eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "Animator czasu wolnego z kursem pierwszej pomocy oraz egzaminem końcowym" dla ZST w Mikołowie, ZSP w Ornontowicach oraz ZSEiU w Łaziskach Górnych, "EFS II"Ogłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Animator czasu wolnego z kursem pierwszej pomocy oraz egzaminem końcowym” dla ZST w Mikołowie, ZSP w Ornontowicach oraz ZSEiU w Łaziskach Górnych, „EFS II"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mikołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255016

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 4a

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@mikolowski.pl; zampub@mikolowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Animator czasu wolnego z kursem pierwszej pomocy oraz egzaminem końcowym” dla ZST w Mikołowie, ZSP w Ornontowicach oraz ZSEiU w Łaziskach Górnych, „EFS II"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b11d16be-43ad-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375706

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016167/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Przeprowadzenie szkoleń i kursow dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu Efektywne Funkcjonalne Szkoly II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.mikolowski.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.mikolowski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu systemu do elektronicznej obsługi zamówień Powiatu Mikołowskiego (zwanej dalej: „Systemem”) dostępnej pod adresem: https://e-zp.mikolowski.pl
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP.
3) Rejestracja i korzystanie z Systemu E-ZP jest bezpłatne.
4) Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej Systemu. Jest to równoznaczne z tym, że użytkownicy niezarejestrowani nie posiadają dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu. 5) Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu E-Zamówienia Publiczne Powiatu Mikołowskiego. 6) W Systemie E-ZP znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/ 7) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:
a. Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8, b. Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS, c. Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu. 8) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):a) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
b) zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;c) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.9) Złożenie oferty w trybie podstawowym poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
10) Kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2019 r., poz. 162).
14) Korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany) możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów: ◦ wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub◦ wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
15) Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego,a) kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty);b) podpis zaufany;c) podpis osobisty 16) Maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty oraz wiadomości wynosi 150 MB; 17. W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) Wykonawca dołącza do Systemu e-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający).Pozostałe zapisy w sekcji XI

