometrycznych i konstrukcyjnych drogi poprzez:
– Wykonanie drogi leśnej,
– Wykonanie poszerzenia drogi,
– Wykonanie pobocza,
Dokumentacja techniczna przewiduje drogę leśną poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonanie poboczy gruntowych. Projektuje się przebudowę istniejącej jezdni zgodnie z planem zagospodarowania terenu . Na odcinku km 0+000,00 – km 1+ 490,00 projektuje się jezdnię o szerokości 3,0 m wraz z poszerzeniami na łukach do 3,2 m. Na całym odcinku projektuje się uzupełnienie istniejących poboczy gruntowych. Na całym odcinku przebudowywanej drogi przed robotami nawierzchniowymi należy usunąć warstwę humusu gr. 10 do 30 cm wykonać karczowanie pni oraz usunąć zakrzaczenie na szerokości pasa drogi a następnie wyprofilować i zagęścić korpus drogi pod warstwy nawierzchni.
Konstrukcja jezdni drogi leśnej – kruszywo łamane :
Konstrukcja drogi leśnej w km 0+000 – km 1+490,00:
- 8 cm – Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm wraz miłowaniem kruszywem drobnym łamanym 0/4 mm
- 12 cm – Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 32-63 mm.

Odwodnienie drogi:
W ramach przebudowy drogi leśnej nr 12 w leśnictwie Majdan nie projektuje się zmiany istniejących warunków odwodnienia. Trasę drogi zaprojektowano po istniejącym śladzie drogi, jest to bowiem jej przebudowa polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego oraz nowej, lepszej nawierzchni z kruszywa.

Przebudowa istniejących zjazdów leśnych indywidualnych
Przebudowa zjazdów leśnych polegała będzie na wykonaniu lub uzupełnieniu górnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego. Istniejące zjazdy na działki zostaną odtworzone do nowych warunków w związku z korektą istniejącej niwelety nawierzchni drogi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1,5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp – o wartości do 50 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót
dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiającykierować
się będzie następującymi kryteriami: – Cena – 60% – Wydłużenie okresu gwarancji – 40%
2. W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać maksymalnie 100 pkt, co po przeliczeniu przez odpowiednia wagę
procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można otrzymać maksymalnie 60 pkt,
natomiast w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” można otrzymać maksymalnie 40 pkt
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się odbywać według zasad opisanych w
ust. 4 poniżej.
4. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium
zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru: C =(Cmin/ Co) x 100 pkt x
60% gdzie: C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena" Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych Co - cena oferty
ocenianej, W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji - G” oceniane będzie wydłużenie okresu Gwarancji na roboty
budowlane w stosunku do minimalnego
Okresu Gwarancji wynikającego z SWZ (tj. 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót poświadczonego protokołem odbioru
końcowego). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji zadeklarowany w formularzu oferty.Ocena ofert w tym
kryterium będą zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
G = (Go/Gmax) x 100 pkt x 40%
gdzie: G - liczba punktów w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji" Go - długość okresu wydłużenia gwarancji podana
w ocenianej ofercie Gmax - największa długość okresu wydłużenia gwarancji ze wszystkich ofert podlegających badaniu.Liczbę
miesięcy określającej wydłużenie okresu gwarancji należy podać w liczbach naturalnych. Podanie liczby ujemnej, liczby zawierającej
ułamki mniejsze od 1, lub liczby 0 (zero) miesięcy spowoduje, że oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium. W przypadku podania
liczby ułamkowej większej od 1, do oceny w ramach tego kryterium oceny ofert zostanie przyjęta wartość całkowita wynikająca z
tego ułamka, z zastrzeżeniem poniższego ograniczenia.
Wykonawcy mogą zaoferować maksymalne wydłużenie okresu gwarancji wynoszące 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca w składanej Ofercie wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji w formularzu Ofertowym, Zamawiający przyjmie do oceny Oferty okres wynoszący 60 miesięcy.
W umowie w sprawie zamówienia publicznego obowiązywać będzie okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
8. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans „Ceny” i „Wydłużenia okresu gwarancji”, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w opisany powyżej sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa drogi leśnej nr 105 w leśnictwie Witoldówka w km 0+000 - 1+015 - cześć I”

