eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choszczno › Remont budynku warsztatu terapii zajęciowej w Choszcznie - III POSTĘPOWANIEOgłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont budynku warsztatu terapii zajęciowej w Choszcznie – III POSTĘPOWANIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Choszczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967024

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 24

1.5.2.) Miejscowość: Choszczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 95 765 93 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@choszczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.choszczno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/choszczno/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku warsztatu terapii zajęciowej w Choszcznie – III POSTĘPOWANIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0032292-3375-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375307

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000036/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 „REMONT BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CHOSZCZNIE”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346363/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2022.IPP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót związanych z remontem budynku warsztatu terapii zajęciowej w Choszcznie, w granicach i w zakresie określonym przez specyfikację warunków zamówienia (SWZ) oraz przedmiary robót i specyfikacje techniczne. Prace obejmują remont istniejącego parterowego budynku użyteczności publicznej oraz remont/ przebudowę istniejącej nawierzchni komunikacji wewnętrznej przypisanej do części ww. obiektu, a w tym między innymi:
a) rozbiórkę pokrycia dachowego,
b) rozbiórkę orynnowania i rur spustowych,
c) rozbiórkę opierzeń blaszanych,
d) rozbiórkę atrap z blachy trapezowej,
e) demontaż instalacji odgromowej,
f) rozbiórkę deskowania dachu,
g) roboty zabezpieczające stolarkę zewnętrzną,
h) Remont i naprawę nawierzchni komunikacji zewnętrznej,
i) wzmacnianie dźwigarów deskowych,
j) montaż nowego deskowania dachu,
k) wykonanie izolacyjnej cieplnej dachu
l) wykonanie opierzeń blaszanych
m) montaż rynien i rur spustowych,
n) dwukrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
o) montaż kompletnej instalacji odgromowej,
p) przygotowani, naprawa, gruntowanie i malowanie tynków zewnętrznych,
q) wykonanie wyprawy tynk mozaikowy cokołu,
r) wymiana stolarki aluminiowej, dwuskrzydłowej - drzwi wejściowe,
s) przemurowanie kominów,
t) wymiana posadzek,
u) demontaż naczynia zbiorczego,
v) wymiana rur wywiewnych,
w) jednokrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni metalowych,
x) wywiezienie gruzu wraz z utylizacją papy
oraz
wykonanie wszelkich innych, niewymienionych w lit. a) – x) robót i prac niezbędnych dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442120-4 - Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zostaje unieważnione w trybie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postepowaniu nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.