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Mikołowski z siedzibą : ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów , tel. (32) 32 – 48 – 102, faks (32) 32 – 48 – 211, e-mail: kancelaria@mikolowski.pl
b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Sebastian Dziuban, adres poczty elektronicznej: iod@mikolow.starostwo.gov.pl; adres do korespondencji pisemnej jak w punkcie 1 litera „a”.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: nr MNZ.272.31.2022 BM, na:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Animator czasu wolnego z kursem pierwszej pomocy oraz egzaminem końcowym” dla ZST w Mikołowie, ZSP w Ornontowicach oraz ZSEiU w Łaziskach Górnych, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Pzp ( tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz. U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
10) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
11) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MNZ.272.31.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Animator czasu wolnego” dla 30 uczniów / uczennic oraz 1 nauczyciela kształcenia zawodowego.Kurs musi zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powinien zostać przepr.y w formie stacjonarnej. W przypadku gdy sytuacja epidemiologiczna w momencie realizacji nie pozwoli na przeprowadzenie kursu w trybie stacjonarnym, Zam.dopuszcza możliwość przeprowadzenia kursu online, w zakresie na jaki forma kursu na to pozwala.Kurs powinien obejmować przyg.teoretyczne i praktyczne z zakresu animacji, kurs z pierwszej pomocy oraz egzamin końcowy. Zadaniem kursu jest zainspirowanie uczestników do rozwoju i podjęcia aktywności z dziedziny animacji czasu wolnego z różnymi grupami wiekowymi oraz wzbogacenie o nowe kwalifikacje pożądane na współczesnym rynku pracy. Liczba uczestników ogółem –31,Liczba grup ogółem – 4,Liczba osób w grupie: minimum 6, maksimum 9,Liczba godzin/grupę – 16,Liczba godzin ogółem – 64,godzina = godzina zegarowa,Ter. realizacji: od daty podpisania umowy do 16.06.2023 r., Kurs dla 31 uczestników zostanie przeprowadzony dla 4 grup zajęciowych (trzy 8-osobowe oraz 1 grupa 7-osobowa).Zam. dopuszcza możliwość zmian liczebności grup w uzasadnionych przypadkach. Łączna ilość ucz. i ilość grup się nie ulegnie zmianie. Możliwa jest jedynie zmiana liczebności uczestników pomiędzy grupami. Jednakże łącznie będą to 4 grupy obejmujące 31 osób. Przy czym Zam. zapewnia, iż min. liczba osób w jednej grupie wynosi 6 osób, a mak. dopuszczalna liczba osób w jednej grupie wynosi 9 osób.I Zam. wymaga, aby program zajęć był realizowany zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1. Zajęcia powinny się odbywać:• od poniedziałku do soboty, • dla uczniów szkół technicznych i zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski tj:- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
- Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie - Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych • w siedzibie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1 • w siedzibie Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych ul. Chopina 11 2. Zakres kursu powinien obejmować warsztat i techniki pracy animatora czasu wolnego, ze szczególnym naciskiem na część praktyczną, dzięki czemu uczniowie uzyskają kompleksową wiedzę i przygotowanie do pracy, jak również rozwój zawodowy. Zakres powinien objąć minimalnie poniższy zakres tematyczny • Etyka zawodu i sylwetka zawodowa animatora czasu wolnego,• Funkcje animacji,• Formy pracy animatora• Praca z mikrofonem, • Metody i tech.stosowane przez animatora pod kątem różnych grup wiekowych, między innymi• Praktyczne gry i zabawy (integracyjne, taneczne dla różnych grup wiekowych, z mikrofonem – zabawy i improwizacja) • Animacje dla dzieci - dni tematyczne,• Organizowanie night show • Międzynarodowe tańce i zabawy animacyjne dla dzieci i dorosłych• Organizowanie zajęć sportowych,• Aqua aerobic – organizacja zajęć,• Zajęcia animacyjne z rekwizytami, • Atrakcje dodatkowe – malowanie twarzy, modelowanie figurek balonowych,• Zabawy z chustą KLANZY.• Bezpiecz. podczas zabawy, w tym KURS PIERWSZEJ POMOCY zakończony certyfikatem. Celem szkolenia jest pozyskanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom dorosłym i dzieciom. Min.zakres kursu pierwszej pomocy: zapoznanie się teorią i zdobycie umiej. prak. udzielania pierwszej pomocy. W trakcie kursu uczestnicy powinni poznać układanie poszk. w różnych pozycjach i wykonać resuscytację na manekinie. • Egzamin wewn. kończący kurs animatora czasu wolnego 3. Zajęcia przepr. będą z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, uwzględniając indyw. potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczestników.4. Wyk.zobo. się do uzgodnienia z kier.projektu szczeg. programu i harm. zajęć dla posz.grup w term. 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast ewentualnych korekt term. zajęć nie później niż na 5 dni przed term. zajęć danej grupy po uzyskaniu wcześniejszej akc. ze strony uczest. projektu. Harm. zajęć powinien być dostosowany do planu lekcji i harmonogramu zajęć dodatkowych w projekcie.5. Wyk.powinien zapewnić uczestnikom kursu odpow. wyposażenie tech. adekwatne do rodzaju kursu, odp. indywi. potrzebom szkoleniowym uczestnika. Wyk. zapewnia niezbędny sprzęt oraz rekwizyty niezbędne do pracy w il.zap. naukę przez każdego uczestnika.6. Wyk. posiada uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej i zapewni wykwalifikowaną kadrę instruktorską do przepr. kursu. 7. Wyk. zapewni materiały szkoleniowe w postaci podr.lub e-podręcznika z zakresu tem. szkolenia (po zakończeniu kursu materiały przechodzą na własność uczniów). Komplet materiałów szkoleniowych Wyk. dostarczy uczestnikom kursu oraz Zam. najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. 8. Wyk. zob. się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wyk. przedm. umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zam. o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny wypadku oraz przekazania jej Zam. i poszkodowanemu.
