eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Usługa ubezpieczenia mienia Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-BiałejOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ubezpieczenia mienia Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242865296

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wyzwolenia 18

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@onkologia.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ubezpieczenia mienia Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6470c0fc-4302-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376235

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035511/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_bielsko/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_bielsko/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_bielsko/proceedings (korzystanie z platformy jest bezpłatne) oraz poczty elektronicznej (za wyjątkiem złożenia oferty).
2. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie platformy zakupowej OpenNexus dla użytkowników (Wykonawców) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej OpenNexus, określone w Regulaminie platformy oraz zobowiązuje się korzystając z platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy pzp.
6. Maksymalny rozmiar dla pojedynczego przesyłanego pliku za pośrednictwem platformy zakupowej wynosi 150 MB.
7.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywana będzie w formie lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” lub za pomocą poczty elektronicznej.
8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się oznaczeniem sprawy określonym w SWZ.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowe odwzorowanie dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r, poz. 2452) dalej jako „Rozporządzenie” określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
a) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES lub XAdES,
b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy podpisywać formatem XAdES.
10. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18
2. Z administratorem – Dyrektorem Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II można skontaktować się telefonicznie (+48) tel. 33 498 40 01, pisemnie na adres siedziby Administratora lub e-mail: szpital@onkologia.bielsko.pl
3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, e-mail: iod@onkologia.bielsko.pl;
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy.
6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Posiadają Państwo:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Państwu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.271.43.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w zakresie:
1) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
3) Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – waga 80 %
Klauzule fakultatywne - waga 20%
2. Kryterium: cena (waga 80%) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów - 80, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:
Pc=Cmin/Cob x 80

Pc – ilość punktów w kryterium cena
Cmin. – niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną
Cob – cena ofert badanej
3. Kryterium: Klauzule Fakultatywne (waga 20 %) - ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za zastosowanie dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę. Ocena dokonywana będzie na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 do SWZ w miejscu klauzul fakultatywnych Formularza ofertowego, na podstawie wzoru:
K=KB/ KN x 20= liczba punktów
KB - liczba punktów przyznanych (zgodnie z tabelą Klauzul Fakultatywnych w formularzu ofertowym w pkt IV) ofercie badanej,
KN - najwyższa liczba punktów przyznanych (zgodnie z tabelą klauzul Fakultatywnych w pkt. IV w formularzu ofertowym) spośród ofert rozpatrywanych i nieodrzuconych,
20 - znaczenie (waga) kryterium „klauzule fakultatywne”
3.1. Klauzule fakultatywne - Ubezpieczenie mienia:
Wykonawca obowiązany jest wypełnić kolumnę „3”, wpisując odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”
3.2. Niewypełnienie rubryki Akceptujemy/Odrzucamy dla poszczególnych klauzul fakultatywnych uznane będzie za odrzucenie klauzuli. Wykonawca w takim przypadku otrzyma 0 pkt dla danej klauzuli.
3.3. Wskaźnik szkodowości (Ws), o którym mowa w tabeli w pkt 3.1 - K4 SWZ zostanie wyliczony wg poniższego wzoru:
Ws = (wypłacone odszkodowania+rezerwy na poczet zgłosoznych i niewypłaconych szkód)/(łączna składka ubezpieczeniowa) X 100%

4. Oferta, która uplasuje się na najwyższej pozycji rankingowej (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a Wykonawca nie będzie podlegał odrzuceniu z udziału w postępowaniu.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
11. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ̨ ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
12. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 11 SWZ oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale VII pkt 1.1 ,.1.2. i 1.3.– sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
3. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne zezwolenie potwierdzające uprawnienie do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ( Dz.U 2021 poz. 1130 z późn. zm.);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Musi ona zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postepowania stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ
(jeśli dotyczy);
3) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP (podział zadań konsorcjantów) - Załącznik nr 8 (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Na podstawie art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w sytuacjach:
a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty,
b) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji;
c) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji,
d) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
e) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych,
f) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; w przypadku zmiany wartości/ilości majątku, doubezpieczenia mienia po szkodzie; z zachowaniem dotychczasowych stawek,
g) zmiany w zakresie ochrony ubezpieczeniowej wynikające z wymogów zawartych w umowach na udostępnienie mienia, usługi lub dofinansowanie Zamawiającego,
h) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
i) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
j) wydłużenie terminu realizacji umowy maksymalnie o 3 miesiące i przy zastosowaniu dotychczasowych stawek, w celu umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia lub ukończenia postępowania na udzielenie zamówienia na usługi ubezpieczenia na kolejny okres zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej, w każdym przypadku wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że wynika to z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; do skuteczności tych zmian wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia o zmianie danych teleadresowych korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną;
c) udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-21 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_bielsko/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.