eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa i montaż pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, w holu parteru skrzydła wschodniego Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.Ogłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostawa i montaż pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, w holu parteru skrzydła wschodniego Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kultury ZAMEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278178

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Marcin 80/82

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-809

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ckzamek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ckzamek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, w holu parteru skrzydła wschodniego Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d505564f-4398-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375329

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00080230/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Dostawa i montaż pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, w holu parteru skrzydła wschodniego Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ckzamek

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ckzamek

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeZamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenie, Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący
format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe, (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym
kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZOSTAŁY ZAWARTE W SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) Zamawiający informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury ZAMEK, z siedzibą w Poznaniu (61-809) przy ul. Św. Marcin 80/82
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@ckzamek.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia)
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-ni/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) Zamawiający informuje, że:

10. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA/XVIII/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, w holu parteru skrzydła
wschodniego Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu”, zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 1 do
SWZ.

2. Na Opis Przedmiotu Zamówienia składają się:
a) Załącznik nr 1A - projekt architektoniczno - budowlany
b) Załącznik nr 1B - projekt wykonawczy
c) Załącznik nr 1C - BIOZ
d) Załącznik nr 1D - pozwolenie na budowę
e) Załącznik nr 1E - pozwolenie MKZ
f) Załącznik nr 1F - kosztorys inwestorski
g) Załącznik nr 1G - przedmiar
h) Załącznik nr 1H - STWiORB.

3. Zakres robót obejmuje m. in.:
a) rozebranie platformy wraz z torem jezdnym dla osób z niepełnosprawnością
b) rozebranie poręczy
c) wymiana drzwiczek rozdzielni
d) demontaż opraw zamontowanych w podłodze
e) naprawa ubytków pod demontażu platformy oraz poręczy
f) wykonanie oświetlenia pochylnia
g) wykonanie ścianki systemowej gipsowo-kartonowej
h) wykonanie pochylni w systemie podłogi podniesionej z ułożeniem posadzki obiektowej, z zamontowaniem przeszklenia
oraz poręczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34953000-2 - Rampy wejściowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, w holu parteru skrzydła
wschodniego Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu”, zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 1 do
SWZ.

2. Na Opis Przedmiotu Zamówienia składają się:
a) Załącznik nr 1A - projekt architektoniczno - budowlany
b) Załącznik nr 1B - projekt wykonawczy
c) Załącznik nr 1C - BIOZ
d) Załącznik nr 1D - pozwolenie na budowę
e) Załącznik nr 1E - pozwolenie MKZ
f) Załącznik nr 1F - kosztorys inwestorski
g) Załącznik nr 1G - przedmiar
h) Załącznik nr 1H - STWiORB.

3. Zakres robót obejmuje m. in.:
a) rozebranie platformy wraz z torem jezdnym dla osób z niepełnosprawnością
b) rozebranie poręczy
c) wymiana drzwiczek rozdzielni
d) demontaż opraw zamontowanych w podłodze
e) naprawa ubytków pod demontażu platformy oraz poręczy
f) wykonanie oświetlenia pochylnia
g) wykonanie ścianki systemowej gipsowo-kartonowej
h) wykonanie pochylni w systemie podłogi podniesionej z ułożeniem posadzki obiektowej, z zamontowaniem przeszklenia
oraz poręczy.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, stanowiących do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, na warunkach wynikających z Umowy dla
zamówienia podstawowego.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, ponieważ zamówienie to zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i będzie zgodne z jego
przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zgodnie z treścią SWZ.
2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

a) Kryterium nr 1 – Cena (C):
„Cena” rozumiana, jako całkowita wartość oferty brutto, obejmująca kwotę za realizację całego zamówienia.Punktacja w tym kryterium została ustalona w następujący sposób:

C obliczana =(X min/X obliczana) x 60 pkt

gdzie:
• C obliczana - liczba punktów badanej oferty w kryterium „Cena (C)”
• X min - najniższa cena pośród złożonych ważnych ofert
• X obliczana - cena badanej oferty

b) Kryterium nr 2 – Termin gwarancji/rękojmi (TGR):
Punktacja w tym kryterium została ustalona w następujący sposób:
• 60 miesięcy – 40 pkt
• 54 miesiące – 30 pkt
• 48 miesięcy – 20 pkt
• 42 miesiące – 10 pkt
• 36 miesięcy – 0 pkt

