eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu PruszkowskiegoOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pruszkowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013267144

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Drzymały 30

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.pruszkow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e8a770e-43d0-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376597

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002190/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, nawierzchni z kostki betonowej przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z 30 .12. 2020 r. w spr. sposobu sporządzania informacji oraz wymagań technicznych...(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl, dalej „platforma”. W toku postępowania komunikacja przekazywana jest za pomocą udostępnionego na platformie, w linku postępowania formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej, za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania, otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.
b) Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux. lub ich nowsze wersje.
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.
d) Włączona obsługa JavaScript.
e) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8 .
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Powiat Pruszkowski, reprezentowany przez Starostę Pruszkowskiego z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, tel. 022 738 14 08, sekretariat@powiat.pruszkow.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Starostwie można uzyskać pod adresem e-mail: ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres Starostwa Powiatowego w Pruszkowie z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Dane osoby fizycznej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień, spoczywających na Zamawiającym, zgodnie z Ustawą.
4. Odbiorcami danych osobowych osoby fizycznej będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy, a także podmioty, z którymi Administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy w celu realizacji ww. ustawowego zadania.
5. Dane osobowe osoby fizycznej będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania, a następnie dokumentacja będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów.
6. Obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby fizycznej jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W odniesieniu do danych osobowych osoby fizycznej, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Osobie fizycznej przysługuje:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych osoby fizycznej (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku osoba fizyczna może zostać zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenia zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych osoby fizycznej (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-197 Warszawa.
9. Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) remont chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm - 510 m2,
2) remont chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm z wymianą płyt na płytki z wypustkami - 10 m2,
3) remont chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm - 510 m2,
4) podbudowa z kruszywa łamanego - 30 m2 ,
5) remont nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm - 150 m2,
6) wymiana nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm - 720 m2,
7) rowki pod krawężniki - 30 mb,
8) ława pod krawężniki betonowa – 2,4 m3 ,
9) przestawienie krawężników - 200 mb,
10) wymiana krawężników - 220 mb,
11) wymiana krawężników betonowych na krawężniki kamienne - 10 mb,
12) przestawienie obrzeży - 260 mb,
13) wymiana obrzeży - 240 mb ,
14) regulacja pionowa studzienek telefonicznych - 10 szt.,
15) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 15 szt.,
16) wymiana kołnierzy i pokryw żeliwnych włazów studni - 10 szt.,
17) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 30 szt.,
18) regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - 40 szt.,
19) wymiana kratek ściekowych ulicznych kompletnych (skrzynka i kratka) 20 szt.,
20) wymiana nakryw przepustów podchodnikowych, z płyt betonowych 50x50 zbrojonych - 150 szt.,
21) wymiana ścieków z elementów betonowych – 20 mb,
22) ścieki z elementów betonowych - 20 mb,
23) ścieki uliczne z kostki brukowej betonowe w trzech rzędach - 20 mb,
24) uzupełnienie ubytków w stopniach schodowych betonowych - 50 szt.,
25) remont stopni schodowych z kostki betonowej gr. 8 cm - 30 szt,.
26) wymiana nakryw kanałów z płyt betonowych ażurowych o wym. 60x100 – 20 szt.
27) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową – 50 m2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: • zamówienia te stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą polegały na powtórzeniu podobnych usług oraz będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
• zakres robót budowlanych objętych zamówieniami „podobnymi” może dotyczyć robót związanych z wykonaniem remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, szczególności w zakresie: remontu chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm, remontu chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm z wymianą płyt na płytki z wypustkami, remontu chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm, podbudowy z kruszywa łamanego, remontu nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm, wymiany nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm, rowków pod krawężniki, ławy pod krawężniki betonowej, przestawienia i wymiany krawężników, wymiany krawężników betonowych na krawężniki kamienne, przestawienia i wymiany obrzeży, regulacji pionowej: studzienek telefonicznych, studzienek dla włazów kanałowych, studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, wymiany kołnierzy i pokryw żeliwnych włazów studni, wymiany kratek ściekowych ulicznych kompletnych (skrzynka i kratka), wymiany nakryw przepustów podchodnikowych z płyt betonowych 50x50 zbrojonych, ścieków z elementów betonowych, ścieków ulicznych z kostki brukowej betonowe w trzech rzędach, uzupełnienia ubytków w stopniach schodowych betonowych, remontu stopni schodowych z kostki betonowej gr. 8 cm, wymiany nakryw kanałów z płyt betonowych ażurowych o wym. 60x100, wymiana ścieków z elementów betonowych,
• zamówienia podobne będą dotyczyć wszystkich dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do prac od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Zdolność techniczna - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się następującym doświadczeniem:

• wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) robót obejmujących remont lub budowę chodników, nawierzchni z kostki betonowej i/lub zjazdów;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane ilości nie sumują się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że wykonał wskazane wyżej roboty. Ta sama zasada dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby jako podwykonawca.
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru końcowego i/lub równoważnego dokumentu bez uwag.

b) Zdolność zawodowa – Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia brała udział osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześnie obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w zakresie kierowania i nadzorowania robót drogowych. Ww. osoba powinna być wpisana do właściwej izby samorządu zawodowego (i mieć opłacona składkę). Osoba, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, pełnić będzie funkcję kierownika robót.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert to jest do 19.10.2022 r. do godziny 09.30.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z par. 13 załącznika B do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-19 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.