Roboty budowlane polegać będą na przebudowie elementów geometrycznych i konstrukcyjnych drogi poprzez:
– Wykonanie drogi leśnej,
– Wykonanie zjazdów,
– Wykonanie poszerzenia drogi,
– Wykonanie pobocza,
Dokumentacja techniczna przewiduje drogę leśną poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonanie poboczy gruntowych oraz odmulenie oczyszczenie istniejącego odwodnienia rowów wraz z remontem istniejących przepustów. Projektuje się przebudowę istniejącej jezdni zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Na odcinku km 0+000,00 – km 1+ 898,00 projektuje się jezdnię o szerokości 3,0 m wraz z poszerzeniami na łukach do 3,2 m. Na całym odcinku projektuje się uzupełnienie istniejących poboczy gruntowych. Na całym odcinku przebudowywanej drogi przed robotami nawierzchniowymi należy usunąć warstwę humusu gr. 10 do 30 cm na szerokości pasa drogi a następnie wyprofilować i zagęścić korpus drogi pod warstwy nawierzchni. Wzdłuż drogi zaprojektowano mijanki w miejscach zgodnie z planem sytuacyjnym o całkowitej szerokości jezdni - 6,0 m oraz składy drewna o konstrukcji takiej samej jak droga główna. Dokładna lokalizacja oraz wymiary mijanek oraz składów zaznaczono na planie sytuacyjnym.
Konstrukcja jezdni drogi leśnej – kruszywo łamane :
Konstrukcja drogi leśnej w km 0+000 – km 1+898,00:
- 8 cm – Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm wraz miłowaniem kruszywem drobnym łamanym 0/4 mm
- 12 cm – Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 32-63 mm.

Odwodnienie drogi:
W ramach przebudowy drogi leśnej nr 105 w leśnictwie Witoldówka nie projektuje się zmiany istniejących warunków odwodnienia. Trasę drogi zaprojektowano po istniejącym śladzie drogi, jest to bowiem jej przebudowa polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego oraz nowej, lepszej nawierzchni z kruszywa łamanego oraz regulacji odwodnienia poprzez odmulenie, oczyszczenie istniejących rowów oraz remont istniejących przepustów.

Przebudowa istniejących zjazdów leśnych indywidualnych
Przebudowa zjazdów leśnych polegała będzie na wykonaniu lub uzupełnieniu górnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego. Istniejące zjazdy na działki zostaną odtworzone do nowych warunków w związku z korektą istniejącej niwelety nawierzchni drogi.

