eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościan › Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji na potrzeby jednostek budżetowych Powiatu Kościańskiego w szacunkowej łącznej ilości 205,00 MWh na I półrocze 2023 rOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji na potrzeby jednostek budżetowych Powiatu Kościańskiego w szacunkowej łącznej ilości 205,00 MWh na I półrocze 2023 r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kościański - Starostwo Powiatowe w Kościanie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050497

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Kościuszki 22

1.5.2.) Miejscowość: Kościan

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 655121785

1.5.8.) Numer faksu: 655120825 wew.33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatkoscian.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkoscian.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji na potrzeby jednostek budżetowych Powiatu Kościańskiego w szacunkowej łącznej ilości 205,00 MWh na I półrocze 2023 r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb6d52e5-43b9-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376397

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027406/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji na potrzeby jednostek budżetowych Powiatu Kościańskiego w szacunkowej łącznej ilości 205,00 MWh na I półrocze 2023 r

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Adres strony internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2.Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych
.txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt,. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w "Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
4.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje wykonawcy przekazują : poprzez miniPortal lub drogą elektroniczną: przetargi@powiatkoscian.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
• Administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Kościański z siedzibą w Kościanie przy al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan;
• Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiatkoscian.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora oraz telefonicznie: 65 5120825;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, w związku z art. 6 ust. 1
lit. c RODO;
• Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy o archiwizacji;
• podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikają z ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
• przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania swoich danych,c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.. 20 RODO;
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1. lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IG.272.1.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji na potrzeby jednostek budżetowych Powiatu Kościańskiego w szacunkowej łącznej ilości 205,00 MWh na pierwsze półrocze 2023 r . 13) Wielkość zamówienia (szacunkowa) z podziałem na grupy taryfowe:
C 11 – 69,60 MWh
C 21 – 68,70 MWh
C 22a – 66,00 MWh
G 11 – 0,70 MWh

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości całkowitej zakupionej energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji do 10% zamówienia podstawowego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe za 1 kWh zawarte w Formularzu oferty. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną w punktach objętych niniejszym zamówieniem lub zwiększy się ilość punktów poboru energii elektrycznej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiajaący wybierze najkorzystniejsza ofertę na podstawie kryteriów określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
- art. 108 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia)
- art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy (Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury).
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835).
Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art.111 ustawy.
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca winien posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności: koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisywania oferty, pełnomocnictwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
3) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą
4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenia, o których mowa w pkt.7.1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścią art. 455 ustawy PZP zamawiający dopuszcza następujące zmiany w umowie:
1) zmiana jednostkowej stawki i lub ceny za dostarczenie 1 kWh wyłącznie w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT i/lub
b) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym wyłącznie o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek.
Zmiany, o których mowa w pkt 1) litera a i b obowiązywać będą od dnia wejścia w życie stosownych przepisów i nie wymagają zmiany Umowy (Aneksu),
2) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z włączenia punktów poboru, z likwidacji punktu poboru z eksploatacji w okresie trwania Umowy lub zmiany stanu prawnego punktu poboru (w tym przejęcia), zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów. Przy czym zwiększenie ilości punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ;
3) zmiany kosztów (stawek, opłat) dystrybucji energii elektrycznej w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy usług dystrybucji, o kwoty wynikające z tej zmiany. Zmiana w zakresie kosztów dystrybucji nie wymaga zmiany Umowy i obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie Taryfy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych wniesienie odwołania przysługuje na:
• niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjęta w postępowaniu;
• zaniechanie czynności w postępowaniu, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
2. Odwołania wnosi się w terminach przewidzianych w art.515 ustawy PZP.
3. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art.519 ust.1 Ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, która wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie– sądu zamówień publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.