9. Wyk. zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu, w drodze na kurs i po kursie na sumę 15 000,00 zł oraz przekazania dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia Zam. do 5 dni od daty pierwszych zajęć dla poszczególnych grup.10. Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie uczestnikom zajęć dokumentacji (zaświadczenie o ukończeniu kursu i certyfikaty), która jest potw. uzyskania przez uczestników kwalifikacji na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).11. Wyk.zobowiązuje się zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w związku z współfin. z Europejskiego Funduszu Społ. m. in.: stosownego oznaczania materiałów szkoleniowych, dokumentów. 12. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie ze standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 dostępnymi pod linkiem: https://rpo.slaskie.pl/dokument/wytyczne_zasady_rownosci_szans_i_niedyskryminacji_v2). Wszystkie działania muszą być realizowane w sposób niewykluczający udziału w kursie osób z niepełnosprawnościami.13. Wykonawca zobowiązuję się nie pobierać od uczestników kursu żadnych opłat.14. Wyk. po zakończeniu kursu przedstawi Zam.następujące dokumenty: a)listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu szkolenia,b) program kursu oraz dziennik zajęć,c) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych ,d) kopie wydanych zaświadczeń i certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez uczestników, e) dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu (min. 6 zdjęć o dobrej jakości, przedstawiających realizację tematyki kursu i uczestników).15. Wyk.zob. się przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją kursu co najmniej do dnia 31.12.2027 r. II Obowiązki Wyk. w przyp. prow. kursu online - tylko w przypadku jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na przeprowadzenie kursu w trybie stacjonarnym (w zakresie na jaki forma kursu to umożliwia): 1. Przyg. i przesłanie drogą elektroniczną do akceptacji Zamawiającego projektu prezentacji, która będzie wykorzystywana podczas zajęć. Zam. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji przesłanych materiałów, przed ostateczną akceptacją. 2. Przekaz (język) musi być prosty, komunikatywny, zrozumiały dla osób uczestniczących w kursie.3. Prowadzenie kursu w czasie rzeczywistym, z wyk. połączeń on-line; trener jest zobowiązany prowadzić szkolenie w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie kursu; uczestnicy kursu będą mieć możliwość interaktywnego udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć. 4. Wykonawca zobowiązuje się a) zrealizować w pełni zakładany program kursu – część teoretyczna; b) prowadzić szkolenie za pośrednictwem platformy MS Teams, c) prowadzić szkolenie dla uczestników kursu, którzy posiadają komputery, d) Zapewnić uczestnikom dostęp do zalogowania do MS Teams przez stronę internetową poprzez utworzenie imiennych indywidualnych kont do logowania.5. Całość kursu realizowanego zdalnie będzie nagrywana poprzez funkcjonalności MS Teams na potrzeby m.in. monitoringu, kontroli lub audytu; nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników (wideo), na nagraniu powinien być widoczny trener. 6. Wyk. odpowiednio udokumentuje obecności wszystkich uczestników na szkoleniu poprzez generowanie odpowiednich raportów logowań z MS Teams. Na tej podstawie Wykonawca sporządzi listę obecności na szkoleniu. 7. Wyk. musi zapewnić uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód umożliwiających rejestrowanie/nagrywanie szkolenia. Nagrywanie szkolenia i udostępnianie nagrania do celów kontroli, audytu lub monitoringu nie wymaga zgody trenera - jest obligatoryjne; jeżeli trener nie wyrazi na to zgody, wówczas szkolenie nie może się odbyć. Udostępnienie nagrania do celów utrwalania efektów uczenia się jest opcjonalne i wymaga pozyskania przez Wyk. zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do takiego celu.8. Zapewnienie każdemu uczestnikowi kursu wsparcia techn. z ramienia Wyk. - dotyczy np. rozwiązania problemu z połączeniem się uczestnika kursu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zam.będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem :Kc - cena – waga 60 %, Kdo – „doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia” - waga 40 % Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania okr. kryt., otrzyma maks. ilość punktów przewidzianych w danym kryterium. Łącznie Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Pozostałym wyk., spełniającym wym. kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszcz. kryt.oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.4. Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach:4.1 Sposób oceny oferty w kryterium cena (Kc) .Do oceny w przypadku kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena brutto czyli obejmująca podatek VAT. Każdej z ofert przyz. zostaną punkty wyliczone wg wzoru:Kcn – liczba punktów przyznana ofercie n w kryterium Kc,Kcn = (najn. cena spośród wszystkich przedst. cen przez wyk., których oferty nie podl. odrzuceniu / cena oferty badanej ) x 60.4.2 Sposób oceny oferty w kryterium „dośw. osób skier. do realizacji zam.” (Kdo).2.1. W przypadku kryterium „dośw. osób skier. do realizacji zam." do oceny będzie brane pod uwagę doś. osób skier. do realizacji zam. powyżej min., wym.przez Zam. na potwi. spełnienia warunku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 ppkt 4.1 SWZ. Wyko. w form. of.powinien wskazać dośw.e osób skier. do realizacji zam. ponad wymagane minimum.2.2. Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: - W przy.gdy Wyk. wykaże, że każda z dwóch osób skierowanych do realizacji zam. posiada dośw. w przepr. jednego kursu animatora czasu wolnego, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, ponad wymagane minimum otrzyma 10 punktów;- W przypadku gdy Wykonawca wykaże, że każda z dwóch osób skierowanych do realizacji zamówienia posiada doświadczenie w przeprowadzeniu dwóch kursów animatora czasu wolnego, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, ponad wymagane minimum otrzyma 20 punktów; – W przypadku gdy Wykonawca wykaże, że każda z dwóch osób skierowanych do realizacji zamówienia posiada doświadczenie w przeprowadzeniu trzech kursów animatora czasu wolnego, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, ponad wymagane minimum otrzyma 30 punktów;- W przy. gdy Wyk.wykaże, że każda z dwóch osób skierowanych do realizacji zamówienia posiada doświadczenie w przeprowadzeniu czterech i więcej kursów animatora czasu wolnego, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, ponad wymagane minimum otrzyma 40 punktów; W przyp. wykazania większej liczby kursów niż cztery Wyk.nie otrzyma większej liczby punktów niż 40. 2.3. W przypadku, gdy Wyk. nie wykaże żadnego dośw. osób skier. do realizacji zam.ponad wymagane minimum otrzyma 0 punktów. 2.4. W przypadku wskazania w form.ofertowym większej liczby osób niż dwie do oceny w tym kryterium, Zam. przyjmie dośw. pierwszych dwóch osób wskazanych w tabeli, w formularzu ofertowym.2.5 Wyk. zob.jest wskazać dośw. osób skier. do realizacji zamówienia ponad wymagane minimum w pkt 8 formularza ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w sposób precyzyjny. Wykonawca winien dokładnie wyspecyfikować każdy jednostkowy kurs.2.6 W formularzu ofertowym należy wskazać inne doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia niż to które Wykonawca będzie wykazywał na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w Rozdziale III pkt 4 ppkt 4.1 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp i art. i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone
1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

