eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ustka › Termomodernizacja budynku szkoły pod. w Objeździe wraz z przeb. części pomieszczeń parteru ist. budynku na potrzeby przyst.do fun. przedszkola - rozbudowa hali sport. w systemie zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku szkoły pod. w Objeździe wraz z przeb. części pomieszczeń parteru ist. budynku na potrzeby przyst.do fun. przedszkola – rozbudowa hali sport. w systemie zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wójt Gminy Ustka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979878

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dunina 24

1.5.2.) Miejscowość: Ustka

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-270

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ustka.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ustka.ug.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku szkoły pod. w Objeździe wraz z przeb. części pomieszczeń parteru ist. budynku na potrzeby przyst.do fun. przedszkola – rozbudowa hali sport. w systemie zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34f4d236-4314-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024689/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Termomodernizacja budynku szkoły pod. w Objeździe wraz z przeb. części pomieszczeń parteru ist. bud. na potrzeby przystosowania do funk. przedszkola – wymiana sposobu ogrzewania, remont hali sportowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.ustka.ug.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.bip.ustka.ug.gov.pl, zp@ustka.ug.gov.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty oraz oświadczeń następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 9 swz.
6. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
7. Ofertę, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Złożenie oferty:
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Formularz Oferty jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Gmina Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka reprezentowana przez Wójta Gminy Ustka. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Pani Katarzyna Jakubowska, e-mail: iod@ustka.ug.gov.pl;, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@ustka.ug.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 693 064 318.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Niezależnie od postanowień pkt 7 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Klauzula rodo zowarta zawarta w pkt 34 swz

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula rodo zawarta w pkt 34 swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.271.35.2022.MA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Objeździe wraz z przebudową części pomieszczeń parteru istniejącego budynku na potrzeby przystosowania do funkcjonowania przedszkola – rozbudowa hali sportowej”.
2. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa i. Ludzi Morza w Objeździe ul. Szkolna 95, dz. nr 352.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym bez uwzględnienia nadbudowy hali sportowej i części hotelowej oraz roboty budowlane związane z rozbudową hali sportowej z kompletnym wyposażeniem hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno – szatniowego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa „Program Funkcjonalno-Użytkowy” stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ, Ekspertyza stanu technicznego budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Objeździe - załącznik nr 10 do SWZ oraz w załączniku nr 11 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych, poprzez wykonanie:
1) dokumentacji projektowej na podstawie Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU), stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ; dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania określone w art. 99 -103 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisach wykonawczych w ww. ustawy z zastrzeżeniem, że do czasu wydania tych przepisów dokumentacja ta winna uwzględniać n/w przepisy:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);
- rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),
-rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U z 2021 r., poz. 2454);
2) dokumentacja wskazana w pkt.1) winna uwzględniać przepisy obowiązujące w chwili jej zatwierdzenia przez uprawnione organy lub Zamawiającego, jednakże w przypadku zmiany przepisów w trakcie realizacji umowy dokumentacja winna uwzględniać zmiany w zakresie niezbędnym do użytkowania przedmiotu umowy;
3) robót budowlanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji .
5. W skład kompletnej dokumentacji projektowej winny wchodzić opracowanie i uzyskanie:
1) opracowanie mapy do celów projektowych;
2) opracowanie projektu zagospodarowania terenu;
3) opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego hali sportowej w konstrukcji z drewna klejonego;
4) uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę;
5) opracowania projektu technicznego budowy hali sportowej w konstrukcji z drewna klejonego;
6) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, warunków technicznych;
7) wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów Inwestorskich;
8) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
6. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana w następującej ilości egzemplarzy:
1) koncepcja architektoniczno – urbanistyczna – 2 egz.,
2) projekt zagospodarowania terenu – 4 egz. w tym 3 do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz 1 dla Zamawiającego .,
3) projekt architektoniczno – budowlany – 4 egz., w tym 3 do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz 1 dla Zamawiającego ,
4) projekt techniczny wielobranżowy – 3 egz.,
5) przedmiar robót i kosztorys Inwestorski – 2 egz.,
6) projekt wykonawczy – 2 egz.,
7) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. ,
8) kopie potwierdzeń złożonych wniosków do właściwych instytucji - 1 egz.,
9) oryginały decyzji administracyjnych, postanowień, opinii, uzgodnień, informacji, warunków, oryginał mapy do celów projektowych - 1 egz.
Wyżej wymienione elementy należy przekazać również w wersji elektronicznej w formacie PDF, dwg, doc na nośniku cyfrowym (płyta CD) w 2 egz.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót budowlanych, które zostały szczegółowo wskazane w OPZ, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) oraz z opracowanej dokumentacji budowlanej .
8. Przeniesienie praw autorskich przedmiotu umowy następuje bez ograniczeń, co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.), obejmujących bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351).
10. Na wykonany cały przedmiot umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcznej rękojmi według przepisów art. 556 – 576 4 w zw. z 656 § 1 oraz art. 638 kodeksu cywilnego. Rękojmia obejmie wykonanie robót budowlanych, a także w całości, także zamontowany osprzęt i inne urządzenia. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą Wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy.
11. Zamawiający informuje, że ewentualne wskazanie w programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) oraz innych dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, nazwy własnej lub innych określeń w rozumieniu art. 99 ust. 4 ustawy PZP nie oznacza wymogu zastosowania tego materiału lub urządzenia (wskazanego nazwą), a jedynie takie wskazania stanowią sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Dla uniknięcia wątpliwości zamawiający informuję, że dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego i na podstawie art. 99 ust. 6 ustawy PZP określa następujące kryterium dla oceny równoważności, które to kryterium ma zastosowanie do wszystkich materiałów (produktów) i urządzeń określonych w całej dokumentacji projektowej i pozostałych dokumentach opisu przedmiotu zamówienia, a mianowicie warunkiem zastosowania materiału lub urządzenia równoważnego jest spełnienia łącznie następujących wymagań:
− materiał (zamiennie produkt) lub urządzenie równoważne musi zapewnić osiągniecie tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
− materiał lub urządzenie równoważne musi zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ,
− równoważne materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym przepisami,
− Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, jest zobowiązany uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ,
− Wykonawca jest zobowiązany wykazać równoważność zastosowanych materiałów lub urządzeń.
12. W przypadku gdy w programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) odniesiono się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
10. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 oraz w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty w zakresie: wykonania robót budowlanych, polegających na powiększeniu hali (sali gimnastycznej).
Czynności te mieszczą się w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 8 do SWZ – wzorze umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu,
zostanieuznana ofert, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się doprzedmiotu zamówienia publicznego. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest
określonejwadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w
kryteriów.Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. 14 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu (art. 266 w zw. z art. 112 ustawy PZP).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że :
1) skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby:
a) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży konstrukcyjnej bez ograniczeń, posiądą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r., w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U z 2019 r. poz. 831);
b) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy branży konstrukcyjnej, posiądą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r., w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U z 2019 r. poz. 831);
c) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy branży sanitarnej, posiądą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r., w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U z 2019 r. poz. 831);
d) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy branży elektrycznej, posiądą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, kolejowych, sieci trakcyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r., w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U z 2019 r. poz. 831).