UWAGA!

i. Wykonawca zobowiązany jest podać termin gwarancji/rękojmi (TGR) na wykonane roboty budowlane w pełnych miesiącach.

ii. Minimalny (wymagany przez Zamawiającego) termin gwarancji/rękojmi (TGR) na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót.

iii. Maksymalny (wymagany przez Zamawiającego) termin gwarancji/rękojmi (TGR) na wykonane roboty budowlane wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót.

iv. Jeżeli Wykonawca w ofercie zadeklaruje termin gwarancji/rękojmi (TGR) na wykonane roboty budowlane, krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

v. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji/rękojmi (TGR) na wykonane roboty budowlane, dłuższy niż 60 miesięcy, dla potrzeb obliczania punktacji, termin gwarancji/rękojmi (TGR) będzie traktowany jak 60 miesięcy.

vi. Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje terminu gwarancji/rękojmi (TGR) na wykonane roboty budowlane, Zamawiający uzna, że został zaproponowany najkrótszy termin gwarancji/rękojmi (TGR) na wykonane roboty budowlane wymagany przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy.

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

Ł = C + TGR

gdzie:
• Ł – całkowita liczba punktów
• C – liczba punktów uzyskana w kryterium „Cena (C)”
• TGR – liczba punktów uzyskana w kryterium „Termin gwarancji/rękojmi (TGR)”

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

5. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę punktów (Ł), spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

7. Zgodnie z art. 223 ust. 2, Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wzbudzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, lub zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 224 ust 2, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

9. Zgodnie z art. 224 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

10. Zgodnie z treścią SWZ.

11. Zgodnie z treścią SWZ.

12. Zgodnie z treścią SWZ.

13. Zgodnie z treścią SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji/rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową, wpisany
jest do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeśli wpis taki jest obowiązkowy.


b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.


c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.


d) Zdolność techniczna lub zawodowa.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia pełniąc funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - Załącznik nr 5 do SWZ.

• Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującą osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadająca niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2021 r. poz. 4646 z późn. zm.) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

• Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

• W przypadku składania oferty wspólnej, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli spełni go jeden z Wykonawców lub spełnią go łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną. Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania potencjału.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik
nr 6 do SWZ.

b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w wysokości 10. 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) złotych netto.

2. Warunki udzielenia zaliczki zostały określone we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ust. 1 pkt 1) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

4. Zmiana Umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-19 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ckzamek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-19 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Prace remontowo-budowlane w całym obiekcie realizowane są sukcesywnie w ramach posiadanych środków, a tym samym podzielone są w ciągu roku na kilka odrębnych postępowań. Zamawiający informuje, iż nie dokonał podziału zamówienia na części w niniejszym postępowaniu bowiem przedmiot zamówienia w tym postępowaniu stanowi integralną całość, objętą
jedną dokumentacją projektową. Rozdzielenie zamówienia mogłoby skutkować różnicami w terminach realizacji oraz gwarancji na wykonane prace. Brak podziału na części w postępowaniu nie wpływa na konkurencję, a zakres zamówienia jest dostosowany do potrzeb sektora MŚP bez konieczności dalszego podziału zakresu zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

3. Zamawiający informuje, że złożenie oferty może być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
a) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 3% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
c) Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 450 ustawy Prawo zamówień publicznych.
d) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze:

51 1090 1359 0000 0001 1508 7234,

tytułem: „ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY - NUMER REFERENCYJNY POSTĘPOWANIA: DA/XVIII/2022".
e) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
f) Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, zostanie dokonany w sposób następujący:

i. 70% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane,
ii. 30% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

5. Przedmiot zamówienia w postępowaniu DA/XVIII/2022 jest tożsamy z przedmiotem zamówienia w postępowaniu DA/XVII/2022, które zostało unieważnione przez Zamawiającego w dniu 14 września 2022 r. na mocy art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 22022/BZP 00347027/01.

6. Do oferty, tj. Formularz Ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) Kosztorys Ofertowy
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.