eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulmierzyce › Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zad. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach (rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieciowej przepompowni ściekówOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zad. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach (rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieciowej przepompowni ścieków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA SULMIERZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 11

1.5.2.) Miejscowość: Sulmierzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-750

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@sulmierzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulmierzyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zad. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach (rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieciowej przepompowni ścieków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f42bb4c0-40b0-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376174

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00123919/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zad. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach (rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieciowej przepompowni ścieków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f42bb4c0-40b0-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.2070 ze zm.).
7. Szczegółowe wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych zostały określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r., poz. 2452)
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
9. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
10. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
12. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania
z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sulmierzyc, z siedzibą
w Sulmierzycach
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce
• przez e-mail: burmistrz@sulmierzyce.pl
• telefonicznie: +48 62 7223218.
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie miejskiej Sulmierzyce jest Pani Urszula Sobierajska. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce
• przez e-mail: iod@sulmierzyce.pl
• telefonicznie: +48 62 7223201.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego art. 275 pkt. 1 znak PB.271.7.2022;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PB.271.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach (rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieciowej przepompowni ścieków przy ul. Błonie.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem :

W on = A n x 0,6 + B n x 0,4

W on – wskaźnik oceny oferty

Oferty będą punktowane w następujący sposób :

Kryterium A n – Cena (najniższa otrzymuje 100 pkt.). Pozostałe wyliczone wg wzoru
matematycznego :
A n = cena minimalna brutto x 100
cena badanej oferty brutto

Kryterium B n -Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru branży sanitarnej - osoba ta będzie pełnić funkcje Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru branży sanitarnej - osoba ta będzie pełnić funkcje Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru”.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 150.000,00 PLN,
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający będzie żądać, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:
• dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej:

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA:
• 2 usługi, polegające na funkcji Koordynatora Zespołu Inspektora Nadzoru na inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków, nieprzerwalnie od dnia rozpoczęcia inwestycji do dnia jej zakończenia protokołem odbioru końcowego, o przepustowości co najmniej 300 m3/d.

UWAGA: Za usługi polegające na pełnieniu funkcji Koordynatora Zespołu Inspektora Nadzoru na inwestycji należy rozumieć usługi polegające na zarządzaniu, kontroli i nadzorze inwestorskim oraz współpracy z Zamawiającym w zakresie sprawozdawczości, w zakres której wchodziły jako minimum: sprawdzenie dokumentacji projektowej, kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi (w tym nadzór inwestorski) w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym oraz w zakresie zgodności z Umową i wymaganiami Ustawy Prawo budowlane i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czynności w okresie realizacji inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przygotowanie dokumentów służących rozliczeniu inwestycji, rozliczenie robót budowlanych, dla inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków.

Zamawiający w przypadku oferty wspólnej uzna warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy w zakresie dotyczącym wykonania dwóch wymaganych usług za spełniony – jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych usług, albo uczestnicy konsorcjum łącznie wykażą się realizacją dwóch wymaganych usług, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia i polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy – Wykonawca i podmiot muszą łącznie wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych usług.

Zamawiający zastrzega, iż przez jedną usługę rozumie wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Usługa ta powinna być zrealizowana (zakończona) w okresie 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA:
• dysponowanie następującymi osobami (zespołem), które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

Wykonawca musi wykazać dysponowanie kluczowym zespołem, posiadającym kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, składającym się z Inspektorów Nadzoru legitymujących się doświadczeniem zawodowym min. 5 lat po uzyskaniu uprawnień w następujących branżach:
a) 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; Osoba ta będzie pełnić funkcje Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykaże, że osoba posiada:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych na co najmniej dwóch inwestycjach obejmujących budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o wartości robót co najmniej 5000 000,00 zł brutto lub o przepustowości co najmniej 300m3/d.
b) 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; Osoba ta będzie pełnić funkcje Inspektora Nadzoru branży sanitarnej Osoba ta będzie pełnić funkcje Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykaże, że osoba posiada:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej dwóch inwestycjach obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację w tym rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków o wartości robót co najmniej 5000000,00 zł brutto lub o przepustowości co najmniej 300 m3/d.
• doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków, na czynnym obiekcie.
c) 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; Osoba ta będzie pełnić funkcje Inspektora Nadzoru branży elektrycznej, automatyki i układów AKPiA.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykaże, że osoba posiada:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
• doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej dwóch inwestycjach obejmujących budowę sieci kabli zewnętrznych, instalacji technologicznych wewnętrznych lub zewnętrznych, automatyki i układów AKPiA podczas modernizacji, rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o wartości robót na co najmniej 500 000,00 zł brutto
d) 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej; Osoba ta będzie pełnić funkcje Inspektora Nadzoru branży drogowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykaże, że osoba posiada:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej dwóch inwestycjach obejmujących budowę lub remont drogi podczas remontu lub przebudowy drogi o wartości robót na co najmniej 100 000,00 zł brutto.
Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza łączenia funkcji Inspektorów Nadzoru.
e) 1 osoby – specjalisty ds. technologicznych
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykaże, że osoba posiada:
• wykształcenie wyższe techniczne,
• doświadczenie zawodowe jako technolog robót z zakresu gospodarki wodno –ściekowej w tym doświadczenie w zakresie prac związanych z technologią oczyszczalnia ścieków, w tym doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej dwoma rozruchami mechaniczno-biologicznymi oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 300m3/d

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 150.000,00 PLN,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument „Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, – Załącznik nr 1 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp., które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:
1). zmiany terminów, warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z zaistnieniem niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;
2). porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych);
3). zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych i umów z instytucjami współfinansującymi lub kredytującymi realizację przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji,
4). zmiany przewidziane w § 3ust 3-6 tj. zmiany dotyczące członków Personelu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.