Jedna osoba może pełnić funkcję kierownika budowy i projektanta jeżeli spełni łącznie warunek wymieniony w pkt. 15.2.4.1 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 7.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 6 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:
1) Formularz ofertowy,
2) OŚWIADCZENIA [art. 273 ust. 1 i ust. 2 w zw z art. 125 ust 1 ustawy pzp].
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 273 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp - którego wzór stanowiące załącznik nr 2 do SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik wykonawców lub każdy z wykonawców;
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp - którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z wykonawców;
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa lit a) i lit. b), także oświadczenie podmiotu udostępniającego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby [art. 266, art. 273 ust. 1 w zw z art. 125 ust 5 ustawy pzp] - odpowiednio załącznik nr 4 oraz 5 do SWZ,
d) Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 853) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu (treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3 oraz 5 do SWZ).
3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik;
4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby [art. 118 ust. 3 ustawy pzp].
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, ze wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Uwaga: Dokument ma być złożony wraz z ofertą tylko w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
OŚWIADCZENIA [art. 273 ust. 1 i ust. 2 w zw z art. 125 ust 1 ustawy pzp].
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w
związku z art. 273 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp - którego wzór stanowiące załącznik nr 2 do SWZ - w przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich
pełnomocnik wykonawców lub każdy z wykonawców;
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp -
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z wykonawców;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 8 do SWZ.
1. Zamawiający zgodnie z art. 454, 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:
1) terminu realizacji umowy
2) ceny,
3) osoby pełniącej funkcję projektanta, kierownika budowy lub kierownika robót,
4) sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian PFU, realizacji robót dodatkowych lub zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia
5) zmiany podwykonawcy
2. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.
Szczegółowy zakres zmian umowy został opisany w pkt. 7 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-20 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-20 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 oraz w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty w zakresie: wykonania robót budowlanych, polegających na powiększeniu hali (sali gimnastycznej).
Czynności te mieszczą się w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 8 do SWZ – wzorze umowy.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 853) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu (treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3 oraz 5 do SWZ):
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm. 3) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Wykluczenie następuje na okres trwania powyższych okoliczności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.