4.1. skieruje do realizacji zamówienia:
- dwie osoby, z których każda z nich, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła co najmniej 1 kurs „Animatora czasu wolnego”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania , aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do SWZ .

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ .
1.2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III sekcja 1 oraz sekcja 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale IV sekcja 2 ust. 2.1 SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ .
1.3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.2 składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy
1.4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1),
c) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy;
d) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
2. oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.3 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym);
1.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1.4 pkt. 1), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.6. Zapisy ust. 1.4 pkt 2) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.7. Zapisy ust. 1.4 pkt 1) i pkt 2), ust. 1.5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.3. W przypadku, o którym mowa w ust. 4.2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Dotyczy to także wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, przewiduje możliwość zmian Umowy w następujących przypadkach:
1) Konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego.
2) W przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę.
3) W przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. Za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, stan pandemii, epidemii zmiany związane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich przebiegiem. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, która będzie uniemożliwiać terminowe wykonanie obowiązków umownych, Strony uzgodnią na piśmie zakres działań, jakie będą podjęte w okresie działania zjawiska siły wyższej, a po jej ustąpieniu, określą na piśmie nowe terminy realizacji Umowy.
4) W przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług.
5) Zmiany w kolejności i terminach wykonania przedmiotu zamówienia, na skutek zdarzeń losowych lub innych okoliczności.
6) Zmiana osób prowadzących kurs zawodowy, a w szczególności dodanie nowych osób lub zamiana na inne osoby pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w § 4 ust. 3 i 4 niniejszej umowy,
7) Zmiany harmonogramu realizacji przedmiotu umowy na skutek zdarzeń losowych lub innych okoliczności.
8) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 i 3.
9) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
10)W przypadkach określonych w przepisie art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz.1710) .
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do czasu ich faktycznego usunięcia.
3. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania przedmiotu umowy złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:
1)wskazanie innych podwykonawców;
2)rezygnację z podwykonawców.
4.Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku w formie pisemnej przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy.
5.W przypadku, gdy o zmianę w umowie wnioskuje wykonawca, zgłasza on wniosek Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi konieczność ich wprowadzenia Wniosek powinien zostać złożony u Zamawiającego z chwilą zaistnienia okoliczności, jednak nie później niż w terminie do 10 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
6. Strona, która otrzyma propozycję zawarcia aneksu winna ustosunkować się na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania, względnie przystąpić do negocjacji warunków aneksu albo podpisać aneks, jeżeli akceptuje jego treść.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez System E-ZP w terminie do dnia 17.10.2022 r. do godz. 10:00 . Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert. O terminie złożenia oferty decyduje czas wygenerowania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) w Systemie E-ZP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

dot. pkt. 2.3 Pełna nazwa postępowania: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Animator czasu wolnego z kursem pierwszej pomocy oraz egzaminem końcowym” dla ZST w Mikołowie, ZSP w Ornontowicach oraz ZSEiU w Łaziskach Górnych, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.
c.d pkt III punkt.3.6 1. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej w niniejszym rozdziale „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 2, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.