eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Pierwsze wyposażenie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w budynku przy ul. Kujawskiej 19,RadomOgłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Pierwsze wyposażenie
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
w budynku przy ul. Kujawskiej 19,Radom

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670742470

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 9

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 331 24 98,

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ppp2.radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ppp2.radom.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ppp2radom.ezamawiajacy.pl/app/login

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pierwsze wyposażenie
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
w budynku przy ul. Kujawskiej 19,Radom

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4568d4cf-fd7d-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375296

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025996/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Pierwsze wyposażenie w PPP Nr 2 w budynku przy ul. Kujawskiej 19

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242596/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PPP2.ZP.26.02.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 578861,79 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 1 – Wyposażenie biurowe (meble, krzesła, inne
wyposażenie)
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i załączniki w szczególności OPZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

30195000-2 - Tablice

4.5.5.) Wartość części: 490000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 2 – Sprzęt komputerowy
(komputery, laptopy, oprogramowanie)
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i załączniki w szczególności OPZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30213300-8 - Komputer biurkowy

30231300-0 - Monitory ekranowe

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

30121430-6 - Cyfrowe urządzenia powielające

31224810-3 - Przedłużacze

4.5.5.) Wartość części: 112000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 3 – Serwerownia
(serwer, switche, oprogramowanie)
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i załączniki w szczególności OPZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 48822000-6 - Serwery komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

48823000-3 - Serwery plików

31213300-5 - Szafy kablowe

4.5.5.) Wartość części: 27000 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 4 – Multimedia
(projektory, nagłośnienie)
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i załączniki w szczególności OPZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 30231320-6 - Monitory dotykowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38652120-7 - Projektory wideo

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32341000-5 - Mikrofony

4.5.5.) Wartość części: 35000 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 5 – Szyld, logo
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i załączniki w szczególności OPZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 31523000-8 - Podświetlane znaki i szyldy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

4.5.5.) Wartość części: 20000 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 6 - Rolety okienne wewnętrzne
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i załączniki w szczególności OPZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 39515410-2 - Rolety wewnętrzne

4.5.5.) Wartość części: 20000 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 7 - Lustra
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i załączniki w szczególności OPZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38622000-1 - Lustra

4.5.5.) Wartość części: 8000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 447960,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 539908,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 104413,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 259345,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w przedmiotowym postępowaniu po odrzuceniu ofert niespełniających warunków SWZ zostały oferty które przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia a zamawiający nie miał możliwości zwiększenia środków na sfinansowanie danej części

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33001,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34908,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28290,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 54304,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 32333,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COMCOM Olga Kwiatkowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9482622689

7.3.3) Ulica: Frontowa 4b

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32333,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10153,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19680,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10153,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PrintCoest Mateusz Kwiecień

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9482314025

7.3.3) Ulica: Chorzowska 11

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10153,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15940,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 105165,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23247,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Multirolety Łukasz Płocki Piotr Płocki sp. jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7282808773

7.3.3) Ulica: Przędzalniana 93

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-114

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23247,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7969,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17712,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14940,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PH Energia sp. cywilna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591956722

7.3.3) Ulica: Wojewódzka 2

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-536

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14940 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.