Przebudowa drogi nr 105 w leśnictwie Witoldówka została podzielona na dwa etapy. Niniejszy zadanie obejmuje zakres przebudowy drogi leśnej dla etapu I tj. od km 0+000 do km 1+015. Pełny zakres robót budowlanych zlecanych dla niniejszej części został szczegółowo opisany w przedmiarze robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1,5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp – o wartości do 50 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót
dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiającykierować
się będzie następującymi kryteriami: – Cena – 60% – Wydłużenie okresu gwarancji – 40%
2. W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać maksymalnie 100 pkt, co po przeliczeniu przez odpowiednia wagę
procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można otrzymać maksymalnie 60 pkt,
natomiast w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” można otrzymać maksymalnie 40 pkt
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się odbywać według zasad opisanych w
ust. 4 poniżej.
4. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium
zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru: C =(Cmin/ Co) x 100 pkt x
60% gdzie: C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena" Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych Co - cena oferty
ocenianej, W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji - G” oceniane będzie wydłużenie okresu Gwarancji na roboty
budowlane w stosunku do minimalnego
Okresu Gwarancji wynikającego z SWZ (tj. 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót poświadczonego protokołem odbioru
końcowego). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji zadeklarowany w formularzu oferty.Ocena ofert w tym
kryterium będą zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
G = (Go/Gmax) x 100 pkt x 40%
gdzie: G - liczba punktów w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji" Go - długość okresu wydłużenia gwarancji podana
w ocenianej ofercie Gmax - największa długość okresu wydłużenia gwarancji ze wszystkich ofert podlegających badaniu.Liczbę
miesięcy określającej wydłużenie okresu gwarancji należy podać w liczbach naturalnych. Podanie liczby ujemnej, liczby zawierającej
ułamki mniejsze od 1, lub liczby 0 (zero) miesięcy spowoduje, że oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium. W przypadku podania
liczby ułamkowej większej od 1, do oceny w ramach tego kryterium oceny ofert zostanie przyjęta wartość całkowita wynikająca z
tego ułamka, z zastrzeżeniem poniższego ograniczenia.
Wykonawcy mogą zaoferować maksymalne wydłużenie okresu gwarancji wynoszące 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca w składanej Ofercie wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji w formularzu Ofertowym, Zamawiający przyjmie do oceny Oferty okres wynoszący 60 miesięcy.
W umowie w sprawie zamówienia publicznego obowiązywać będzie okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
8. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans „Ceny” i „Wydłużenia okresu gwarancji”, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w opisany powyżej sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
1) W zakresie doświadczenia
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał przynajmniej jedną robotę budowlaną rodzajem odpowiadającą przedmiotowi zamówienia (roboty w zakresie budowy, przebudowy, remontów dróg), o wartości:
a) dla zadania częściowego nr I : minimum 304 000,00 zł brutto,
b) dla zadania częściowego nr II : minimum 252 000,00 zł brutto,
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadania częściowe spełni warunek w zakresie doświadczenia jeśli udokumentuje iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane rodzajem odpowiadające przedmiotowi zamówienia polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi / dróg na wartość nie mniejszą niż suma wymaganego doświadczenia dla poszczególnych części w odniesieniu, do których Wykonawca składa Ofertę.

W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, w tym:
a) dla zadania częściowego nr I, :
- jedną osobą z uprawnieniami Kierownika budowy - posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych i w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane ((Dz. U. z 2021 r. poz. 2351); dalej: „ustawa Prawo budowlane" ) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z 2019 r. poz. 534, 577);
a ponadto:
- operator koparki - 2 osoby,
- operator walca - 1 osoba,
- operator równiarki-spycharki - 1 osoba,
- kierowcy posiadający prawo jazdy co najmniej kategorii C – 2 osoby.
W stosunku do wszystkich wyżej wymienionych osób Zamawiający uzna warunek za spełniony również w sytuacji, kiedy osoby te posiadają odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z 2019 r. poz. 534, 577).
Jedna osoba może posiadać kilka rodzajów uprawnień.
b) dla zadania częściowego nr II :
- jedną osobą z uprawnieniami Kierownika budowy - posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych i w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane ((Dz. U. z 2021 r. poz. 2351); dalej: „ustawa Prawo budowlane" ) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z 2019 r. poz. 534, 577);
a ponadto:
- operator koparki - 2 osoby,
- operator walca - 1 osoba,
- operator równiarki-spycharki - 1 osoba,
- kierowcy posiadający prawo jazdy co najmniej kategorii C – 2 osoby.
W stosunku do wszystkich wyżej wymienionych osób Zamawiający uzna warunek za spełniony również w sytuacji, kiedy osoby te posiadają odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z 2019 r. poz. 534, 577).
Jedna osoba może posiadać kilka rodzajów uprawnień.
Wykonawca składający ofertę na kilka zadań częściowych spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej:
- jedną osobą z uprawnieniami Kierownika budowy - posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych i w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane ((Dz. U. z 2021 r. poz. 2351); dalej: „ustawa Prawo budowlane" ) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z 2019 r. poz. 534, 577); - dopuszcza się skierowanie jednego Kierownika budowy o uprawnieniach jak wyżej, do realizacji kilku zadań częściowych;
a ponadto:
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia na dwie Części, nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednej części tych samych osób do realizacji zamówienia, nie dotyczy Kierownika budowy.
W zakresie dysponowania potencjałem technicznym
Wykonawca dysponuje (lub będzie dysponować) co najmniej następującymi maszynami i pojazdami:
a) dla zadania częściowego nr I :
- koparka jednonaczyniowa podsiębierna o pojemności łyżki min. 0,3 m3 - 2 szt.,
- rozsypywacz kruszywa - 1 szt.,
- równiarka samojezdna - 1 szt.,
- walec samojezdny - 1 szt.,
- samochód samowyładowczy o ładowności minimum 10 t - 2 szt.
b) dla zadania częściowego nr II :
- koparka jednonaczyniowa podsiębierna o pojemności łyżki min. 0,3 m3 - 2 szt.,
- rozsypywacz kruszywa - 1 szt.,
- równiarka samojezdna - 1 szt.,
- walec samojezdny - 1 szt.,
- samochód samowyładowczy o ładowności minimum 10 t - 2 szt.

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia na kilka Części, nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednej części tego samego potencjału technicznego, nie dotyczy rozsypywacza kruszywa.
Dopuszcza się wykazanie tego samego rozsypywacza kruszywa dla dwóch zadań częściowych.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, faktycznie będzie dysponował zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ich zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ);
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
I) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
II) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
III) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
IV) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
V) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),
VI) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 ustawy.
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5 ust. 2. pkt 1) niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ);
b) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5 ust. 2. pkt 2) niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ);
c) Wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5 ust. 2. pkt 3) niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w lit. a), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Zadanie częściowe nr I: 3 800,00 zł,
Zadanie częściowe nr II: 3 150,00 zł,
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) albo unieważniono postępowanie (art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 ustawy Pzp).
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. nr rachunku 88 2030 0045 1110 0000 0077 1320, z dopiskiem na przelewie: „Przebudowa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sieniawa, zadanie częściowe nr …..”.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został złożony wraz z ofertą.
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
10. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia powinno w swej treści wskazywać Gwaranta/Poręczyciela, beneficjenta, termin obowiązywania, kwotę gwarancji oraz musi zawierać klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty.
11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1, w terminie określonym w ust. 2 lub w formie lub formach określonych w ust. 3, zostanie odrzucona.
12. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Pozostałe szczegóły dotyczące wadium zawiera SWZ pkt. 11.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty)
zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji oraz zostać złożony wraz z
ofertą. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru, stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ, z uwzględnieniem wymagań
zawartych w Karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 12 do SWZ. 2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej
oferty Wykonawcy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą być wprowadzone w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z wymienionych we wzorze umowy okoliczności oraz gdy zostaną uwzględnione, opisane w niej warunki
wprowadzenia tych zmian.Zmiany Umowy zostały wyszczególnione w załączniku nr 11 do SWZ w § 12 Zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścic na platformiezakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_sieniawa w myśl ustawy PZP na stronie prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-19 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości całkowitej brutto podanej w ofercie (szczegóły w SWZ pkt. 18).II.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (szczegóły w SWZ pkt.23)III. SPOSÓB SKŁADANIA I
OTWARCIA OFERT(szczegóły w SWZ pkt.14)IV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(szczegóły w SWZ pkt.17)
W oparciu o art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), w celu
przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i
podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tej ustawy albo zamieszczonych w wykazach określonych w
rozporządzeniu nr 765/2006 dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w
agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) lub rozporządzeniu nr 269/2014 w sprawie
środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i nie-zależność
Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), stosuje się sankcje polegające na tym, że
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu wykluczenia z postępowania;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.
z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania.
4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 3
5. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 3 Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.